مقاله پژوهشی (کمی )
رابطه سواد اطلاعاتی و مهارتهای ارتباطی معلمان با خودکارآمدی تحصیلی با نقش تعدیلگر باورهای هوشی دانش آموزان

افسانه بابایی پرشه؛ فاطمه مصدقی نیک

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.316796.1084

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سواد اطلاعاتی و مهارتهای ارتباطی معلمان با خودکارآمدی تحصیلی با نقش تعدیلگر باورهای هوشی دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را معلمان مدارس دخترانه متوسطه شهرستان رودسر به تعداد 295 نفر و با نمونه آماری 167 نفر و دانش آموزان مدارس دخترانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تأثیر امنیت شغلی بر بالندگی سازمانی با میانجی‌گری اشتراک دانش (مورد مطالعه: دانشگاه کردستان)

مسعود رامرودی؛ مسلم میهن دوست؛ منصور بخت

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 21-39

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.334928.1107

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر امنیت شغلی بر بالندگی سازمانی با میانجی‌گری اشتراک دانش انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی–همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که 190 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی– طبقه‌ای از طریق پرسشنامه‌های امنیت شغلی (Neysi, 2002)، بالندگی سازمانی (Spides, 2007) و اشتراک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت آموزش در سازمان با استفاده از روش SWOT (رویکردی تربیت گرایانه)

سجاد شهسواری

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 40-65

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.339896.1112

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت آموزش در سازمان‌های آموزشی با تاکید بر رویکرد تربیت گرایانه انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی در قالب روش سوات (SWOT) بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مقالات و تحقیقات نزدیک به این موضوع با تاکید بر منابع محتوایی 5 سال اخیر بوده است که توسط بانک‌های اطلاعاتی نمایه شده است. ابزار مورد استفاده، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تبیین رابطه هوش عاطفی و خود مدیریتی با نوآوری سازمانی

کبری اشکور وکیلی،؛ سید صدرا نجبایی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 66-84

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.343233.1119

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه هوش عاطفی و خود مدیریتی با نوآوری سازمانی کارکنان شبکه بهداشت شهرستان تنکابن انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شبکه بهداشت شهرستان تنکابن به تعداد 181 نفر تشکیل دادند. به همین منظورتعداد 123 نفر از کارکنان اداره مذکور به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. روش تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی )
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های نوآوری بنیادین و استراتژیک با تکنیک دلفی فازی

عمران بائوج خوشامیان؛ میترا صدوقی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 85-103

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.351645.1130

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های فاکتورهای مهم نوآوری بنیادین و استراتژیک در شرکت‌های طرح و ساخت پتروشیمی می‌باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعه اسنادی و دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران (اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت) می‌باشند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی )
واکاوی بهره گیری برنامه ریزی آموزش مشارکتی در فعالیت‌های فرهنگی

مریم امیدخدا؛ سید رسول تودار

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 104-124

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.360451.1136

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی چگونگی بهره­مندی برنامه­ریزی آموزش مشارکتی در فعالیتهای فرهنگی کتابخانه­های عمومی می­باشد. در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه­ای استفاده شده است. چهار کتابخانه از کتابخانه­های عمومی شهر تهران با فعالیت­های فرهنگی زیاد انتخاب شدند، سپس به روش نمونه­گیری نظری،10 عضو، 3 مسئول و 6 کتابدار، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
بررسی نقش واسطه‌ای روحیه تدریس‌گری معلمان در رابطه بین مهارت‌های سرپرستی مدیران با کیفیت تدریس معلمان (مدیران و معلمان شهرستان هوراند)

عباس نجفی پور تابستانق؛ زهرا حسینی؛ نرمین فرجی؛ مائده ابراهیمی زاهد

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 125-147

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.356118.1132

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای روحیه تدریس‌گری معلمان در رابطه بین مهارت‌های سرپرستی مدیران با کیفیت تدریس معلمان انجام شد. روش این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 512 نفر از مدیران و معلمان شهرستان هوراند در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از این تعداد 124 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه ...  بیشتر