مقاله پژوهشی (کمی )
نقش میانجی بهسازی منابع انسانی در رابطه بین مدیریت دانش بر عملکرد شغلی معلمان

لیلا جلالی؛ مهتاب جعفری

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.351391.1129

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی بهسازی منابع انسانی در رابطه بین مدیریت دانش بر عملکرد شغلی معلمان متوسطه دوم شهر کرج می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش پژوهش، از دسته پژوهش‌های همبستگی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش معلمان متوسطه دوم شهر کرج به تعداد 7690 نفر می‌باشد. با استفاده از فرمول تاباکینگ 200 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
طراحی و اعتبارسنجی الگویی برای ایجاد یک مدرسۀ کارآفرین

رحیمعلی نصیری؛ حسین عباسیان؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 18-47

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.354581.1131

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگویی برای ایجاد یک مدرسۀ کارآفرین انجام شده است. روش این پژوهش از نظر ماهیت داده‌ها از نوع آمیخته با طرح اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار برای طراحی الگو و در بخش کمی از روش پیمایشی برای اعتبارسنجی الگو استفاده شده است. در بخش کیفی، داده‌ها از طریق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
رابطه رویکردهای مطالعه و هویت تحصیلی باخودپنداره دانش آموزان دوره دوم متوسطه

اسماعیل کاظم پور؛ ام البنین رمجی؛ زهرا سلیم زاده کاکرودی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 48-66

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.351169.1128

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف رابطه رویکردهای مطالعه و هویت تحصیلی باخودپنداره دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کلاچای انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کلاچای به تعداد 981 نفر بود که تعداد 274 نفر به روش تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
رابطه سبک زندگی و سبک‌های مقابله‌ای با استرس با احساس تنهایی کاربران توییتر با نقش میانجی وابستگی به شبکه‌های اجتماعی

مهسا سوادکوهی قودجانکی؛ محمدرضا زربخش بحری

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 67-87

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.348656.1125

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف آزمون مدل علّی احساس تنهایی کاربران توییتر بر اساس سبک زندگی و سبک‌های مقابله‌ای با استرس با میانجی گری وابستگی به شبکه‌های اجتماعی انجام شد. روش تحقیق توصیف-همبستگی بود. جامعه آماری کاربران توییتر شهر تهران که حداقل 2 سال از عضویت آن‌ها در این فضا می‌گذشت بودند. تعداد 200 نفر بر اساس روش نمونه گیری هدفمند به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
بررسی ویژگی‌های روانسنجی (ساختار عاملی، پایایی و روایی) پرسشنامه تجربه دوره آموزشی در دانشجویان دانشگاه گیلان

علی پورصفر؛ نقی رعدی افسوران؛ حمید عبدی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 88-109

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.357693.1133

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روانسنجی (ساختار عاملی، پایایی، و روایی) پرسشنامه تجربه دوره آموزشی (CEQ- 1997) (Wilson, et al, 1997) در میان دانشجویان دانشگاه گیلان می‌باشد. پژوهش حاضر، از حیطه پژوهش‌های هنجاریابی است که در نیمسال اول تحصیلی 1401- 1400 در دانشگاه گیلان اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشجویان ورودی سالهای تحصیلی 1397 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
طراحی و ارزیابی عوامل مؤثر بر استقرار فرهنگ کیفیت در دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان)

سیدمحمد سیدکلان؛ عادل زاهد؛ مهدی معینی کیا؛ علی رضائی شریف

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 110-139

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.360248.1135

چکیده
  بر اساس پژوهش‌های پیشین، فرهنگ کیفیت به عنوان فرهنگ سازمانی غالب و خاص دانشگاهی در نظر گرفته شده است که با ارزش‌های مشترک و تعهد نسبت به کیفیت توسط عوامل دانشگاهی معنا پیدا           می‌کند. هدف پژوهش حاضر، طراحی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر استقرار فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان بوده است. روش پژوهش آمیخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
نقش رفتارشهروندی فردی در نوآوری سازمانی مدارس با میانجیگری تسهیم دانش در معلمان دوره ابتدایی

سیروس قنبری؛ محسن احمدی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 140-164

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.370479.1139

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رفتارشهروندی فردی در نوآوری سازمانی مدارس با میانجیگری تسهیم دانش در معلمان دوره ابتدایی بود. روش تحقیق توصیفی - همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر کرمانشاه به تعداد 1150 نفر بودند که براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 291 نفر با استفاده از ...  بیشتر