اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

مهدی خداپرست

مدیریت منابع انسانی مدیرعامل موسسه مدیریتی فکر نو اندیش ،و عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

www.jmep.ir
mahdikhodaparast.bgmail.com
0000-0001-7144-9196

سردبیر

اسماعیل کاظم پور

دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

e.kazempourtoniau.ac.ir
0000-0001-5546-2921

h-index: 2 -i10-index:1  

اعضای هیات تحریریه

پروفسور سید محمد میر کمالی

مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ استادتمام ، مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه تهران ، ایران

psyedu.ut.ac.ir/~mkamali
mkamaliut.ac.ir

h-index: 18-i10-index:20  

پروفسور نصرت ریاحـی نیا

علوم تربیتی استاد تمام،عضو هیئت علمی،دانشکده روان شناسی و علوم ­تربیتی دانشگاه خوارزمی ، ایران

sara_purriahiyahoo.com

پروفسور نجلا حریری

علوم تربیتی استاد، گروه علوم تربیتی ودانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[email protected]
nadjlaharirigmail.com
0000-0003-2320-7023

h-index: 13-i10-index:19  

استاد نمونه کشوری  در سال 1398

پروفسور آذر کفاش پور

دکتری مدیریت منابع انسانی استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

kafashpor.profcms.um.ac.ir/
kafashporum.ac.ir
0000-0003-3539-855X

حسن قلاوندی

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی دانشیار،عضو هیات علمی ، گروه علوم تربیتی ،دانشگاه ارومیه،ارومیه ،ایران

h.ghalavandiurmia.ac.ir

مجید نعمتی

آموزشی دانشیار، گروه آموزش دانشگاه تهران،ایران

nematimut.ac.ir

پیمان یارمحمدزاده

مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،ایران

cv.azaruniv.ac.ir/yarmohammadzadeh/biography/fa/
dr.peyman.ymzgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

حمید شفیع زاده

مدیریت آموزشی دانشیار،عضو هیات علمی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ایران

shafizadeh11gmail.com

حسین مومنی مهموئی

علوم تربیتی دانشیار گروه علوم تربیتی،واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه، ایران

momenimahmoueigmail.com
0000-0001-7899-4832

نادر سلیمانی

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی دانشیار،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ایران

drnasoleimaniyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

پرفسور جان سلیمان گایکواد

علوم تربیتی و مردم شناسی استاد تمام ، بازنشته گروه مردم شناسی ،دانشگاه پونه ، هندوستان ،کد 411007

www.linkedin.com/in/john-gaikwad-b55b7643/?originalSubdomain=in
dr.john.gaikwadgmail.com

پروفسور مهناز معلم

طراحی سیستم های آموزشی استاد و رئیس گروه فناوری آموزشی و سوادآموزی ، کالج آموزش ، دانشگاه تاوسن. بالتیمور ، مریلند ، ایالات متحده

www.towson.edu/coe/departments/edtech/faculty/mmoallem.html
mmoallemtowson.edu


 

https://www.linkedin.com/in/mahnazmoallem

 

ویراستار

جواد مهربان

دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

javad.mehraban93gmail.com