نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی )

نویسندگان

1 کارشناس ارشدروانشناسی صنعتی-سازمانی، گروه روانشاسی ،واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ،ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی،واحد تنکابن،دانشگاه آزاد اسلامی،تنکابن،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های فاکتورهای مهم نوآوری بنیادین و استراتژیک در شرکت های طرح و ساخت پتروشیمی می باشد.روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی می باشد.برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعه اسنادی و دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران (اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت) می باشند که به روش هدفمند انتخاب شده و با استفاده از روش دلفی فازی نظرات آنها استخراج گردید.فاکتورهای مهم نوآوری بنیادین و استراتژیک 7 بعد « نوآوری در توسعه و برنامه ریزی نیروی انسانی»،«نوآوری در فرایندهای سازمانی و ساختار سازمانی»،«نوآوری در محصول»،«نوآوری در بازار»،«متولد شدن صنایع جدید»،«قابلیت عملیاتی بودن»، «تکنولوژی‌های انقلابی»و 45 شاخص شناسایی و تائید شد. جهت اولویت بندی فاکتورهای موثر بر نوآوری بنیادین و استراتژیک از ضرایب استاندارد مدل تحلیل عاملی مدل نهایی استفاده شد.مؤلفه تکنولوژی‌های انقلابی با ضریب استاندارد 93/0 در رتبه اول، مؤلفه نوآوری در بازار با ضریب استاندارد 86/0 در رتبه دوم، مؤلفه نوآوری در توسعه و برنامه ریزی نیروی انسانی با ضریب استاندارد 85/0 در رتبه سوم، مؤلفه متولد شدن صنایع جدید با ضریب استاندارد 83/0 در رتبه چهارم، مؤلفه نوآوری در فرایندهای سازمانی و ساختار سازمانی با ضریب استاندارد 82/0 در رتبه پنجم، مؤلفه نوآوری در محصول با ضریب استاندارد 78/0 در رتبه ششم و در نهایت مؤلفه قابلیت عملیاتی بودن ضریب استاندارد 75/0 در رتبه هفتم قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions and components of fundamental and strategic innovation with fuzzy Delphi technique

نویسندگان [English]

  • emran Bauj Khushmian 1
  • mitra sadoughi 2

1 Master of Industrial-Organizational Psychology, Department of Psychology, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to identify the dimensions and components of the important factors of fundamental and strategic innovation in petrochemical design and construction companies. The research method is qualitative and applied. To collect information, two methods of document study and fuzzy Delphi were used. The statistical population of the research includes 10 experts and experts (university professors in the field of management) who were selected in a purposeful way and their opinions were extracted using the fuzzy Delphi method. Important factors of fundamental and strategic innovation 7 dimensions "innovation in development and Manpower planning", "Innovation in organizational processes and organizational structure", "Innovation in product", "Innovation in the market", "Birth of new industries", "Operability", "Revolutionary technologies" and 45 identification indicators and It was confirmed. In order to prioritize the factors affecting fundamental and strategic innovation, the standard coefficients of the factor analysis model of the final model were used. The component of revolutionary technologies with a standard coefficient of 0.93 is in the first place, the component of innovation in the market is in the second place with a standard coefficient of 0.86, the component of innovation in the development and planning of human resources with a standard coefficient of 0.85 in the third place, the component of the birth of new industries with a standard coefficient of 0.83 in the fourth place, the component of innovation in organizational processes and organizational structure with a standard coefficient of 0.82 in the fifth place, The component of product innovation with a standard coefficient of 0.78 was ranked sixth, and finally, the operational capability component was ranked seventh with a standard coefficient of 0.75.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental innovation
  • strategic innovation
  • development and planning of human resources
  • operational capability