مدیریت آموزشی
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربرد فناوری‌های نوین در دانشگاه نسل چهارم

عصمت سیفی؛ امینه احمدی؛ مجتبی معظمی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.426783.1282

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربرد فناوری‌های نوین در دانشگاه نسل چهارم می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 10 نفراز متخصصان آموزش عالی، اساتید برجسته که آشنا به کار تحقیق در زمینه مورد مطالعه هستند انتخاب شد. از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
نقش انواع رفتارهای رهبری مدیران مدارس در یادگیری تیمی معلمان

جمال عبدالملکی؛ محمد غفاری مجلج؛ معصومه محبوبی ابراهیمی؛ فائزه اسدی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.405790.1214

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انواع رفتارهای رهبری مدیران مدارس در یادگیری تیمی معلمان بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان قروه به تعداد 548 نفر بودند که از این جامعه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 225 نفر انتخاب شد. روش پژوهش همبستگی و از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جهت گردآوری ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
تأثیر آموزش مبتنی بر موک بر عملکرد کارکنان شهرداری تهران

سحر عقبائی؛ مریم گل بابایی؛ محمدرضا شاه آبادی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.396994.1195

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر موک بر عملکرد کارکنان شهرداری تهران می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, پیمایشی-مقطعی می‌باشد. جامعه آماری شامل کارکنان در واحدهای صف و ستاد شهرداری تهران به تعداد 70 نفر بودند که در مجموع با استفاده از جدول مورگان، با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای ، تعداد ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
ارائه الگوی آموزش با رویکرد مدیریت دانش در بانک ها و نهادهای مالی

فاطمه حمیدی؛ نجلا حریری؛ فهیمه با ب الحوائجی؛ حسین عباسیان

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.400584.1206

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق ارائه الگوی آموزش با رویکرد مدیریت دانش در بانک ملی ایران است. از این رو، یک پژوهش کاربردی – توسعه‌ای میباشد روش تحقیق کمی از نوع پیمایشی- تحلیلی است جامعه آماری 1156 نفر شامل کارشناسان و مدیران میانی بخش ستاد بانک ملی ایران در استان تهران بودند برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که 288 نفر تعیین ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
ارائه‌ مدل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری علمی در نظام آموزش عالی ایران: یک مطالعۀ ساختاری تفسیری

سیروس منصوری؛ مهدیه رضایی؛ داوود رمضانی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.399095.1202

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری علمی در نظام آموزش‌ عالی ایران انجام شد. روش پژوهش، مطالعه موردی از نوع مدل‌سازی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش، خبرگان آشنا به حوزه گردشگری علمی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های ایران بودند که به صورت نمونه‌گیری هدفمند 37 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل اسناد، مصاحبه ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
طراحی مدل برنامه درسی مدارس مجازی در دوره دوم متوسطه شهرستان خواف

علیرضا زنگنه؛ رضا والا؛ علا الدین اعتماد اهری

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.384820.1162

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی مدل برنامه درسی مدارس مجازی در دوره دوم متوسطه شهرستان خواف می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, پیمایشی ؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری را کل دبیران مشغول در مدارس متوسطه دوم شهرستان خواف (خراسان رضوی)، به تعداد 260 نفر, تشکیل داد که براساس جدول ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
طراحی الگوی آموزش مجازی درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران

محیار یاراحمدی؛ حبیب هنری؛ میثم شعبانی نیا

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 155-178

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.399178.1203

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی الگو آموزش مجازی درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون یا تم بود. برای جمع آوری داده ­ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام گرفت. مشارکت ­کنندگان پژوهش، 14 کارشناسان عضو فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، اساتید بلندپایه ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
تأثیر آموزش عالی بر توسعه سیاسی؛ مطالعه تطبیقی در ایران و ترکیه

مسعود شفیعی چافی؛ رضا مهدی؛ مهدی اسدی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 179-201

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.395796.1186

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی تأثیر آموزش عالی بر توسعه سیاسی در دو کشور ایران و ترکیه در سال 1402-1401 است. این تحقیق از نظر هدف و ماهیت، در رده تحقیقات کاربردی و از منظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان و صاحب‌نظران آموزش عالی و توسعه سیاسی است که برای نمونه­ گیری از این جامعه، از روش نمونه­ گیری هدفمند استفاده ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
طراحی الگوی تسهیل گری علوم تجربی بر اساس رویکرد معکوس در دوره ابتدایی

سهیلا یوسف قنبری؛ ناهید شفیعی؛ امیرحسین مهدی‌زاده

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 202-224

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.423556.1266

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی تسهیل گری علوم تجربی بر اساس رویکرد معکوس در دوره ابتدایی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کابردی و روش اجرای پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی _کمی) به روش تحلیل مضمون و مدل‌یابی معادلات ساختاری می‎باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از مشارکت کنندگان بخش مصاحبه (شامل متخصصان حوزه برنامه درسی، متخصصان ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
تأثیر فرهنگ مدرسه بر از خود بیگانگی تحصیلی با نقش میانجی نیازهای اساسی روان‌شناختی در میان دانش‌آموزان دوره‌ی اول متوسطه استان لرستان

