نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی )

نویسندگان

1 دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مسئول کتابخانه حضرت ولیعصر عج تهران، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور- تهران.

2 استادیار ، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه ازاداسلامی ،تنکابن ،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی چگونگی بهره‌مندی برنامه‌ریزی آموزش مشارکتی در فعالیتهای فرهنگی کتابخانه‌های عمومی می‌باشد.در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای استفاده شده است. چهار کتابخانه از کتابخانه‌های عمومی شهر تهران با فعالیت‌های فرهنگی زیاد انتخاب شدند، سپس به روش نمونه‌گیری نظری،10عضو ،3مسئول و 6کتابدار، 32 غیرعضو محلی انتخاب شدند. داده‌ها بامصاحبه نیمه طراحی شده گرداوری، و برای تجزیه وتحلیل از روش رمزگذاری نظری استفاده شد.نتایج نشان دادند که کتابخانه‌های عمومی نتوانسته‌اند در برنامه‌ریزی آموزش مشارکتی در فعالیتهای فرهنگی نقش بازی کنند. بها ندادن به خرد جمعی و جامعه در برنامه‌ریزی فعالیتهای فرهنگی، بی‌اعتمادی به مردم و کتابداران در برنامه‌ریزی فعالیتهای فرهنگی، نبود انجمنهای داوطلب و تشکل‌های مردمی برای اجرای فعالیتهای فرهنگی، و پایین بودن کمیت و کیفیت فعالیتهای فرهنگی کتابخانه‌های عمومی سبب بی‌نقشی کتابخانه‌های عمومی بوده است. پیامدهای عدم بکارگیری برنامه ریزی مشارکتی عبارتند از: عدم اعتماد به مشارکت محلی، عدم بکارگیری ظرفیتهاو پتانسیل محلی، عدم توانایی جذب مخاطب و عضو، کاهش تعامل با سازمانها و مراکز فرهنگی، عدم تحقق اهداف کتابخانه که رضایت عضو وارباب رجوع و جذب ان به کتابخوانی.همچنین بکارگیری برنامه‌ریزی آموزش مشارکتی در فعالیتهای فرهنگی توسط کتابخانه‌های عمومی با تعامل با کتابداران در راستای استفاده ار تجربیات و بهره‌گیری تخصص در زمینه فعالیتهای فرهنگی، تلاش بر حفظ و تقویت اعتماد و ارتباط با اعضا و جامعه بالقوه در طراحی و اجرای فعالیتهای فرهنگی و کتابخوانی، ارتباط گیری بیشتر با جامعه و مراکز آموزشی فرهنگی و سازمانهای اطراف کتابخانه‌های عمومی امکان پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the use of participatory education planning in cultural activities

نویسندگان [English]

  • Maryam Omidkhoda 1
  • Seyed rasool Toudar 2

1 PhD knowledge & information sciences. Iran Public Libraries Foundation, , Head of the Public Library Hazratevaliar-Tehran

2 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present research is to analyze the benefits of cooperative education planning in the cultural activities of public libraries. In this research, the qualitative approach and the grounded theory method have been used. In this research, four libraries were selected from the public libraries of Tehran, which carry out more cultural activities. Then, through theoretical sampling method, 10 library members, 3 library staff and 6 librarians, 32 potential local citizens were selected. required data for this study were collected through a semi-designed interview with sample members. The collected data were analyzed using a theoretical coding method. The findings showed that public libraries could not play a significant role in using cooperative education planning in cultural activities. The results of the study showed that factors that led to the lack of participatory planning in libraries included the lack of paying attention to the collective wisdom in cooperative education planning cultural activities, lack of confidence or trust in the people and librarians in the planning of cultural activities, the absence of voluntary associations and People's organizations are engaged in cultural activities, as well as the low quality and quality of cultural activities of public libraries. Consequences of not using cooperative education planning are: lack of trust in local participation, lack of use of local capacities and potentials, inability to attract audiences and members, reduced interaction with organizations and cultural centers, failure to achieve library goals that satisfy the client and attract readers to read. The results showed that the use of cooperative education planning in cultural activities by public libraries by interacting with librarians in order to use experiences and expertise in cultural activities, trying to maintain .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning cooperative education
  • cultural activities
  • public libraries
  • cooperative education