نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری مبتنی بر ابر و عملکرد تحصیلی دانشجویان است. روش طراحی پژوهش کمی و نوع آن توصیفی‌‌- پیمایش می‌باشد. در راستای انجام این پژوهش، برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه مذکور توسط عمر اکبال توفیق در سال 2022 طراحی شده است. روایی پرسشنامه براساس روایی محتوایی بااستفاده از نظر صاحب نظران بررسی شده است. همچنین پایایی سازه‌ها از طریق سه روش آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی هر یک از سازه‌ها و بار عاملی هر یک از گویه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان رشته حسابداری تشکیل می‌دهد. جهت توزیع پرسشنامه با توجه به تشابه شرایط محیطی و امکانات؛ دانشگاه‌های غرب کشور شامل دانشگاه رازی کرمانشاه، ایلام و کردستان مورد بررسی قرارگرفت. از میزان پرسشنامه توزیع شده که به روش نمونه گیری تصادفی توزیع شد؛ در نهایت 92 پاسخ قابل قبول دریافت شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. این پژوهش میزان‌ پذیرش استفاده از روش‌های رایانش ابری در آموزش دوره‌های حسابداری و اثربخشی آن در فرایند آموزش را توسط دانشجویان دانشگاه‌های ایران با بکارگیری تأثیر متغیرهای بیرونی، یعنی عوامل انسانی، عوامل اقتصادی و فناوری و عوامل فرهنگی و اجتماعی را بر توسعه آموزش حسابداری ابری و عملکرد تحصیلی دانشجویان مشخص می‌کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوامل انسانی، اقتصادی و فرهنگی تأثیر مثبت معناداری بر توسعه آموزش حسابداری مبتنی‌بر ابر و عملکرد تحصیلی دانشجویان دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of factors Affecting the development of cloud-based accounting education and the academic performance of accounting students in Iran

نویسندگان [English]

 • Saman Mohammadi 1
 • Tayyebe Hatami 2
 • fatemeh bagherabadi 1

1 Accounting Department, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran

2 department of accounting، faculty of economics and entrepreneurship، Razi university،kermanshah، Iran

چکیده [English]

