نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رفتارشهروندی فردی در نوآوری سازمانی مدارس با میانجیگری تسهیم دانش در معلمان دوره ابتدایی بود. روش تحقیق توصیفی - همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر کرمانشاه به تعداد 1150 نفر بودند که براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 291 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی فردی شویبسکی (2014)، تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن (2004) و نوآوری سازمانی مدارس آمید و همکاران(2002) استفاده شد. پایایی و روایی ابزار با تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تأییدی تعیین شد و مقدار پایایی به ترتیب برای رفتار شهروندی 90/0، تسهیم دانش 92/0 و نوآوری سازمانی 94/0 گزارش شد. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل مسیر تأییدی با استفاده از نرم افزار Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که رفتار شهروندی فردی و تسهیم دانش معلمان اثر معنادار بر نوآوری سازمانی مدارس در سطح 05/0 دارد. رفتار شهروندی فردی به واسطه تسهیم دانش اثر معنادار بر نوآوری سازمانی مدارس در سطح 05/0 دارد. همچنین رفتار شهروندی فردی و تسهیم دانش قادر به تبیین 47% واریانس نوآوری سازمانی مدارس می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Individual Citizenship Behavior in School Organizational Innovation Mediated by Knowledge Sharing in Elementary School Teachers

نویسندگان [English]

  • Siroos ghanbari 1
  • Mohsen Ahmadi 2

1 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 PhD student in educational management, Faculty of Humanities, Bo Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the role of individual citizenship behavior in the organizational innovation of schools with the mediation of knowledge sharing in primary school teachers. The descriptive-correlation research method was structural equation modeling. The statistical population of the research included all the primary school teachers of the two districts of Kermanshah in the number of 1150 people, of which 291 people were selected using the stratified random sampling method based on the Karjesi and Morgan table. To collect research data, three standard questionnaires of personal citizenship behavior by Shuibski (2014), knowledge sharing by Vanden Hoff and Van Veenen (2004) and organizational innovation of schools by Amid et al. (2002) were used. The reliability and validity of the instrument were determined by Cronbach's alpha techniques and confirmatory factor analysis, and the reliability value was reported as 0/90 for citizenship behavior, 0/92 for knowledge sharing, and 0/94 for organizational innovation, respectively. To analyze the data, confirmatory path analysis was used using Lisrel software. The results showed that individual citizenship behavior and knowledge sharing of teachers have a significant effect on the organizational innovation of schools at the level of 0/05. Individual citizenship behavior through knowledge sharing has a significant effect on the organizational innovation of schools at the level of 0/05. Also, individual citizenship behavior and knowledge sharing can explain 47% of the variance of schools' organizational innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Citizenship Behavior
  • Knowledge Sharing
  • School Organizational Innovation
  • Teachers