نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه علوم تربیتی ، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ،اسلامشهر، ایران

2 استادیار ، گروه علوم تربیتی ، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ،اسلامشهر، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگوی تسهیل گری علوم تجربی بر اساس رویکرد معکوس در دوره ابتدایی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کابردی و روش اجرای پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی _کمی) به روش تحلیل مضمون و مدل‌یابی معادلات ساختاری می‎باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از مشارکت کنندگان بخش مصاحبه (شامل متخصصان حوزه برنامه درسی، متخصصان حوزه علوم تجربی و معلمان با سابقه بالا در مقطع ابتدایی) و مشارکت‌کنندگان بخش محتوای متون (شامل اسناد منتشر شده در پایگاه های علمی معتبر در 5 ساله اخیر منتهی به زمان تحلیل و تنظیم فصل چهارم (2017 الی 2022 به میلادی) می‌باشد و روش نمونه­گیری در بخش مصاحبه به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی و در بخش متون بصورت هدفمند مبتنی بر هدف پژوهش می‌باشد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی در استان خوزستان با نمونه 193 نفر و با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار بخش کیفی، مصاحبه‌ و بخش کمی، پرسشنامه می‌باشد. تجزیه و تحلیل بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون روش پیشنهادی آتراید-استرلینگ (2001) و بخش کمی نرم افزار SPSS و Amos می‌باشد. نتایج نشان داد الگوی تسهیل‌گری شامل شش مضمون سازمان دهنده: تدریس عینی و تجسمی، فعالیت معلم در روش معکوس، تعامل معلم و دانش‌آموز، تدریس برای یادگیری‌آموزی، انگیزه و توانمندی معلم و مشارکت فعال خانواده‌ها است که در مجموع 31 مضمون پایه دارد. در اعتبارسنجی الگوی طراحی شده هم بررسی مدل ساختاری نشان داد الگوی فوق برازش مطلوب دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a facilitation model for experimental sciences based on the reverse approach in elementary school

نویسندگان [English]

  • soheila yousefghanbari 1
  • nahid shafiee 2
  • Amirhossein Mehdizadeh 2

1 PhD student, Department of Educational Sciences, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this research is to design a model for facilitating experimental sciences based on the reverse approach in elementary school. According to its purpose, the research method is a mixed exploratory research (qualitative-quantitative) based on thematic analysis and structural equation modeling. The statistical population of the research in the qualitative part includes 14 participants of the interview part (including experts in the field of curriculum, experts in the field of experimental sciences and teachers with high experience in elementary school) and participants in the texts content part (including documents published in reliable scientific databases in recent 5 years leading to the time of analysis and adjustment of the fourth season (2017 to 2022). The sampling method in the interview section is purposeful snowball type; and in the text section it is purposeful based on the purpose of the research. The statistical population in the quantitative section includes all primary school teachers in Khuzestan province with a sample of 193 people and was selected by multi-stage cluster random sampling method. The tool of the qualitative part is an interview, and that of the quantitative part is a questionnaire. The analysis of the qualitative part is using the theme analysis method proposed by Atride-Sterling (2001), and the quantitative part is SPSS and Amos software. The results showed that the facilitation model includes six organizing themes: objective and visual teaching, teacher activity in the reverse method, teacher-student interaction, teaching for learning, teacher motivation and ability, and active participation of families, which has a total of 31 basic themes. In the validation of the designed model, the examination of the structural model showed that the above model has a good fit.