Abstract
This study aimed to investigate the factors affecting the development of cloud-based accounting education and the academic performance of students. The method of design is quantitative and the type is descriptive - survey. In order to carry out this research, a questionnaire designed by Omar Akbal Tofiq in 2022 was used to collect data. The validity of the questionnaire was confirmed by content validity using experts' opinions. The reliability of the constructs was assessed through three methods; Cronbach's alpha, composite reliability of each structure, and factor loadings of each item. The statistical population of this research is the students of accounting. For the distribution of the questionnaire according to the similarity of environmental conditions and facilities, universities of the west of Iran including Razi University of Kermanshah, Ilam, and Kurdistan were studied. 92 acceptable responses were received and analyzed from the questionnaire distributed by random sampling method. SMART PLS software has been used to analyze the data. The purpose of this study was to determine the extent of adoption of cloud computing methods in the education of accounting courses and its effectiveness in education programs by the students of universities of Iran by applying the influence of external variables, i.e., human factors, economic and technological factors, and cultural and social factors on the development of cloud accounting education and academic performance of students. The results indicate that human, economic, and cultural factors have a significant positive effect on the development of cloud-based accounting education and student's academic performance.
Extended abstract
Introduction
Today, changes and evolution in information technology are constantly determining changes in the field of higher education worldwide. Effective integration of technology in higher education is increasing to provide qualitative education and preparation of students and teachers to face the 21st century and fully familiarity with evolving technologies (Suzianti & Paramadin, 2021; Yukefallah et al., 2021). This will reduce classroom constraints, and students have more opportunities to communicate with each other. E-learning can have an effective and significant impact on academic performance, achievement, and level of student satisfaction with traditional classroom education, which is one of the most appropriate strategies for optimal use of online (virtual) cloud computing education services. In 2020, the sudden outbreak of Covid-19 surprised people all over the world. During the Corona epidemic, 1.5 billion students in 188 countries had their schools closed. Many countries were forced to adopt online education to ensure continuity of learning when social distancing was unavoidable (McBurnie et al., 2020; Reimers & Scheicher, 2020). Hence, in this situation, virtual education is considered the main strategy for continuing the education of students and a way to prevent the spread of disease and the gap in education in universities and educational centers (Huang et al., 2020). The purpose of this study was to evaluate the factors affecting the education of cloud accounting and its reflection on the academic performance of accounting students in light of the COVID-19 pandemic. The importance of this research arises from the fact that it can identify the factors affecting the development of cloud accounting education that promotes successful usage of online learning systems during and after the COVID-19 pandemic. In addition, this research provides practical insights into the adoption and use of online learning systems in developing countries such as Iran.
Theoretical Framework
Since in recent years, the use of information and communication technologies has been widely used in organizations, departments, and universities and has presented a wide range of benefits for organizations, especially universities in the e-learning sector; identifying and prioritizing the factors affecting the creation and development of e-learning in universities is of great importance (Bahari & Moody, 2021). Several indices such as infrastructural factors (hardware, software), human, economic, and cultural factors are more effective in the creation, development, and application of this teaching method. Remote education is a new and successful educational method; in order to achieve its high goals, it is necessary to continue, time and improve access to computers and the internet in the whole of society, and also it is necessary that education with short-term planning strengthens the skills of teachers and students in using their programs and media that do not have problems such as unfamiliar with new software. Therefore, these skills improve students' educational performance. E-learning in comparison with traditional teaching has major advantages such as flexibility and elimination of unnecessary and costly movements to participate in training courses. E-learning is also independent of time and space variables (Sahbeigi & Nazari, 2012). The results of several studies (Devi, Ratnoo and Bajaj, 2022; Njugunna, 2021) show that the economic variables of students such as social class, place of residence, and occupation of parents affect their academic performance (Omer & Mohmood, 2018). Cultural and social factors are shared values, norms, and attitudes among people that constitute the beliefs of a society (Apsalone & Sumilo, 2015). Culture is one of the important factors that seem to influence the public acceptance of e-learning services in developing countries (Alajmi et al., 2017). According to Elizabeth brown and Hocutt (2017) cloud-based technologies and services such as Google Drive and Google Apps, which are used in the cloud-based collaborative environment, provide new opportunities for integration between shared platforms and student interaction, and students can interact with teachers and classmates (Huang et al., 2016).
Research method
This research is a descriptive type, and applicable in terms of purpose, and the type of data in this research for questions test is quantitative. In this research, an electronic questionnaire designed by Omar Akbal Tofiq in 2022 was used to collect data. To examine the theoretical model, a survey with two parts is used. The first part includes demographic questions about students, and the second part includes questions for measuring the structure of models. Each section of the structure is measured using a 5-point Likert scale. The statistical population of the study included all students of accounting. According to the establishment of similar conditions for access to students, understanding the research topic, and finally usable results of analysis, the information of universities of west part of the country including the Razi University of Kermanshah, Ilam, and Kurdistan, which are similar in terms of facilities and environmental conditions, were selected, and finally, after distributing the questionnaire (in person and internet) and using simple random sampling, 92 acceptable answers were collected and analyzed. Smart pls is used to analyze the data.
Conclusion
This study aimed to investigate the factors affecting the development of cloud-based accounting education and the academic performance of students in Iran. According to the results, human factors; economic and technological factors; and cultural and social factors have positive effects on students' educational performance and the development of cloud-based accounting education. The findings of the research showed that integration of cloud computing technology in the educational environment provides new opportunities that improve teaching and learning, and help the students' self-learning and motivate them to learn by providing flexibility, Students during the learning process will interact with each other, leading to the exchange of knowledge, increasing participation, and improving the educational results, which is consistent with the findings of Musyaffi et. al. (2022). Skill problems and teachers' lack of conformity with online education and lack of familiarity with the virtual environment and its structure, difficulty in evaluating the quality of learning of learners, teachers' resistance to enter the age of technology and change of traditional evaluation methods and finally, increasing the teachers' working hours at the beginning of covid-19 pandemic was observed; therefore, accounting professors and students acquire the necessary skills to use educational tools, devices and systems, hardware and software by passing of time and the movement of education from traditional to online education, which is, as a result, necessary to acquire the skills to use Cloud space and equipment needed for both professors and students to use online teaching, which is in agreement with the results of Atanda Balogun et. al. (2023); Wagiran et. al. (2022); and Khan Al-Badi (2022). In this regard, according to the results of the study, it is suggested that university professors have received training for the use of educational technology and virtual learning methods that can improve the quality of virtual education. This training can include applicable methods for virtual learning, how to use instructional and communication tools, and virtual class management. Also, the production and presentation of high and diverse educational resources and content can help students gain the best results in virtual education programs. The selection of educational resources is also important due to students' needs and variety of educational methods. In addition, using new technologies such as virtual reality, artificial intelligence, and gamification in virtual education programs can provide more attractive and useful methods for students.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cloud-based accounting
 • human factors
 • cultural and social factors
 • economic and technological factors
 • academic performance
 1. Affuso, G., Zannone, A., Esposito, C., Pannone, M., Miranda, M. C., De Angelis,G., Aquilar, S., Dragone, M., & Bacchini, D. (2022). The effects of teacher support, parental monitoring, motivation and self-efficacy on academic performance over time. European Journal of Psychology of Education, 1-23. http://dx.doi.org/10.1007/s10212-021-00594-6

