هزینه پردازش مقالات

احتراما، با عنایت به ماده ۳ "آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز" به شماره ابلاغ 162229 مورخ 1400/02/01،(لینک بخشنامه ) هزینه پردازش مقاله قابل دریافت از نویسندگان به ازای هر مقاله کامل در نشریاتی که صاحب امتیاز آنها موسسه خصوصی غیردولتی و انجمن های علمی هستند، به مبلغ 15میلیون ریال تعیین می شود. و  براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 3.000.000ریال و پس از تأیید نهایی(گواهی پذیرش علمی )، مبلغ 12.000.000ریال دیگر جهت چاپ مقاله(شامل: کد doi ؛ ویراستاری (فارسی  و انگلیسی) و صفحه آرایی ،  و... ....  از مولفان محترم دریافت گردد . 

  بر اساس دستور  عمل شماره ابلاغی 162229 و همچنین جلسه مدیر مسئول  و صاحب امتیاز با هیات تحریریه  تصمیم بر این شد ؛از تاریخ 1/11/1401 کلیه مقالاتی  که در داوری و پذیرش قرار دارند ، هزینه  دریافتی  طبق دستور عمل ابلاغی  عمل شود .

 یادآور می شود مقالات بعد از برگشت از ویراستاری و انجام اصلاحات پیشنهادی ویراستار در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.