نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت،واحد زاهدان،دانشگاه آزاداسلامی،زاهدان،ایران

2 استادیار،گروه مدیریت،واحد زاهدان، دانشگاه آزاداسلامی،زاهدان،ایران

3 استاد،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه سیستان وبلوچستان،زاهدان،ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدل جذب و گزینش منابع انسانی بخش دولتی با رویکرد دولت کارآفرینمی باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می‎باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه نخبگان و اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوطه در حوزۀ منابع انسانی و دولت کارآفرین در استان سیستان و بلوچستان که تعدادشان در سال 1399 بالغ بر حدود 200 نفر می‌باشند که به روش نمونه‌گیری، به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش فراترکیب استفاده گردید. استخراج مولفه ها و شاخصها از بررسی پیشینه و مبانی نظری به دست آمد و سپس برای تحلیل از کدگذاری استفاده شد. طبق تحلیل داده‌ها، 545 کد نهایی از طریق کدگذاری باز استخراج و سپس، با استفاده از کدگذاری محوری در قالب 121 مفهوم و 16 مقوله (عوامل زمینه‌ای (محیطی)، عوامل ساختاری (سازمانی)، عوامل رفتاری (محتوایی)، جذب منابع انسانی، گزینش منابع انسانی، تشخیص فرصت‌های کارآفرینی در بخش دولتی، بهره‌برداری فرصت‌های کارآفرینی در بخش دولتی، موانع اجرایی و مدیریتی، موانع سیاسی و قانونی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، گزینش ترکیبی با استیلای منابع داخلی در مشاغل تجربه‌محور، گزینش ترکیبی با استیلای منابع خارجی در مشاغل دانش‌محور، پیامدهای فردی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای اجتماعی) دسته‌بندی گردید و در نهایت، در مرحلۀ کدگذاری انتخابی، مدل فرآیندی و چندبُعدی برای نخستین بار در سطح سازمانهای دولتی استان سیستان و بلوچستان ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting the model of recruitment and selection of human resources of the public sector with the approach of the entrepreneurial government

نویسندگان [English]

  • Atieh sarayani 1
  • Vahid pourshahabi 2
  • Nourmohammad yaghobi 3
  • Amin reza kamaliyan 3

1 Phd student, Department Of Management, Zahedan Branch Islamic Azad University, Zahedan, Iran

2 Assistant Professor, Department Of Management , Zahedan Branch Islamic Azad University ,Zahedan

3 Profeesor ,Faculty of Management and Economics, University of sistan and Baluchestan , Zahedan ,Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to present the model of recruitment and selection of public sector human resources with the entrepreneurial government approach. This research is applied in terms of its purpose, in terms of the method of data collection in a qualitative form, and in terms of the research implementation method with a meta-composite approach. The statistical population of the research includes all elites and university professors and relevant experts in the field of human resources and entrepreneurial government in Sistan and Baluchistan province, whose number in 2019 is about 200 people, who were selected non-randomly in a purposeful way. For data analysis, meta-combination method was used. Extraction of components and indicators was obtained from background investigation and theoretical foundations, and then coding was used for analysis. According to data analysis, 545 final codes were extracted through open coding and then, using axial coding in the form of 121 concepts and 16 categories (contextual (environmental) factors, structural (organizational) factors, behavioral (content) factors, Recruiting human resources, selecting human resources, identifying entrepreneurial opportunities in the public sector, exploiting entrepreneurial opportunities in the public sector, executive and managerial obstacles, political and legal obstacles, economic obstacles, cultural and social obstacles, combined selection with domination Internal resources in experience-based jobs, combined selection with external resources in knowledge-based jobs, individual consequences, organizational consequences, social consequences) were categorized and finally, in the selective coding stage, a process and multidimensional model was used for the first time in The level of government organizations of Sistan and Baluchistan province is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recruitment of human resources
  • selection of human resources
  • entrepreneurial government
  • entrepreneurship
  • organizational consequences
  • social consequences