مدیریت
ارائه الگوی حکمرانی سبز با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

زهرا روزبه؛ شیوا مداحیان؛ امین نیک پور

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 70-99

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.397241.1199

چکیده
  تحقیق حاضر به ارائه الگوی حکمرانی­ سبز با رویکرد توسعه ­پایدار در نظام سلامت (مورد مطالعه؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمان‌) پرداخته است. روش تحقیق در ‌این پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ هدف از نوع تحلیلی و از نظر فرآیند جزو تحقیقات کیفی و روش جمع­‌آوری و تحلیل داده‌­ها جزو نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) می‌باشد. در این پژوهش پس از ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر براساس نظریه عوامل بهداشتی _انگیزشی هرزبرگ

رضا بشارتی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 72-89

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.330280.1101

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر براساس نظریه عوامل بهداشتی _انگیزشی هرزبرگ انجام شده است. در این پژوهش توصیفی تحلیلی تعداد 90 نفر از 100 نفرکارمندان رسمی و قراردادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر در سال تحصیلی 99-1398 به روش تمام شماری در مطالعه شرکت کردند. جهت بررسی عوامل مؤثر بر ...  بیشتر

بررسی میزان هویت و بهزیستی تحصیلی و نقش آن‌ها در کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان

فروزان شریفی؛ هایده عاشوری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 90-107

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.340381.1116

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان هویت و بهزیستی تحصیلی و نقش آن‌ها در کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه شهرستان رامسر به تعداد 6225 نفر تشکیل دادند. حجم نمونه تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای 188 نفر بدست آمد. جهت ...  بیشتر

مدیریت
طراحی الگوی تاب‌آوری در سازمان‌های دولتی استان کرمانشاه

مختار حیدری؛ غلامعلی طبرسا؛ نادر شیخ الاسلامی کندلوسی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 100-123

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.402648.1211

چکیده
  هدف پژوهش طراحی الگویی از تاب­آوری در سازمان­های دولتی استان کرمانشاه است. روش پژوهش از نوع کیفی – کمی است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع توسعه­ای- کاربردی و به لحاظ گردآوری داده­ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران دولتی است که حداقل 10 سال سابقه فعالیت دارند. به‌منظور نمونه‌گیری در بخش کیفی از روش نمونه ...  بیشتر

ارزیابی چابکی در دانشگاه‏ها با مدل IPA (مطالعه موردی: دانشگاه اردکان)

میترا موبد؛ رضا رفیع

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 108-129

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.340035.1113

چکیده
  چابکی به عنوان پارادایم جدید جهان کسب و کار، دانشگاه‌ها را نیز متوجه تغییرات و چالش‌های هر روزه‌ای کرده که باید به سرعت خود را با آنها منطبق سازند. در حال حاضر اگر دانشگاهی نتواند به سرعت در مقابل چالش­ها و تغییرات پاسخگو باشد، از عرصه­ی رقابت جا مانده و طی زمان حذف می­شود و یا کارایی سابق را نخواهد داشت. در این پژوهش مدلی به منظور ...  بیشتر

مدیریت
واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مبتنی بر متغیرهای هنجاری و فردی در مدیران ستادی آموزش و پرورش استان تهران

محمد برمه؛ محمد نقی ایمانی؛ سعید علیزاده؛ بابک نصیری؛ رضا سورانی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 124-154

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.412540.1238

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مبتنی بر متغیرهای هنجاری و فردی در مدیران ستادی آموزش و پرورش استان تهران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی – اکتشافی و از نظر ماهیت در زمره تحقیقات داده بنیاد می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 12 نفر از صاحب نظران و خبرگان ...  بیشتر

نقش رفتارشهروندی فردی در نوآوری سازمانی مدارس با میانجیگری تسهیم دانش در معلمان دوره ابتدایی

سیروس قنبری؛ محسن احمدی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 140-164

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.370479.1139

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رفتارشهروندی فردی در نوآوری سازمانی مدارس با میانجیگری تسهیم دانش در معلمان دوره ابتدایی بود. روش تحقیق توصیفی - همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر کرمانشاه به تعداد 1150 نفر بودند که براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 291 نفر با استفاده از ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
طراحی الگوی آموزش مجازی درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران

محیار یاراحمدی؛ حبیب هنری؛ میثم شعبانی نیا

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 155-178

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.399178.1203

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی الگو آموزش مجازی درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون یا تم بود. برای جمع آوری داده ­ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام گرفت. مشارکت ­کنندگان پژوهش، 14 کارشناسان عضو فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، اساتید بلندپایه ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
تأثیر آموزش عالی بر توسعه سیاسی؛ مطالعه تطبیقی در ایران و ترکیه

مسعود شفیعی چافی؛ رضا مهدی؛ مهدی اسدی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 179-201

