نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسنده

استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر، کاشمر، ایران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر براساس نظریه عوامل بهداشتی_انگیزشی هرزبرگ انجام شده است. در این پژوهش توصیفی تحلیلی تعداد 90 نفر از 100 نفرکارمندان رسمی و قراردادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر در سال تحصیلی 99-1398 به روش تمام شماری در مطالعه شرکت کردند. جهت بررسی عوامل موثر بر انگیزه شغلی کارمندان از پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته بر اساس تئوری هرزبرگ و پس از تائید روایی و پایایی آن استفاده شده است، داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss-21 به صورت توزیع فراوانی و تحلیل های واریانس و همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین عوامل موثر بر انگیزه شغلی کارمندان در حیطه عوامل بهداشتی "امنیت و ثبات شغلی" و "میزان حقوق و دستمزد" و در حیطه عوامل انگیزشی " ماهیت کار" و " رشد و پیشرفت" بوده است و تاثیر عوامل بهداشتی در ایجاد انگیزه شغلی بیشتر از عوامل انگیزشی است. بنابراین برای جلوگیری از عدم رضایت کارمندان دانشگاه و ایجاد انگیزه در آنان، توجه به عوامل بهداشتی و انگیزشی با اولویت عوامل بهداشتی، ضروری به نظر می رسد .
واژه های کلیدی: انگیزش شغلی، عوامل بهداشتی، انگیزش، نظریه هرزبرگ

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Job Motivation of the Employees of Islamic Azad University, Kashmar Branch Based on Herzberg Hygiene-Motivational Factors Theory

نویسنده [English]

  • Reza Besharati

Assistant Professor of Health Services Management, Department of Nursing, Islamic Azad University, Kashmar Branch, Kashmar, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the factors affecting job motivation of employees of Islamic Azad University, Kashmar Branch based on Herzberg hygiene-motivational factors theory.In this descriptive-Survey study, 90 out of 100 Official and contract employees of the Islamic Azad University of Kashmar in 1398 participated in the study by counting method. To investigate the factors affecting employees' job motivation, a researcher-made questionnaire based on Herzberg theory was used and after confirming its validity and reliability, the research data were used using SPSS-21 software in the form of frequency distribution and analysis of variance and correlation. The results showed that the most important factors affecting job motivation of employees in the field of hygiene factors were "job security and stability" and "salary" and in the field of motivational factors were "nature of work" and "growth and development" and the impact of Hygiene factors. There are more motivational factors in creating job motivation. Therefore, in order to prevent dissatisfaction of university employees and motivate them, it seems necessary to pay attention to hygiene and motivational factors with the priority of hygiene factors.
Keywords: Job Motivation, Hygiene Factors, Motivation, Herzberg Theory

کلیدواژه‌ها [English]

  • job motivation
  • Hygiene Factors
  • Motivation
  • Herzberg theory