  Al-Ajmi, Q., Abdullah Arshah, R., Kamaludin, A., Sadiq,A. S., & A. Al-Sharafi, M. (2017). A conceptual model of e-learning based on cloud computing adoption in higher education institutions. International Conference on Electrical and Computing Technologies and Applications. https://doi.org/10.1109/ICECTA.2017.8252013

  Al-Badi, A., & Khan, A. (2022). Technological transition in higher education institution in the time of Covid-19. Procedia Computer Science, 203, 157-164. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.07.022

  Alhelou, E. M. S., Rashwan, A. R. M. S.,& Abu-Naser, S. S. (2021). The role of cloud computing in improving the quality of accounting education in Palestinian Universities in light of the Covid-19 pandemic. Journal of Economics, Finance and Accounting Studies) JEFAS), 3, (1) 11-32. https://doi.org/10.32996/jefas.2021.3.1.2

  Al-samarraie, H., & Saeed, N. (2018). A systematic review of cloud computing tools for collaborative learning: opportunities and challenges to the blended-learning environment. Computers & Education, 124, 77-91. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.05.016

  Apsalone, M., & Sumilo, E. (2015). Socio-Culturral factors and international competitiveness. Business, Management and Education. 13(2), 276-291. http://dx.doi.org/10.3846/bme.2015.302

  Atanda Balogun, N., Adewumi Adeleke, F., Dogo Abdulrahaman, M., Isah Shehu, Y., & Adedoyin, A. (2023). Undergraduate students perception on e-learning during COVID-19 pandemic in Nigeria. Heliyon, 9. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14549

  Bahari, A., & Moody, B. (2021). Factors influencing the creation and development of e-learning from the view Point of Zahedan University of medical sciences students. Payavard, 15, (4) 319-329. ]In Persian]

   Baris, M. F. (2015). Future of e-learning: Perspective of European teachers. Eurasia Journal of Mathematics, Technology Education, 11(5), 421-429. https://doi.org/10.12973/EURASIA.2015.1361A

  Costly, J., & Lange, C.. (2017) Video lectures in e-learning: effects of viewership and media diversity on learning, satisfaction, engagement, interest, and future behavioral intention. Interactive Technology and Smart Education, 14(1), 14-30. http://dx.doi.org/10.1108/ITSE-08-2016-0025

  El-sayed Ebaid, I. (2020). Accounting students perceptions on e-learning during the Covid-19 pandemic: preliminary evidence from Saudi Arabia. Journal of Management and Business Education, 3, (3) 236-249. http://dx.doi.org/10.35564/jmbe.2020.0015

  Fogarty, T. J. (2020). Accounting education in the post-COVID world: Looking in the mirror of erised. Accounting Education, 29(6), 563-571. http://dx.doi.org/10.1080/09639284.2020.1852945

  Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. https://doi.org/10.2307/3151312

  Gerholz, K. H., Liszt, V., & Klingsieck, K. B. (2018). Effects of learning design patterns in service learning courses. Active Learning Learning in Higher Education, 19(1), 47-59. https://doi.org/10.1177/1469787417721420

