نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران.

2 استادیار ،گروه علوم تربیتی ،واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تنکابن،ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان هویت و بهزیستی تحصیلی و نقش آن ها در کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان است.روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه شهرستان رامسر به تعداد 6225 نفر تشکیل دادند. حجم نمونه تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 188 نفر بدست آمد.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد هویت تحصیلی واز و ایزاکسون (2008)،بهزیستی تحصیلی پیترنین و همکاران(2014) و اهمال کاری تحصیلی سولمون و راثبلوم (1989) استفاده گردید که روایی آنها توسط صاحبنظران دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آنها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار آماریSpss استفاده شد.یافته های تحقیق نشان داد بین هویت تحصیلی با بهزیستی تحصیلی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین هویت تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد بین بهزیستی تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.نتایج تحقیق حاکی از این امر است که بهزیستی تحصیلی در رابطه میان هویت تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان نقش میانجی داشته است.از طرفی مولفه هویت موفق بیشترین قدرت تاثیر را بر بهزیستی تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the level of identity and academic well-being and their role in reducing students' academic procrastination

نویسندگان [English]

  • forouzan sharifi 1
  • haideh ashouri 2

1 Master of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the extent of academic identity and well-being and their role in reducing students' academic procrastination. The research method was descriptive-correlational in nature and applied in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of 6225 high school students in Ramsar city. The sample size of the study was 188 people by cluster random sampling. For data collection, standard questionnaires of academic identity of Waz and Isaacson (2008), academic well-being of Peternin et al. (2014) and academic procrastination of Solmon and Rathblum (1989) were collected. Their validity was confirmed by academic experts and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. In order to analyze the data, structural equation technique was used using Lisrel statistical software and SPSS statistical software. Findings showed that there is a positive and significant relationship between academic identity and academic well-being. There is a negative and significant relationship between academic identity and academic procrastination. There is a negative and significant relationship between academic well-being and academic procrastination. On the other hand, the successful identity component has had the greatest impact on students' academic well-being and academic procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Identity
  • academic well-being
  • academic procrastination
  • Education