نام  نام خانوادگی  سمت سازمانی  Publons
سرور حسن زاده مربی، گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ایران. Publons
سعید علیزاده استادیار، عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران ،ایران Publons
فرانک مختاریان کارشناس امور پژوهشی. گروه ارزشیابی آموزشی. سازمان سنجش آموزش کشور Publons
حمیدرضا نژادلر  دکترای  خطی مشی گذاری ، مدرس دانشگاه Publons
زهرا خواجه علی جهانتیغی دکترای علم اطلاعت و دانش شناسی ،عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور زاهدان،ایران Publons
نفیسه السادات دادگران معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه Publons
سعید هداوند تهران، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد علوم و تحقیقات Publons
علی عینی مربی ، گروه مدیریت ، دانشگاه  پیام نور غرب استان مازندران، ایران Publons
مهدی خداپرست دکتری مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، ایران Publons
سید رسول تودار استادیار ،عضو هیات علمی ،گروه علم اطلاعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد،ایران Publons
سید جواد مرتضوی امیری گروه امار ریاضی ، دانشگاه ازاد واحد  چالوس ، ایران Publons
جواد مهربان دانشجوی  دکتری تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران Publons
محمد هادی منصور لکورج استادیار ، عضو هیئت علمی ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران Publons
مصیب سامانیان استادیار بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد Publons
حسین مومنی مهموئی دانشیار گروه علوم تربیتی،واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه، ایران Publons
محمدرضا زربخش بحری دانشیار ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی،  عضو هیات علمی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، ایران Publons
مجیدرضا کتابدار مدرس دانشگاه.  دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه خوارزمی Publons
آذر کفاشپور استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران Publons
اسماعیل کاظم پور دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران Publons

داوران  بهار 1401