هزینه پردازش مقالات

 طبق جلسه برگزار شده  صاحب امتیاز  و هئیت تحریریه در تاریخ 9/9/1400 ، جهت پاسخگویی  اندکی از هزینه های جاری  نشریه  و با توجه  به تاثیر گذاری امتیاز  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  نشریه برای دانشجویان  و  محققان؛ و  براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی مقرر گردید مبلغ 5000000 ریال بابت هزینه های پردازش، آماده سازی و انتشار مقالات از نویسندگان دریافت گردد.