هزینه بررسی مقاله

 هزینه داوری و پذیرش

 طبق جلسه برگزار شده  صاحب امتیاز  و هئیت تحریریه در تاریخ 9/9/1400 ، جهت پاسخگویی  اندکی از هزینه های جاری  نشریه  و با توجه  به تاثیر گذاری امتیاز  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  نشریه برای دانشجویان  و  محققان ؛ و  براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1.500.000ریال و پس از تأیید نهایی(گواهی پذیرش علمی )، مبلغ 3.500.000ریال دیگر جهت چاپ مقاله(شامل: کد doi ؛ ویراستاری (فارسی  و انگلیسی) و صفحه آرایی ، از مولفان محترم دریافت گردد . (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1.500.000ریال   اولیه قابل بازگشت به مولف نمیباشد)
 هزینه بررسی و داوری: یک میلیون و پانصد هزار ریال(یکصد و پنجاه هزار تومان)
 هزینه پذیرش و چاپ: سه میلیون و پانصد هزار ریال(سیصد و پنجاه هزار تومان)
 یادآور می شود مقالات بعد از برگشت از ویراستاری و انجام اصلاحات پیشنهادی ویراستار در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.