  Gharari, M., Mohammadi, R,. & Ghorbani, M.. (2021) Assessing educational harms and challenges of Covid-19. Iranian Journal of Epidemiology.37-29, (5)16, [In Persian]

  Guo, C., & Wan, Boshen. (2022). The digital divide in online learning in China during the COVID-19 pandemic. Technology in Society, 71. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102122

  Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), 2nd Ed., Sage: Thousand Oaks. Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7

  Hajizadeh, A,. Azizi,Gh,. & Keyhan, G. (2021). Analyzing the opportunities and challenges of e-learning in the Corona ear: An approach to the development of e-learning in the Post-Corona. Research in Teaching, 9(1), 174-204. https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765686.1400.9.1.9.1. [In Persian]

  Herrmann, K. J. (2013). The impact of cooperative learning on student engagement: Results from an intervention. Active Learning in Higher Education, 14(3), 175-187. https://doi.org/10.1177/1469787413498035

  1. Mardini, Gh., & A. Mahd, O. (2022). Distance learning a emergency remote teaching vs. traditional learning for accounting students during the COVID-19 pandemic: Cross-country evidence. Journal of Accounting Education, 61. https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2022.100814

  Huang, R. H., Liu, D. J., Tlili, A., Yung, J. F., & Wang, H. H. (2020). Handbook on facilitating flexible learning during educational disruption: The Chinese vasexperience in maintaining undisrupted learning in COVID-19 outbreak. Beijing: Smart Learning Institute of Beijing Normal University.

  Huang, Y. M. (2017). Exploring the intention to use clod services in collaboration contexts among Taiwan,s private vocational students. Information Development, 33(1), 29-42. https://doi.org/10.1177/0266666916635223

  Liaghatdar. M., Abedi, M., & Jafari, E.. (2004) Effectiveness of lecturing teaching method and Group-Discussion teaching method on educational achievements and communicative skills: Acomparative study. Research and planning in Higher Education, 10, (3) 29-55. [In Persian]

  Luaran, J. E., Mohamed, Z., & Sharif, S. (2012). Using WEDPI learning package in facilitating the mastering of information technology. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 67, 208-215. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.323

  Maggio, L. A., Daley, b. j., Pratt, D. D., & Torre, D. M. (2018). Honoring thyself in the transition to online teaching. Academic Medicline, 93(8), 1129-1134. https://doi.org/10.1097/acm.0000000000002285

  Marioara, I., Burca, V., David, D., & Nicoara, S. A.. (2022)Perception of students and master students from the western of Romania over the digitalization process in the accounting education. Studies in Business and Economics, 17, (1) 52-72. http://dx.doi.org/10.2478/sbe-2022-0004

  Mazloom ardekani, M., Mansoori, S., & Okhovat, A. M.. (2018) Factors influencing the use of e-learning in shahid Sadoughi University of medical sciences according to interpretative structure. Yazd center for studies and development of Medical Sciences. 13, (3) 194-208. [In Persian]

  Mcburnie, C., Adam, T., & Kaye, T. (2020). Is there learning continuity during the COVID-19 panademic? Asynthesis of the emerging evidence. Journal of learning for development, 7(3), 485-495. https://doi.org/10.56059/jl4d.v7i3.461

  1. Maatuk, A., K. Elberkawi, E., Aljawarneh, S., Rashaideh, H., & Alharbi, H. (2022). The Covid-19 pandemic and e-learning; Challenges and opportunities from perspective students and instructors. Journal of Computing in Higher Education, 34(1), 21-38.

  Moosavi, S., Gholamnejad, H., Hassan shiri, F., Ghofrani kelishami, F., & Raoufi, S.. (2022) Challenges of virtual education during the pandemic of Covid-19: A qualitative research. Iran journal of Nursing, 35, (135) 94-105. [In Persian]

  Musyaffi, A. m., Septiawan, B., Arief, S., Usman, O., Sasmi, A. A., & Muhammad Zairin, G. (2022). What drives students to feel the impact of Online learning in using a cloud accounting integrated system?. TEM Journal, 11(4), 1577-1588. http://dx.doi.org/10.18421/TEM114-19

  Nazeri, N., Dorri, S., & Atashi, A.. (2017) The effective factors on success of e-learning in medical sciences fields. Health and Biomedical Informatics, (2)4,98-107. [In Persian]