حسن قلاوندی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 225-247

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.424346.1276

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل روابط بین فرهنگ مدرسه بر از خود بیگانگی تحصیلی با توجه به نقش میانجی نیازهای اساسی روان‌شناختی با استفاده از روش توصیفی- همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره‌ی اول متوسطه استان لرستان که در مجموع 23223 نفر بود، که 400 نفر نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری مبتنی‌بر ابر و عملکرد تحصیلی دانشجویان حسابداری در ایران

سامان ُمحمدی؛ طیبه حاتمی؛ فاطمه باقرآبادی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 282-304

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.414450.1243

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری مبتنی بر ابر و عملکرد تحصیلی دانشجویان است. روش طراحی پژوهش کمی و نوع آن توصیفی‌‌- پیمایش می‌باشد. در راستای انجام این پژوهش، برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه مذکور توسط عمر اکبال توفیق در سال 2022 طراحی شده است. روایی پرسشنامه براساس روایی ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
واکاوی نقش تعدیل‌کننده مدیریت مشارکتی در رابطه بین مثلث‌ تاریک شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

حسین رحیمی کلور؛ ایمان قاسمی همدانی؛ وحیده ابراهیمی خراجو

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390158.1175

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل‌کننده مدیریت مشارکتی در روابط بین تأثیر مثلث تاریک شخصیت بر رفتارشهروندی سازمان با نقش میانجی‌گری بی‌ادبی در محیط کار انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی است. با توجه به اعلام آمار سایت دانشگاه محقق اردبیلی، کارکنان این دانشگاه شامل ۴۰۰ نفر هیئت علمی و ۳۹۱ ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
شناسایی موانع اجرای بهینه ارزشیابی آموزشی در شرکت ملی گاز ایران: یک مطالعه کیفی

امید عشاقی؛ میترا عزتی؛ کیوان صالحی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 71-101

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.383362.1157

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اجرای بهینه ارزشیابی آموزشی در شرکت ملی گاز ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن انجام شده است. بدین منظور با بهره‌گیری از ظرفیت رویکرد پژوهش کیفی و روش گروه‌های کانونی، به شناسایی موانع پدیده مورد مطالعه پرداخته شد. داده‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاکی و مصاحبه کانونی با 4 گروه ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
طراحی الگوی پارادایمی توسعه فرهنگ عمومی در برنامه درسی دوره ابتدایی با رویکرد داده بنیاد

سمیرا مستعلی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ کامبیز پوشنه؛ عباس خورشیدی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 102-124

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.382273.1182

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی پارادایمی توسعه فرهنگ عمومی در برنامه درسی دوره ابتدایی با رویکرد داده بنیاد است. شرکت کنندگان پژوهش، شامل متخصصان و خبرگان حوزه مطالعات برنامه درسی و علوم اجتماعی بودند که انتخاب آن ها به صورت هدفمند ، از نوع گلوله برخی انجام گرفت. داده های پژوهش از طریق مطالعه گستره نظری پژوهش و مصاحبه با خبرگان جمع ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
تأثیر مهارت‌های مدیریت کوانتومی بر آمادگی به تغییر کارکنان دانشگاه با نقش میانجی چابکی سازمانی

سمیرا علی صوفی؛ سمانه سلیمی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 125-143

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390174.1176

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارت­های مدیریت کوانتومی بر آمادگی به تغییر با نقش میانجی چابکی سازمانی بود که با روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان با تعداد 294 نفر تشکیل دادند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (1971) حجم نمونه 200 نفر محاسبه گردید و ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخصهای مدیریت مدرسه محوری بر مبنای ارزش‌های اسلامی- ایرانی

مسعود تقیانی؛ معصومه اولادیان؛ محمود صفری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 144-167

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.375433.1143

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد، مولفه­ها و شاخصهای مدیریت مدرسه محوری بر مبنای ارزش‌های اسلامی- ایرانی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 19 نفر از اساتید دانشگاه در سال 1401-1400 و مسئولین با سابقه در آموزش و پرورش می‎باشد. روش نمونه گیری ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
شناسایی عوامل موثر بر تضعیف کارآفرینی در دانش آموختگان دانشگاه های پیام نور استان تهران

علیرضا زارع داویجانی؛ خدیجه خانزادی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ نادر سلیمانی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 168-194

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.396987.1191

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر تضعیف کارآفرینی در دانش اموختگان دانشگاهی دانشگاه های پیام نور استان تهران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی), از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت از نوع تحقیق های اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 11 نفر از خبرگان در حوزه کارآفرینی و اساتید ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
طراحی الگوی کیفی تکیه‌گاه سازی آموزشی برای دانش آموزان مقطع متوسطه

مریم سوری؛ محمد مجتبی زاده؛ رسول داودی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 142-161

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.357712.1134

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی کیفی تکیه­ گاه سازی آموزشی برای دانش آموزان مقطع متوسطه می‌باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصان حوزه یادگیری - یاددهی، روش­های تدریس و تکیه­گاه سازی و اسناد مکتوب مرتبط با موضوع می‌باشد و با روش نمونه گیری گلوله برفی برای خبرگان و نمونه گیری ...  بیشتر