نمایه سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

بدینوسیله به استحضار می رساند درخواست نشریه جهت نمایه سازی در کمیته ارزیابی نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مورخ  25/8/1400 بررسی گردید و با نمایه سازی نشریه  موافقت به عمل آمد.