Extended abstract
Introduction
One of the important and practical lessons during education is experimental science, which is taught to students from the moment they enter school until the end of the academic year (Raisi Ardali, 2020). The purpose of teaching experimental sciences in the primary school curriculum is to educate people with scientific literacy, who must be equipped with knowledge, skills and scientific insight of behavior based on values ​​and competences, and who must understand the phenomena related to experimental sciences and are familiar with science and technology (Simsek, 2020). Reviewing the results of the Tims test, which is the most important international adaptation study in the field of teaching experimental science and mathematics in the fourth grades of primary along with eighth grades of secondary school, and is held every four years under the supervision of the International Association for the Evaluation of Academic Progress (Zianejad Shirazi et al, 2022), shows Iran's poor performance in mathematics and experimental science lessons in the fourth grade of elementary school compared to other countries (Kasyani N, Zarei, 2019). The 21st century educational systems emphasize the importance of paying attention to student-centered learning in which students participate and direct their own learning. In student-centered learning environments, students must actively participate in learning. Participation should be organized through learning activities such as discussion, problem solving, and peer learning. These types of activities are known in a new method called the reverse learning method or the reverse class (Kazu, 2020). But despite the fact that in recent years, the reverse learning method has been proposed as an alternative model of education to improve students' knowledge and skills, interaction and self-efficacy in learning; mostly this method has been neglected in the field of teaching experimental sciences (Ahmed & Indurkhya, 2020).
Reverse learning is a type of blended learning that reverses traditional perceptions of pre-class and in-class activities. This teaching method gives students the opportunity to have more control over their learning. However, teachers should check whether students' activities in the classroom lead to more pre-learning or not (Nuhoglu Kibar, 2020). Based on this, the current research is looking for an answer to this question: What is the pattern of facilitating experimental sciences based on the reverse approach in the elementary school?
Theoretical Framework
Reverse learning
Reverse learning is an approach that has aroused the interest of researchers and educators today. Reverse learning, as the name suggests, is exactly the reverse of the traditional teaching method. If we want, this learning style can be summed up in one sentence: doing school work at home and doing homework at school. It is an educational model in which students learn educational content at home through online or offline educational videos, and the teacher in the classroom solves the problems and answers the students' questions and talks with them (Khorshidi & Ghaidi, F, 2022).
Aybirdi & Atasoy sal (2023) investigated the effect of reverse learning on the achievements of L2 learners. They showed that reverse learning had significant effects on students' scientific achievements compared to the traditional method.
Dong (2021) in a research entitled the effectiveness of the flipped classroom in collaborative learning showed that the flipped classroom was effective in improving academic performance and promoting higher level thinking abilities, such as critical thinking and self-recognition and evaluation.
Research methodology
According to its purpose, the research method is a mixed exploratory research (qualitative-quantitative) based on thematic analysis and structural equation modeling. The statistical population of the research in the qualitative part includes 14 participants of the interview part (including experts in the field of curriculum, experts in the field of experimental sciences and teachers with high experience in elementary school) and participants in the content part of the texts (including documents published in reliable scientific databases in last 5 years lead to the time of analysis and adjustment of the fourth chapter (2017 to 2022). The sampling method in the interview section is purposeful snowball type; and in the texts section it is purposeful based on the purpose of the research. Statistical society in the quantitative part includes all primary school teachers in Khuzestan province with a sample of 193 people, which were selected by multi-stage cluster random sampling method. The tool of qualitative part is interview, and of quantitative part is questionnaire.
Research findings
To analyze the qualitative part, the method proposed by Atride-Sterling (2001) was used through the theme analysis method; and SPSS and Amos software were used to analyze the quantitative part. The results showed that the facilitation model includes six organizing themes: objective and visual teaching, teacher activity in the reverse method, teacher-student interaction, teaching for learning, teacher motivation and ability, and active participation of families; which has a total of 31 basic themes. In the validation of the designed model, the examination of the structural model showed that the above model has a good fit.
Conclusion
The current research was conducted with the aim of designing a model for facilitating experimental sciences based on the reverse approach in elementary school. The results of this research are in agreement with the results of Aybirdi & Atasoy sal (2023), Dong (2021), Sahebyar et al, (2021), Jafarkhani et al, (2020), Tajari & Bayani (2019), Niro & Hajian (2020), Smallhorn (2017). Based on the study of Jafarkhani et al, (2020), the implementation of the reverse learning method has a positive effect on the learning and motivation of multi-grade students and helps the multi-grade teacher in the learning process and classroom management. Erkan & Duran (2023) in the context of the fourth elementary science lesson show that basic activities using reverse teaching have a positive effect on students' scientific creativity and their basic activity; and with this method, most students find the activities useful, structured and entertaining.
