نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور همدان، همدان، ایران

3 کارشناسی ارشد، رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، گرایش تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه پیام نور واحد همدان، همدان، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور اسلامشهر، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای روحیه تدریس‌گری معلمان در رابطه بین مهارت‌های سرپرستی مدیران با کیفیت تدریس معلمان انجام شد. روش این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 512 نفر از مدیران و معلمان شهرستان هوراند در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از این تعداد 124 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد کیفیت تدریس سراج (2002) با ضریب پایایی (93/0)، پرسشنامه روحیه معلمان میرکمالی (1377) با ضریب پایایی (94/0) و پرسشنامه مهارت‌های مدیریتی مدیران مدل کاتز (1974) با ضریب پایایی (97/0) استفاده شد که روایی آنها توسط صاحب‌نظران دانشگاهی و پایایی آنها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم‌افزارSpss26 و Amos24 استفاده شد. یافته‌های کمّی حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین مهارت‌های سرپرستی مدیران و مولفه‌های آن با کیفیت تدریس معلمان (004/0p=) و روحیه تدریس‌گری معلمان (001/0p=) وجود دارد. همچنین مهارت‌های سرپرستی و روحیه تدریس‌گری توانسته است 29% از واریانس کیفیت تدریس و متغیر مهارت‌های سرپرستی مدیران 33% از روحیه تدریس‌گری را تبیین نمایند. در نهایت نقش واسطه‌ای روحیه تدریس‌گری معلمان در رابطه بین مهارت‌های سرپرستی مدیران با کیفیت تدریس معلمان مورد تایید قرار گرفت. با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت مدیران به همراه دانش و مهارت‌های آنان نقش بسزایی در کیفیت تدریس و روحیه تدریس‌گری معلمان دارد که باید به آنها توجه ویژه‌ای داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The mediating role of teachers' teaching spirit in the relationship between managers' supervision skills and teachers' teaching quality (Case study: managers and teachers of Hurand city)

نویسندگان [English]

  • abbas najafipour tabestanagh 1
  • zahra hosseini 2
  • narmin faraji 3
  • maedeh ebrahimi zahed 4

1 Master's degree, Department of General Psychology, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan, Iran

2 Master's degree, Department of Educational Psychology, Payam Noor University, Hamedan, Hamedan, Iran

3 Master's degree, field of history and philosophy of education, majoring in Islamic education, Payam Noor University, Hamadan Branch, Hamadan, Iran

4 Master's degree, Department of General Psychology, Payam Noor Islamshahr University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study aimed to study the mediating role of teachers' teaching spirit in the relationship between managers' supervision skills and teachers' teaching quality. The research method was a descriptive-correlation type. The statistical population included all 512 managers and teachers of Hurand city during 2021-2022, of which 124 people were selected as the sample size using the convenience sampling method. In order to collect data, Seraj's teaching quality questionnaire (2002) with a reliability coefficient of (0.93), Mirkamali's teachers’ spirit questionnaire (1998) with a reliability coefficient of (0.94), and the Katz model managers' management skills questionnaire (1974) with a reliability coefficient of 0.97) were used, which academic experts confirmed their validity. Their reliability was also confirmed through Cronbach's alpha coefficient test. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistics were used using Spss26 and Amos24 software. Quantitative findings showed a significant relationship between the supervision skills of managers and its components with the quality of teachers' teaching (p=0.004) and the teachers' teaching spirit (p=0.001). Also, supervision skills and teaching spirit have been able to explain 29% of the variance of teaching quality, and the variable of managers' supervision skills explains 33% of teaching spirit. Finally, the mediating role of teachers' teaching spirit in the relationship between managers' supervision skills and teachers' teaching quality was confirmed. According to the findings, it can be said that managers, along with their knowledge and skills, play a significant role in the quality of teaching and the teaching spirit of teachers, which should be given special attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supervision Skills
  • Teaching Quality
  • Teaching Spirit
  • Managers and Teachers