نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسنده

کارشناس ارشد ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه امام صادق ،تهران ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر مدیریت آموزش در سازمان های آموزشی با تاکید بر رویکرد تربیت گرایانه انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی در قالب روش سوات(SWOT) بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مقالات و تحقیقات نزدیک به این موضوع با تاکید بر منابع محتوایی 5 سال اخیر بوده است که توسط بانک های اطلاعاتی نمایه شده است. ابزار مورد استفاده، چک لیست محقق ساخته عوامل موثر بر مدیریت آموزش بود. با استفاده از آمار توصیفی به ارائه جدول های مربوط به عوامل موثر بر مدیریت آموزش در سازمان های آموزشی در دو دسته عوامل بیرونی و درونی و همچنین تحلیل عوامل استراتژیک(SFAS) پرداخته شد. یافته های این مطالعه نشان داد عدم توجه به خلاقیت، نوآوری و رشد فکری فراگیران، حضور اساتید، مربیان و معلمان ناآشنا با مباحث تعلیم و تربیت، عدم شکوفایی استعدادهای فراگیران در محیط آموزشی، تاکید بیشتر بر دروس نظری و تکالیف پرحجم و عدم انگیزه دهی و حرکت بخشی به فراگیران از موانع و عوامل اصلی در مدیریت آموزش در سازمان می باشند. لذا برای برنامه ریزی و کاهش اثرات نامطلوب این عوامل می توان از راهکارهایی نظیر استفاده از فناوری های جدید در آموزش، افزایش کیفیت برنامه ها و خدمات پشتیبانی، تجهیزات و فضای آموزشی، افزایش کیفیت سطح علمی اساتید، مربیان، معلمان و فراگیران، آسیب شناسی مستمر آموزشی و متناسب بودن نسبت اساتید، مربیان و معلمان به فراگیران استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of effective factors on education administration in the organization with using the SWOT method (An Training-oriented approach)

نویسنده [English]

  • sajjad shahsavary

Master, Faculty of Economics, Imam Sadegh University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to analyze the factors affecting the management of education in educational organizations with emphasis on the educational approach. The method of the present study was descriptive in the form of SWOT method. The statistical population of this research is all articles and researches related to this subject with emphasis on content sources of the last 5 years, which have been indexed by databases. The tool used was a researcher-made checklist of factors influencing education management. Using descriptive statistics, tables related to the factors affecting education management in educational organizations in two categories of external and internal factors as well as strategic factor analysis (SFAS) were presented. Findings of this study showed lack of attention to creativity, innovation and intellectual development of learners, the presence of professors, educators and teachers unfamiliar with the topics of education, lack of flourishing of learners' talents in the educational environment, more emphasis on theoretical courses and voluminous assignments and lack of motivation and moving learners is one of the main obstacles and factors in managing education in the organization. Therefore, to plan and reduce the adverse effects of these factors Solutions such as the use of new technologies in education, increasing the quality of support programs and services, equipment and educational space, increasing the quality of the scientific level of professors, educators, teachers and learners, continuous educational pathology and proportionality of professors, educators and Teachers used learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education Administration in the Organizationˌ Education Systemˌ Trainingˌ SWOT method