According to the results of the research, the following suggestions are presented:
It is necessary for educational systems in different educational levels, especially in the primary period, to use a creative reverse approach and use the opportunities and facilities of educational films and videos, internet spaces, and educational podcasts. In this regard, teachers should provide elementary students with new subjects of experimental sciences in the form of video, podcast or audio recording, and ask them to observe and take notes and bring them to class as homework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • facilitation
  • experimental science
  • reverse approach
  • teacher's motivation and ability
  • active participation of families
Ahmed, M.M. H., & Indurkhya, B. (2020). Investigating cognitive holding power and equity in the flipped classroom. Helion, 6, 8. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04672.
Akyildiz, S., & Altun, T., & Kasim, S. (2018). Classroom Teacher Candidates' Comprehension Levels of Key Concepts of the Life Science Curriculum. Journal of Education and Training Studies, 6, 9, 121-131. DOI:10.11114/jets.v6i9.3354
Aybirdi, N., & Efe, H., & Atasoy Sal, C. (2023). The Impact of Flipped Learning on L2 Learners Achievements: A Meta Analysis. Shanlax International Journal of Education, 11(s1), 41-60. DOI: https://doi.org/10.34293/education.v11iS1-Jan.5891
Azizi, A. (2017). The effect of using reverse learning model design in mathematics education of the second year of high school, National Conference on Pathology of the country's educational system, Tabriz, https://civilica.com/doc/839444. (In Persian).
Bergmann, J., & Sams, A. (2016). Flipped learning: Gateway to student engagement. Washington DC: International Society for Technology in Education.
Chen Hsieh, J. S., & Wu, W. C. V., & Marek, M. W (2016), Using the flipped classroom to enhance EFL learning.Computer Assisted Language Learning, 1-25. DOI:10.1080/09588221.2015.1111910
Dong, Y. (2021). The effects of flipped classroom characterized by situational and collaborative learning in a community nursing course: A quasi-experimental design. Nurse Education Today. Available online 30 June 2021, 105037. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105037
Erkan, H., & Duran, M. (2023). The effects of STEM activities conducted with the flipped learning model on primary school students scientific creativity, attitudes and perceptions towards STEM. Science Insights Education Frontiers, 15(1): 2175-2255. DOI:10.15354/sief.23.or115
IEA (2019). Timss & Pirls Lnternational Stady Center Lynch Scool Of Education Boston College. Countries, Mathematics&Science Achievement: Science Grade4 Timss 2019. International Results In Mathematics And Science.
Jafarkhani, F., & Vahedi, M., & Moslehian, A. (2020). The effect of reverse learning on the motivation and learning of multi-level elementary school students, 6th International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences, https://civilica.com/doc/1042188. (In Persian).
Ghaemi Amiri, F., & Ghaemi Amiri, Z. (2020). Investigating the effectiveness of the flipped class on learning chemistry concepts in twelfth grade experimental students. The 5th National Conference on New Approaches in Education and Research, Mahmudabad. (In Persian).
Kasyani, N., & Zarei, H A. (2019). Relationship between Reading Literacy with Mathematical and Science Performance of Female Students in TIMSS Test. Journal of Psychological Science.18(74), 257-264. URL: http://psychologicalscience.ir/article-1-270-fa.html. (In Persian).
Khorshidi, M., & Ghaidi, F. (2022). Reverse learning in elementary education, the second national conference of applied ideas in educational sciences, psychology and cultural studies, Bushehr, https://civilica.com/doc/1552549. (In Persian).
Kazu, Ibrahim Y., & Kurtoglu, Cemre (2020). Research of Flipped Classroom Based on Students' Perceptions. Asian Journal of Education and Training, 6, 3, 505-513. DOI:10.20448/journal.522.2020.63.505.513
Kong, S. C. (2014). Developing information literacy and critical thinking skills through domain knowledge learning in digital classrooms: An experience of practicing flipped classroom strategy. Computers & Education, 78, 160-173. DOI:10.1016/j.compedu.2014.05.009
Lento, C. (2016). Promoting active learning in introductory financial accounting through the flipped classroom design. Journal of Applied Research in Higher Education, 8, 1, 72-87. DOI:10.1108/JARHE-01-2015-0005
Marshall, Helaine W., & Kostka, I. (2020). Fostering Teaching Presence through the Synchronous Online Flipped Learning Approach, TESL-EJ, 24, 2, 1-14.
