نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی،واحد تنکابن،دانشگاه آزاد اسلامی،تنکابن،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه هوش عاطفی و خود مدیریتی با نوآوری سازمانی کارکنان شبکه بهداشت شهرستان تنکابن انجام گرفته است.جامعه آماری پژوهش را کارکنان شبکه بهداشت شهرستان تنکابن به تعداد 181 نفر تشکیل دادند.به همین منظورتعداد 123 نفر از کارکنان اداره مذکور به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی بود. در این پژوهش از سه پرسشنامة استاندارد هوش عاطفی نواکا و آهایوزو(2009)،مهارتهای خود مدیریتی مانز و همکاران(2000) و نوآوری سازمانی آمید و همکاران(2002) استفاده شد.روایی پرسشنامه ها براساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد.پایایی پرسشنامه ها با روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای هوش عاطفی 92/0، مهارتهای خود مدیریتی 95/0 و نوآوری سازمانی 96/0 برآورد شد.تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت.بدین صورت جهت آزمون فرضیه های تحقیق،ابتدا ازآزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری اسمارت پی.ال.اس استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بوده و حاکی از آن است که هوش عاطفی و خودمدیریتی به صورت مستقیم با نوآوری سازمانی کارکنان رابطه داشته اند. نتایج پژوهش نیز نشان داد که مولفه های آگاهی اجتماعی و پاداش دارای بیشترین میزان همبستگی با نوآوری سازمانی بوده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain the relationship between emotional intelligence and self-management with organizational innovation

نویسندگان [English]

  • Kobra Eshkor Vakili 1
  • Seyedsadra nojabaei, 2

1 M.Sc. in Educational Sciences, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of explaining the relationship between emotional intelligence and self-management with organizational innovation of employees of the health network of Tonkabon city. The statistical population of the research was made up of 181 employees of the city health network. Simple random sampling was chosen as the statistical sample of the research. The research method was descriptive-correlative in nature and applied in terms of purpose. In this research, three standard questionnaires of emotional intelligence were used by Nowaka and Ahayuzu (2009), self-management skills by Manz et al. (2000) and organizational innovation by Amid et al. (2002). The validity of the questionnaires was based on content validity using the opinion of experts. Form based on the views of a number of the statistical community and the structure was examined and confirmed by confirmatory factor analysis. The reliability of the questionnaires was 0.92 for emotional intelligence, 0.95 for organizational innovation, and 0.96 for organizational innovation. 0/ was estimated. Data analysis was done at two levels of descriptive statistics and inferential statistics. Therefore, to test the research hypotheses, first of all, Kolmogorov Smirnov test to check the normality of data distribution and structural equation technique using statistical software. Smart PLS was used. The findings of the research showed that the research model had a good fit and indicated that emotional intelligence and self-management were directly related to organizational innovation of employees. The results of the research also showed that the components of social awareness and reward had the highest correlation with organizational innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • self-management
  • organizational innovation
  • Social consciousness