مقاله پژوهشی (کمی )
نقش میانجی امنیت روانشناختی در تأثیر سبک رهبری اخلاقی ادراک شده بر رفتار آوایی معلمان

راضیه آقابابایی؛ حمید رحیمی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.382821.1155

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی امنیت روانشناختی در تأثیر سبک رهبری اخلاقی ادراک شده بر رفتار آوایی معلمان بود. پژوهش حاضر، توصیفی-همبستگی و جامعه آماری، شامل معلمان ابتدایی شهر ری در سال تحصیلی 1401-1402 به تعداد 849 نفر بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای 383 نفر بدست آمد. به منظور جمع آوری داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
ارائه مدل ساختاری تأثیر رهبری دانشی و سلامت سازمانی درک‌شده بر شور و شوق کاری با تاکید بر نقش میانجی صمیمیت سازمانی

جعفر بیک زاد

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 22-42

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.380739.1151

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری تأثیر رهبری دانشی و سلامت سازمانی درک‌شده بر شور و شوق کاری با تاکید بر نقش میانجی صمیمیت سازمانی در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی است. این پژوهش از نوع کاربردی، و از حیث روش، توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعة آماری پژوهش دربرگیرندة کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی به تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
مقایسه‌ی احساس تعلق به مدرسه، سرزندگی تحصیلی و هیجانات تحصیلی در بین دانش آموزان پایه اول ابتدایی در دوران قبل و شیوع کرونا

صادق کاظمی؛ سمانه سلیمی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 43-61

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.370716.1140

چکیده
  این مطالعه با هدف مقایسه‌ی احساس تعلق به مدرسه، سرزندگی تحصیلی و هیجانات تحصیلی در دانش آموزان اول ابتدایی منطقه 2 شهر تهران صورت گرفت. روش تحقیق از نوع علّی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان اول ابتدایی منطقه 2 شهر تهران به تعداد 475 نفر بود. نمونه آماری مورد مطالعه 212 نفر از دانش آموزان شامل 212 (106 دانش آموز اول ابتدایی در دوران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تاثیـر نقـش سبـک‌های رهبـری انتقادی و مکانیسم پریشانی روانشناختی کارکنان بر دلبستگی شغلی کارکنان

پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ سهیلا شیخ علی‌شاهی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 62-87

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.378928.1146

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر نقش سبک­های رهبری انتقادی و مکانیسم پریشانی روانشناختی کارکنان بر دلبستگی شغلی کارکنان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری (300 نفر) کارکنان اداری آموزش و پرورش شهر یزد در سال 1401 بوده که با روش تصادفی ساده و از طریق کوکران (169 نفر) انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تبیین مدل طراحی محیط یادگیری حرفه‌ای پویا مبتنی بر برنامه‌درسی بین‌رشته‌ای با رویکرد اثربخشی دانش‌آفرین در دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال کشور

سید جواد مرتضوی امیری؛ میثم کرمی پور؛ محمد غفاری مجلج؛ فوزیه سالاری جائینی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 88-113

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.380624.1150

چکیده
  ایجاد محیط یادگیری حرفه‌ای پویا برنامه محور برای تسهیل توسعه حرفه‌ای برنامه‌های درسی بین رشته‌ای می‌باشد که آینده دانش آفرینی نوین در دانشگاه‌ها رقم می زند. پژوهش حاضر با هدف طراحی محیط یادگیری حرفه‌ای پویا مبتنی بر برنامه‌درسی بین‌رشته‌ای با رویکرد اثربخشی دانش‌آفرین به منظور ارائه مدل می‌باشد. روش پژوهش حاضر بصورت کیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تأثیر سبک رهبری سازمانی بر مدیریت منابع انسانی ضمن تأکید برنقش میانجی‌گر محیط کار رقابتی

بهشته فضلعلی؛ مجتبی معظمی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 114-142

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.378676.1149

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری سازمانی بر مدیریت منابع انسانی ضمن تأکید بر نقش میانجی‌گر محیط کار رقابتی انجام شد. روش این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه‌ی کارکنان شرکت سهامی بیمه آسیا شهر تهران می‌باشد که در حال حاضر تعداد 3922 نفر بوده که تعداد 350 نفر با استفاده از روش تعیین حجم نمونه کوکران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تعیین تأثیر راهبرد کار احساسی معلم و عدالت اخلاقی با نقش میانجی بهزیستی در کار معلمان زن مراکز استعداد های درخشان

خاتون وکیلی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 143-160

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.377314.1154

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تعیین تأثیر راهبرد کار احساسی معلم و عدالت اخلاقی با نقش میانجی بهزیستی در کار معلمان زن مراکز استعدادهای درخشان می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, توصیفی- همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه پژوهش معلمان زن مراکز استعدادهای درخشان مراکز بابل و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خشنودی شغلی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی درگیری شغلی

محمد هادی عسگری

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 161-183

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.314242.1078

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خشنودی شغلی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی درگیری شغلی انجام شد. روش این مطالعه از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 311 نفر (275 نفر کارمند و 36 نفر مدیر) بودند که از این تعداد، 158 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر