مقاله پژوهشی (کمی )
رابطه استرس ادراک‌شده و طرد والدین با پرخاشگری فرزندان در دوران همه‌گیری کرونا

رضا شیبانی فر؛ سهیل هاشمی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.312477.1074

چکیده
  با توجه به تأثیرات کرونا آموزش‌های مدرسه در بستر خانه صورت گرفته است. تعطیلی مدارس و قرنطینه خانگی دانش آموزان به دلیل همه‌گیری، روی سلامت جسمی و روانی کودکان نیز تأثیرگذار است؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که بر روی استرس و طرد ِ والدین تأثیرگذار باشد. لذا پژوهشی باهدف رابطه استرس ادراک‌شده و طرد والدین با پرخاشگری فرزندان در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت کلاس بر جوّ روانی-اجتماعی کلاس و خودکارآمدی معلمان

فرزانه آذربویه؛ ناصر ناستی زایی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 14-32

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.325680.1092

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت کلاس بر جوّ روانی- اجتماعی کلاس و خودکارآمدی معلمان انجام گرفت. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان جدیدالاستخدام شهر زابل (استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل می‌دهد. نمونه آماری شامل 30 نفر معلم می‌باشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
مدل‌سازی ساختاری تأثیر مهارت‌های مدیریتی مدیران بر خشنودی شغلی معلمان

هدی عربی مکی آبادی؛ الهام حیدری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 32-52

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.327496.1097

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مهارت‌های مدیریتی مدیران بر خشنودی شغلی معلمان انجام شد. روش این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان و مدیران دوره ابتدایی شهر شیراز در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 773 نفر (690 نفر معلم و 83 نفر مدیر) بودند که از این تعداد،244 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
رابطه جهت گیری هدف و خودپنداره تحصیلی با اشتیاق به مدرسه با نقش میانجی پایستگی تحصیلی دانش آموزان

نرجس ملکیان؛ سمیرا پالی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 53-71

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.316798.1085

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه جهت گیری هدف و خودپنداره تحصیلی با اشتیاق به مدرسه با نقش میانجی پایستگی تحصیلی دانش آموزان انجام شد.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها ماهیت توصیفی- همبستگی است.جامعه آماری دانش آموزان مدارس دخترانه ابتدایی شهر رحیم آباد به تعداد1767 نفر بوده که به کمک روش نمونه گیری تصادفی خوشه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر براساس نظریه عوامل بهداشتی _انگیزشی هرزبرگ

رضا بشارتی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 72-89

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.330280.1101

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر براساس نظریه عوامل بهداشتی _انگیزشی هرزبرگ انجام شده است. در این پژوهش توصیفی تحلیلی تعداد 90 نفر از 100 نفرکارمندان رسمی و قراردادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر در سال تحصیلی 99-1398 به روش تمام شماری در مطالعه شرکت کردند. جهت بررسی عوامل مؤثر بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
بررسی میزان هویت و بهزیستی تحصیلی و نقش آن‌ها در کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان

فروزان شریفی؛ هایده عاشوری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 90-107

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.340381.1116

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان هویت و بهزیستی تحصیلی و نقش آن‌ها در کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه شهرستان رامسر به تعداد 6225 نفر تشکیل دادند. حجم نمونه تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای 188 نفر بدست آمد. جهت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی )
ارزیابی چابکی در دانشگاه‏ها با مدل IPA (مطالعه موردی: دانشگاه اردکان)

میترا موبد؛ رضا رفیع

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 108-129

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.340035.1113

چکیده
  چابکی به عنوان پارادایم جدید جهان کسب و کار، دانشگاه‌ها را نیز متوجه تغییرات و چالش‌های هر روزه‌ای کرده که باید به سرعت خود را با آنها منطبق سازند. در حال حاضر اگر دانشگاهی نتواند به سرعت در مقابل چالش­ها و تغییرات پاسخگو باشد، از عرصه­ی رقابت جا مانده و طی زمان حذف می­شود و یا کارایی سابق را نخواهد داشت. در این پژوهش مدلی به منظور ...  بیشتر