مدیر مسئول


مهدی خداپرست مدیرعامل موسسه مدیریت فکر نو اندیش ،،رئیس کمیته نشریات و امور پژوهشی انجمن مدیریت کسب و کار ایران، دبیر انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان مازندران ، عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

دکتری مدیریت منابع انسانی

سردبیر


اسماعیل کاظم پور دانشیار گروه مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه


آذر کفاش پور استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتری مدیریت منابع انسانی

اعضای هیات تحریریه


نصرت ریاحـی نیا استاد تمام،علم اطلاعات ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه خوارزمی ، ایران

علم اطلاعات

اعضای هیات تحریریه


امیر منصور طهرانچیان استاد ، گروه اقتصاد و بازرگانی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ایران

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


حسن قلاوندی استاد،عضو هیات علمی ، گروه مدیریت ،دانشگاه ارومیه،ارومیه ،ایران

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

  • h.ghalavandiurmia.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


داود کیاکجوری دانشیار ، گروه مدیریت ، واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران

دکترای مدیریت منابع انسانی

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل کاظم پور دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه


پیمان یارمحمدزاده دانشیار گروه مدیریت ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،ایران

مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه


حمید شفیع زاده دانشیار،عضو هیات علمی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ایران

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

  • shafizadeh11gmail.com

اعضای هیات تحریریه


حسین مومنی مهموئی دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه، ایران

مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه


مجید نعمتی دانشیار، گروه آموزش دانشگاه تهران،ایران

آموزشی

  • nematimut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مهناز معلم استاد و رئیس گروه فناوری آموزشی و سوادآموزی ، کالج آموزش ، دانشگاه تاوسن. بالتیمور ، مریلند ، ایالات متحده

طراحی سیستم های آموزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


جان سلیمان گایکواد استاد تمام ، بازنشته گروه مردم شناسی ،دانشگاه پونه ، هندوستان ،کد 411007

علوم اجتماعی وآموزش

اعضای مشورتی هیات تحریریه


نجلا حریری استاد، گروه علم اطلاعات ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

علم اطلاعات

اعضای مشورتی هیات تحریریه


سید محمد میر کمالی استادتمام ، مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه تهران ، ایران

مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌

مشاور آماری


سید جواد مرتضوی امیری استاد یار گروه امار ریاضی ، دانشگاه ازاد واحد چالوس ، ایران

دکترای امار

  • jmortazavi.amiriiauc.ac.ir

ویراستار


جواد مهربان دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی

  • javad.mehraban93gmail.com