نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ،تنکابن،ایران

2 استادیار ،گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، واحدتنکابن،دانشگاه آزاداسلامی،تنکابن،ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه سواد اطلاعاتی و مهارتهای ارتباطی معلمان با خودکارآمدی تحصیلی با نقش تعدیلگر باورهای هوشی دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را معلمان مدارس دخترانه متوسطه شهرستان رودسر به تعداد 295 نفر و دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه شهرستان رودسر به تعداد 4006 نفر تشکیل دادند. حجم نمونه تحقیق برای معلمان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان167 نفر و به روش تصادفی ساده بدست آمد.حجم نمونه تحقیق برای دانش آموزان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 216 نفر محاسبه شد.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های باورهای هوشی بابایی(1377)، خودکارآمدی تحصیلی جینگ و مورگان(1999)، سواد اطلاعاتی یزدانی(1391) و مهارتهای ارتباطی کوئین دام(2004) استفاده گردید که روایی آنها توسط استاد راهنما و صاحبنظران دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آنها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار آماریSpss استفاده شد.یافته های تحقیق نشان داد بین سواد اطلاعاتی معلمان با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین مهارتهای ارتباطی معلمان با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.نتایج تحقیق نشان داد باورهای هوشی در رابطه سواد اطلاعاتی و مهارتهای ارتباطی معلمان با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نقش تعدیلگر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between teachers 'information literacy and communication skills with academic self-efficacy with the moderating role of students'Intelligence beliefs

نویسندگان [English]

  • Afsaneh babaei parsheh 1
  • Fatemeh Mosadeghi Nik 2

1 Master of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to assess the relationship between information literacy and teachers 'communication skills with academic self-efficacy with the role of moderating students' Intelligence beliefs. The research method was descriptive-correlational in nature and applied in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of 295 teachers of Rudsar girls 'secondary schools and 4006 students of Rudsar girls' secondary schools. The sample size for teachers using Krejcie and Morgan table was 167 people and was obtained by simple random method. The sample size for students was calculated by cluster random sampling method of 216 people. To collect data from Babaei Intelligence Beliefs Questionnaire(1998),Jing and Morgan academic self-efficacy (1999), Yazdani information literacy (2012) and communication skills of Queen Dam (2004) were used whose validity was confirmed by the supervisor and academic experts and their reliability was determined by alpha coefficient test. Cronbach was confirmed. In order to analyze the data, the structural equation technique was used using Lisrel statistical software and SPSS statistical software. The findings showed that there is a positive and significant relationship between teachers 'information literacy and students' academic self-efficacy. There is a positive and significant relationship between teachers 'communication skills and students' academic self-efficacy. The results showed that intelligence beliefs in relation to information literacy and teachers 'communication skills have a moderating role in students' academic self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literacy
  • Communication Skills
  • Academic Self-Efficacy
  • Intelligence Beliefs