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.395796.1186

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی تأثیر آموزش عالی بر توسعه سیاسی در دو کشور ایران و ترکیه در سال 1402-1401 است. این تحقیق از نظر هدف و ماهیت، در رده تحقیقات کاربردی و از منظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان و صاحب‌نظران آموزش عالی و توسعه سیاسی است که برای نمونه­ گیری از این جامعه، از روش نمونه­ گیری هدفمند استفاده ...  بیشتر

مدیریت
نیازسنجی بازار کار استان قم نسبت به تخصص دانش‌آموختگان شاخه‌های فنی- حرفه‌ای و کاردانش

ملیحه اصغری؛ حمید جعفریان یسار

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 181-209

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.312298.1073

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نیازهای بازار کار نسبت به تخصص هنرجویان شاخه‌های فنی - حرفه‌ای استان قم انجام شده است. این پژوهش پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است جامعه آماری شامل کلیه هنرآموزان استان قم و نمونه طبق فرمول کوکران 259 نفر و روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای طبقه‌ای بود. داده‌ها توسط پرسشنامه محقق ساخته و چک لیست رشته‌ها در شاخه فنی- حرفه‌ای ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
طراحی الگوی تسهیل گری علوم تجربی بر اساس رویکرد معکوس در دوره ابتدایی

سهیلا یوسف قنبری؛ ناهید شفیعی؛ امیرحسین مهدی‌زاده

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 202-224

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.423556.1266

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی تسهیل گری علوم تجربی بر اساس رویکرد معکوس در دوره ابتدایی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کابردی و روش اجرای پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی _کمی) به روش تحلیل مضمون و مدل‌یابی معادلات ساختاری می‎باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از مشارکت کنندگان بخش مصاحبه (شامل متخصصان حوزه برنامه درسی، متخصصان ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
تأثیر فرهنگ مدرسه بر از خود بیگانگی تحصیلی با نقش میانجی نیازهای اساسی روان‌شناختی در میان دانش‌آموزان دوره‌ی اول متوسطه استان لرستان

حسن قلاوندی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 225-247

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.424346.1276

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل روابط بین فرهنگ مدرسه بر از خود بیگانگی تحصیلی با توجه به نقش میانجی نیازهای اساسی روان‌شناختی با استفاده از روش توصیفی- همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره‌ی اول متوسطه استان لرستان که در مجموع 23223 نفر بود، که 400 نفر نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

مدیریت
آموزش کارکنان با استفاده از هوش مصنوعی (ارائه یک مدل سیستمی)

وحید پورشهابی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 248-281

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.422828.1258

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه مدل سیستمی آموزش کارکنان با استفاده از هوش مصنوعی انجام شده است. روش تحقیق، ترکیبی از روش‌های کیفی و کمّی می‌باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان آشنا به موضوع با تعداد نامحدود می‌باشد و نمونه آماری در این بخش به تعداد ۲۰ نفر با روش گلوله‌برفی انتخاب شده است. جامعه آماری در بخش کمّی شامل کلیه متخصصین و کارشناسان ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری مبتنی‌بر ابر و عملکرد تحصیلی دانشجویان حسابداری در ایران

سامان ُمحمدی؛ طیبه حاتمی؛ فاطمه باقرآبادی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 282-304

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.414450.1243

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری مبتنی بر ابر و عملکرد تحصیلی دانشجویان است. روش طراحی پژوهش کمی و نوع آن توصیفی‌‌- پیمایش می‌باشد. در راستای انجام این پژوهش، برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه مذکور توسط عمر اکبال توفیق در سال 2022 طراحی شده است. روایی پرسشنامه براساس روایی ...  بیشتر

مدیریت
طراحی مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد ارزش محور در نظام آموزشی عالی

مرتضی عاشورزاده؛ موسی رضوانی چمن زمین؛ حمیدرضا رضائی کلیدبری؛ بدری عباسی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 305-328

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.420263.1251

چکیده
  هدف این تحقیق طراحی مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد ارزش محور در نظام آموزشی عالی در دانشگاه آزاد استان گیلان می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و یک تحقیق اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در سال تحصیلی 1401-1402 می‌باشد. با استفاده از روش تعیین حجم نمونه ...  بیشتر

مدیریت
ارائه مدل عوامل ترک خدمت نخبگان در شرکت نفت فلات قاره ایران

محمد شعف اعمال؛ احمد ودادی؛ مهدی توکلی؛ داریوش غلام زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.425103.1277

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل عوامل ترک خدمت نخبگان در شرکت نفت فلات قاره ایران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. این تحقیق همچنین از نوع تحلیل مضمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل 12 نفر از مدیران شرکت نفت فلات قاره و دانشگاه‌ها می‎باشد و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده ...  بیشتر