نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی )

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی علوم سیاسی-اندیشه سیاسی، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی تأثیر آموزش عالی بر توسعه سیاسی در دو کشور ایران و ترکیه در سال 1402-1401 است. این تحقیق از نظر هدف و ماهیت، در رده تحقیقات کاربردی و از منظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان و صاحب‌نظران آموزش عالی و توسعه سیاسی است که برای نمونه‌گیری از این جامعه، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. در نهایت، 18 خبره در این پژوهش شرکت و پرسشنامه محقق‌ساخته معتبر را تکمیل کرده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان داد که در عوامل متعددی نظام آموزش عالی بر توسعه سیاسی در سطح 0.01 تأثیر معنی‌داری دارد: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه آموزش‌عالی، بین‌المللی شدن آموزش‌عالی، استفاده از تجارب کشورهای توسعه‌یافته در مدیریت آموزش عالی، تربیت نیروی متخصص و ارتقای سطح دانش و سواد در جامعه توسط آموزش‌عالی، تولید دانش در نظام آموزش‌عالی، تجار‌ت‌سازی ایده‌های دانشگاهی در نظام آموزش‌عالی و ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، نظام نوآوری در آموزش‌عالی، نوآوری‌های فناورانه، توسعه فناوری آموزشی، استقلال دانشگاهها، فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندی. همچنین، براساس این پژوهش، برخی از مؤلفه‌های آموزش عالی مؤثر بر توسعه سیاسی در ترکیه وضع مطلوبتری نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارند: استفاده از تجارب کشورهای توسعه‌یافته در مدیریت آموزش عالی، تربیت نیروی متخصص و ارتقای سطح دانش و سواد در جامعه توسط آموزش‌عالی، تولید دانش در نظام آموزش‌عالی، تجاری‌سازی ایده‌های دانشگاهی در نظام آموزش‌عالی و ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، نظام نوآوری در آموزش‌عالی، نوآوری‌های فناورانه، توسعه فناوری آموزشی و استقلال دانشگاه‌ها. در این مقاله، چرایی تفاوت مدل‌های دو کشور بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of higher education on political development; An adaptive study in Iran and Türkiye

نویسندگان [English]

  • Masoud Shafiei Chafi 1
  • Reza Mahdi 2
  • Mahdi Asadi 2

1 PhD student in Political Science-Political Thought, Research Institute of Cultural, Social and Civilization Studies of the Ministry of Science, Research and Technology

2 Research Institute of Cultural, Social and Civilization Studies of the Ministry of Science, Research and Technology

چکیده [English]

The aim of this research is to compare the effect of higher education on political development in the two countries of Iran and Turkey in 1402-1401. In terms of purpose and nature, this research is in the category of applied research and in terms of method, it is descriptive-survey. The statistical population of the research includes experts and experts in higher education and political development, and a purposeful sampling method was used to sample this population. 18 experts participated in this research and completed the researcher-made questionnaire. The findings of the research showed that the higher education system has a significant effect on political development at the level of 0.01: policy making and planning for the development of higher education, internationalization of higher education, use of the experiences of developed countries in higher education management, training of specialist staff. and improving the level of knowledge and literacy in the society through higher education, knowledge production in the higher education system, commercialization of university ideas in the higher education system and the connection of the university with industry and society, the innovation system in higher education, technological innovations, development Educational technology, independence of universities, culture building and citizenship education. Also, some components of higher education affecting political development in Turkey have a more favorable situation than in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education system
  • higher education policies
  • political development
  • mission of higher education