Mehring, J (2016), Present Research on the Flipped Classroom and Potential Tools for the EFL Classroom, Computers in the Schools, 33(1). 1-10. DOI:10.1080/07380569.2016.1139912
Moradi, H. (2019). Comparative study of the content, curriculum, method of teaching and evaluation of science in the countries of Iran, England and Japan, the first international conference on modern researches in psychology, counseling and behavioral sciences, Tehran, https://civilica.com/doc/913155. (In Persian).
Mousavi, M. (2019). Comparison of the effectiveness of teaching methods based on flipped classroom and innovation on the interest in the lesson of male students of the first grade of elementary school. Master's thesis. Kavian Institute of Higher Education, Department of Educational Psychology. (In Persian).
Niro, M., & Hajian, M. (2019). the evaluation of the experience of mathematics education in the third grade of elementary school based on reverse learning, the fifth international conference on humanities and education with a focus on sustainable development, Tehran, https://civilica.com/doc/1046419. (In Persian).
Nuhoglu Kibar, P., & Gündüz, A. Y., & Akkoyunlu, B. (2020). Implementing Bring Your Own Device (BYOD) Model in Flipped Learning: Advantages and Challenges. Technology, Knowledge and Learning, 25, 3, 465-478. DOI:10.1007/s10758-019-09427-4
Olitsky, N. H., & Cosgrove, S. B. (2016). The better blend? Flipping the principles of microeconomics classroom. International Review of Economics Education, 21, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.iree.2015.10.004
Raisi Ardali, R. (2020). New and active teaching methods for teaching experimental science in elementary school. The 6th national conference of modern researches in the field of humanities and social studies of Iran. Tehran. (In Persian).
Sahebyar, H., & Golmohammednezhad, G., & Barqi, I. (2021). The effectiveness of flipped learning on academic engagement of second grade high school students in Mathematics. Educational Psychology, 17(59), 289-316. doi: 10.22054/jep.2021.53870.3074. (In Persian).
Samavi, S., & Javidi, H., & Kazemi, S., & Bagholi, H. (2021). Comparison of the Effectiveness of Training Based on Flipped Learning and Training Based on Participatory Learning on Academic Achievement, Academic Self-Regulation and Academic Engagement of Sixth Elementary School Students in Lamerd City.. Psychological Methods and Models, 11(42), 48-58. DOI: 20.1001.1.22285516.1399.11.42.4.0. (In Persian).
Simsek, S., & Erdem, A. R. (2020). Evaluation of Attainments in 2018 Life Sciences Curriculum Based on the Views of Primary School Teachers. Educational Research and Reviews, 15, 6, 305-311. DOI:10.5897/ERR2020.4011
Smallhorn, M. (2017). The flipped classroom: A learning model to increase student engagement not academic achievement. Student Success, 8, 2, 43-53.
Thomas, J. S., & Philpot, T. A (2012), An inverted teaching model for a mechanics of materials course, In Proceedings of the ASEE Annual Conference & Exposition. DOI:10.18260/1-2--20936
Tajari, T., & bayany, M. (2019). Designing a Curriculum Model For Teaching Experimental Science of Primary School Based on Gardner's Multiple Intelligence Theory. Research in Elementary Education, 1(1), 39-50.doi: 20.1001.1.26765500.1398.1.1.6.6. (In Persian).
Wallace, A. (2013). Social learning platforms and the flipped classroom. In e-Learning and e-Technologies in Education (ICEEE), 2013 Second International Conference on (198-200). IEEE. DOI:10.1109/ICeLeTE.2013.6644373
Zianejad Shirazi, A., & Kouroshnia, M., & Sohrabi, N., & bagholi, H. (2022). Development of differential equation of individual factors affecting performance in the fourth grade TIMSS 2019 exam in high and low performance students. Journal of Research in Educational Systems, 16(58), 129-141. doi: 10.22034/jiera.2022.167791. (In Persian).