مشاور آماری


سید جواد مرتضوی امیری استاد یار گروه امار ریاضی ، دانشگاه ازاد واحد چالوس ، ایران

دکترای امار

  • jmortazavi.amiri@iauc.ac.ir

ویراستار


جواد مهربان دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی

  • javad.mehraban93@gmail.com

مدیر اجرایی


سید رسول تودار استادیار ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ،ایران

  • toudar@yahoo.com