سردبیر


اسماعیل کاظم پور دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی

مدیر مسئول


مهدی خداپرست مدیرعامل موسسه مدیریت فکر نو اندیش ،و دبیر انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان مازندران ، عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

مدیریت منابع انسانی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور آذر کفاش پور استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتری مدیریت منابع انسانی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور نصرت ریاحـی نیا استاد تمام،عضو هیئت علمی،دانشکده روان شناسی و علوم ­تربیتی دانشگاه خوارزمی ، ایران

علوم تربیتی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور نجلا حریری استاد، گروه علوم تربیتی ودانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

علوم تربیتی

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل کاظم پور دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی اموزشی

اعضای هیات تحریریه


حسن قلاوندی دانشیار،عضو هیات علمی ، گروه علوم تربیتی ،دانشگاه ارومیه،ارومیه ،ایران

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

 • h.ghalavandiurmia.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پیمان یارمحمدزاده دانشیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،ایران

مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه


حمید شفیع زاده دانشیار،عضو هیات علمی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ایران

مدیریت آموزشی

 • shafizadeh11gmail.com

اعضای هیات تحریریه


داود کیاکجوری دانشیار ، گروه مدیریت ، واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران

دکترای مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


حسین مومنی مهموئی دانشیار گروه علوم تربیتی،واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه، ایران

علوم تربیتی

اعضای هیات تحریریه


مجید نعمتی دانشیار، گروه آموزش دانشگاه تهران،ایران

آموزشی

 • nematimut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا زربخش بحری دانشیار ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، ایران

آموزش کودکان استثنایی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور مهناز معلم استاد و رئیس گروه فناوری آموزشی و سوادآموزی ، کالج آموزش ، دانشگاه تاوسن. بالتیمور ، مریلند ، ایالات متحده

طراحی سیستم های آموزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پرفسور جان سلیمان گایکواد استاد تمام ، بازنشته گروه مردم شناسی ،دانشگاه پونه ، هندوستان ،کد 411007

علوم تربیتی و مردم شناسی

اعضای هیات تحریریه پیشین


پروفسور سید محمد میر کمالی استادتمام ، مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه تهران ، ایران

مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌

اعضای هیات تحریریه پیشین


نادر سلیمانی دانشیار،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ایران

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

 • drnasoleimaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه پیشین


مهرناز آزادیکتا دانشیار ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،عضو هیا ت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلام شهر ، ایران

روانشناسی تربیتی

 • m.azadyektayahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمد هادی منصور لکورج استادیار ، عضو هیئت علمی ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران

علوم اجتماعی و تربیتی

 • mansori_hadiyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


سید رسول تودار استادیار ،عضو هیات علمی ،گروه علم اطلاعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازادتنکابن ،ایران

علم اطلاعات

 • toudaryahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


مصیب سامانیان استادیار بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

کتاب شناسی و علوم تربیتی

 • samanianmosayebyahoo.com

مشاور آماری


سید جواد مرتضوی امیری استاد یار گروه امار ریاضی ، دانشگاه ازاد واحد چالوس ، ایران

دکترای امار

 • jmortazavi.amiriiauc.ac.ir

مدیر داخلی


حسین جوادی استادیار، عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ، تهران ،ایران

آموزش عالی

 • javadigmail.com

ویراستار


جواد مهربان دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی

 • javad.mehraban93gmail.com