نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانش آموخته مدیریت آموزشی، چابهار، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر امنیت شغلی بر بالندگی سازمانی با میانجی‌گری اشتراک دانش انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی–همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که 190 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی– طبقه‌ای از طریق پرسشنامه‌های امنیت شغلی (Neysi, 2002)، بالندگی سازمانی (Spides, 2007) و اشتراک دانش (Bohlool, 2013) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزارهای SPSS21 و Smart PLS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که امنیت شغلی بر بالندگی سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد، امنیت شغلی بر اشتراک دانش اثر مثبت و معناداری دارد، اشتراک دانش بر بالندگی سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد، امنیت شغلی بر بالندگی سازمانی با میانجی‌گری اشتراک دانش اثر مثبت و معناداری دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که وقتی اعضای هیئت علمی احساس امنیت شغلی مطلوبی داشته باشند به اشتراک دانش خود با دیگران می‌پردازند که پیامد آن بالندگی سازمانی مطلوب دانشگاه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Job Security on Organizational Maturity through Knowledge Sharing Mediation (Case study: University of Kurdistan)

نویسندگان [English]

  • Masoud Ramrodi 1
  • moslem mihan doust 2
  • Mansour Bakht 3

1 PhD student of higher education development planning, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2 Educational Sciences, Educational Sciences and Psychology, Sistan and Baluchestan University, zahedan, iran

3 Graduated in educational educational administration, Chabahar, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of job security on organizational maturity through knowledge sharing mediation. The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the study was all faculty members of University of Kurdistan in the academic year 2020-2021 that 190 faculty members were studied by stratified random sampling through questionnaires of job security (Neysi, 2002), organizational maturity (Spides, 2007) and knowledge sharing (Bohlool, 2013). For data analysis the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used With SPSS21 and Smart PLS softwares. Results showed that job security has a positive and significant effect on organizational maturity, job security has a positive and significant effect on knowledge sharing, knowledge sharing has a positive and significant effect on organizational maturity, job security has a positive and significant effect on organizational maturity mediated by knowledge sharing. Therefore, it can be concluded that when faculty members feel a good job security, they share their knowledge with others, which results in the desired organizational maturity of the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : job security
  • organizational maturity
  • knowledge sharing
  • faculty members