نام  نام خانوادگی  سمت سازمانی  Publons
سرور حسن زاده دکترای روانشناسی تربیتی ، گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ایران. Publons
سعید علیزاده استادیار، عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران ،ایران Publons
فرانک مختاریان دکترای  مدیریت آموزشی ،کارشناس امور پژوهشی. گروه ارزشیابی آموزشی. سازمان سنجش آموزش کشور Publons
حمیدرضا نژادلر  دکترای  خطی مشی گذاری ، مدرس دانشگاه Publons
زهرا خواجه علی جهانتیغی دکترای علم اطلاعت و دانش شناسی ،عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور زاهدان،ایران Publons
نفیسه السادات دادگران دکترای مدیریت آموزشی ،معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه گیلان Publons
سعید هداوند دکترای  مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد علوم و تحقیقات تهران Publons
علی عینی مربی ، گروه مدیریت ، دانشگاه  پیام نور غرب استان مازندران، ایران Publons
مهدی خداپرست دکتری مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، ایران Publons
سید رسول تودار استادیار ،عضو هیات علمی ،گروه علم اطلاعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد،ایران Publons
سید جواد مرتضوی امیری استادیار ،گروه امار ریاضی ، دانشگاه ازاد واحد  چالوس ، ایران Publons
جواد مهربان   دکتری تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران Publons
محمد هادی منصور لکورج استادیار ، عضو هیئت علمی ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران Publons
مصیب سامانیان استادیار بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد Publons
حسین مومنی مهموئی دانشیار گروه علوم تربیتی،واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه، ایران Publons
محمدرضا زربخش بحری دانشیار ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی،  عضو هیات علمی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، ایران Publons
مجیدرضا کتابدار مدرس دانشگاه.  دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه خوارزمی Publons
آذر کفاشپور استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران Publons
اسماعیل کاظم پور دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران Publons

داوران  بهار   1401

   داوران  تابستان و پاییز 1401

نام داور

وابستگی سازمانی

قرباتعلی احمدی

استادیارعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

پیمان اکبری

استادیار ،گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

رضا بشارتی

استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،گروه پرستاری، واحد کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشمر، ایران

سید رسول تودار

استادیار ،عضو هیات علمی ،گروه علم اطلاعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد،ایران

سرور حسن زاده

مربی ،دکترای  روانشناسی تربیتی ، گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ایران.

مهدی خداپرست

دکتری مدیریت منابع انسانی ،گروه مدیریت ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاداسلامی ، قائمشهر ،ایران

زهرا خواجه علی جهانتیغی

دکترای علم اطلاعت و دانش شناسی ،عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور زاهدان،ایران

محمدرضا زربخش بحری

دانشیار ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، ایران

مصیب سامانیان

استادیار بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

جواد سلیمانپور

استادیار عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی دانشگاه تنکابن

نادر سلیمانی

دانشیار،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ایران

اسداله علیرضایی

دکتری مدیریت صنعتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

سعید علیزاده

استادیار، عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران ،ایران

علی عینی

مربی ، گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور غرب استان مازندران، ایران

محمد غفاری مجلج

استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی درسی ، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

عباس قلتاش

دانشیار علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ، گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی ، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت ، ایران

اسماعیل کاظم پور

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

مجیدرضا کتابدار

مدرس دانشگاه.  دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه خوارزمی

میثم کرمی پور

دکتری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

آذر کفاشپور

استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

فرانک مختاریان

دکترای مدیریت آموزشی ،کارشناس امور پژوهشی. گروه ارزشیابی آموزشی. سازمان سنجش آموزش کشور

سید جواد مرتضوی امیری

استادیار ،گروه امار ریاضی ، دانشگاه ازاد واحد چالوس ، ایران

مجتبی معظمی

استادیار ، عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ،ایران

محمد هادی منصور لکورج

استادیار ، عضو هیئت علمی ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران

جواد مهربان

 دکتری تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

حسین مومنی مهموئی

دانشیار گروه علوم تربیتی،واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه، ایران

ناصر ناستی زایی

دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

شهناز نایب زاده

استاد تمام ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری،واحد یزد ، دانشگاه ازاد اسلامی ،یزد ،ایران

ایرج نیک پی

دانشیار ،گروه علوم تربیتی،دانشگاه لرستان،ایران

سعید هداوند

پژوهشگر پسادکتری مدیریت آموزشی