  Odanga, S. (2018). Influence of Socio-cultural factors on performance in examinations in Kenya. Asian Research Journal of Arta & Social Sciences, 7(1), 1-14. http://dx.doi.org/10.9734/ARJASS/2018/41051

  Omer, A., & Mahmood, A. k. (2018). The influence of interaction on students academic performance: case of Saudi public university. In 2018 4th International Conference on Computer and Information Science (ICCOINS), August, 1-6. http://dx.doi.org/10.1109/ICCOINS.2018.8510577

  Qolizadeh, P,. Tahidi, M,. & Miralaeimordi. (2013). Smart strategies for risk management in cloud computing. International Business Development and Excellence Conference, Tehran. [In Persian]

  Rachmawati, R., Octavia, E., Herawati, S. D., & Sinaga, O.. (2019) Culture, environment and e-learning as factor in student performance (case studies in management accounting study programa). Universal Journal of Educational Research, 7. (4) 72-78. http://dx.doi.org/10.13189/ujer.2019.071411

  Rahmanian Koushkaki, A,. Barzegar, B,. & Kamalirade, I.. (2021) Designing a model to improve the quality of accounting education by examining the relationships between the factors influencing teaching methods. Experimental Accounting Research, 11, (41) 139-166. https://doi.org/10.22051/jera.2020.29647.2619. [In Persian]

  Reimers, F. M., & Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 pandemic of 2020. OECD.

  Saeedinejat, Sh,. & Vafaeenajar, A.. (2011) The effect of e-Learning on student,s educational success. Iranian Journal of Education in Medical Sciences, 11, (1) 1-9. [In Persian]

  Sangster, A., Stoner, G., & Flood, B. (2020). Insights in to accounting education in a COVID-19 world. Accounting Education, 29(5), 431-562.

  Shahbeigi, F,. & Nazari, S.. (2012)Virtual education: Benefits and limitations. Center for Studies and Development of Medical Sciences Education, Yazd, 6, (1) 47-54. [In Persian]

  Suzianti, A., & Paramadini, A. S. (2021). Continuance intention of e-learning: The condition and Its connection with open innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1). https://doi.org/10.3390/joitmc7010097

  Tarhini, A., Hone, K., & Liu, X. (2013). User acceptance towards web-based learning systems: Investigating the role of social, organizational and individual factors in European higher education. Procedia Computer Science, 17(1), 189-197. http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2013.05.026

  Tawfik, O. I., & Elmaasrawy, H. E. (2022). Assessing the factors that affected the development of cloud-based accounting education and students, academic performance in Oman. Arab Gulf Journal of Scientific Research, 41(2), 141-157. https://doi.org/10.1108/AGJSR-07-2022-0102

  Vashaar, J.,Knipp, M., Loy, T., Zimmermann, J., & Johannsen, F.. (2023)The impact of using a mobile app on learning success in accounting education. Accounting Education, 32, (2) 222-247. https://doi.org/10.1080/09639284.2022.2041057

  Wagiran, W., Suharjana, S., Nutanto, M., & Mutohhari, F. (2022). Determining the e-learning readiness of higher education students: A study during the COVID-19 pandemic. Heliyon, 8(1). https://doi. rg/10.1016/j.heliyon.2022.e11160

  Xie, Z., K. W. Chiu, D., & K. W. Ho., K. (2023). The role of social media as aids accounting education and knowledge sharing: Learning effectivness and knowledge management perspectives in Mainland China. Journal of The Knowledge Economy. https://doi.org/10.1007/s13132-023-01262-4

  Yang, F., Ren, L., & Gu, C. (2022). A study of college students intention to use metaverse technology for basketball learning based on utaut2. Heliyon, 8(9). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10562

  Yekefallah, L., Namdar, P., panahi, R., & Dehghankar, L. (2021). Factors related to students satisfaction whith holding e-learning during the Covid-19 pandemic based on the dimensions of e-learning. Heliyon, 7(7). https://doi. rg/10.1016/j.heliyon.2021.e07628

  Zhong, Raymond. (2020, March 17). The coronavirus exposes education,s digital divide. The New Youk Times. https://www.nytimes.com/2020/03/17/technology/china-schools-coronavirus.html.