نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی )

نویسندگان

1 استادیار ،گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان،ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، ایران

چکیده

چابکی به عنوان پارادایم جدید جهان کسب و کار، دانشگاه‌ها را نیز متوجه تغییرات و چالش‌های هر روزه‌ای کرده که باید به سرعت خود را با آنها منطبق سازند. در حال حاضر اگر دانشگاهی نتواند به سرعت در مقابل چالش‌ها و تغییرات پاسخگو باشد، از عرصه‌ی رقابت جا مانده و طی زمان حذف می‌شود و یا کارایی سابق را نخواهد داشت. در این پژوهش مدلی به منظور سنجش اهمیت و عملکرد ابعاد مختلف چابکی در دانشگاه ارائه شده است. برای تحلیل نتایج، علاوه بر محاسبات مربوط به اهمیت و عملکرد، از ماتریس اهمیت-عملکرد (IPA) استفاده می‌شود که می‌تواند جایگاه ابعاد چابکی و نقاط قوت و ضعف سازمان را نشان دهد. این مدل به عنوان مطالعه موردی در دانشگاه اردکان اجرا و نتایج به دست آمده ارزیابی و تحلیل شده‌اند. برای ارزیابی چابکی از پرسشنامه و نظرسنجی از اعضای هیأت علمی و کارکنان استفاده شده که نتایج نشان‌دهنده عدم وجود تفاوت معنادار بین این دو گروه است. ارزیابی و تحلیل اطلاعات به دست آمده درباره اهمیت و عملکرد گویه‌های مختلف چابکی با کمک ماتریس IPA انجام شده و تصمیماتی درباره این گویه‌ها بر اساس جایگاهشان در ماتریس ارائه شده است. بر اساس این ماتریس، نقاط قوت و ضعف دانشگاه اردکان و مواردی که نیاز به اختصاص بودجه‌ای در حال حاضر ندارند شناسایی و پیشنهادهایی برای مدیران دانشگاه ارائه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing University Agility Using IPA Model (Case Study: Ardakan University)

نویسندگان [English]

  • Mitra Moubed 1
  • Reza Rafi 2

1 Assistant Professor.Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ardakan University, Ardakan, Iran.

2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ardakan University,, Ardakan, Iran.

چکیده [English]

Agility as a new paradigm in today’s business showed the universities their need for adopting the changes and challenges. If universities cannot adopt changes rapidly, they will fail in competition and will be deleted during time or will not have their initial efficiency. In this paper, a model is presented to assess the importance and performance of different agility aspects. To analyze the results, after calculating the importance and performance of agility aspects, the IPA matrix is used to find the position of these aspects and the strengths and weaknesses of agility in university. This model as a case study is used in Ardakan University and the results are analyzed. To assess agility, a questionnaire is used and the opinions of faculty members and employees are gathered. The results showed that these two groups have not a significant difference. Analysis of the information about importance and performance of different agility aspects and their position in IPA matrix have been discussed. Finally, strengths, weaknesses and the subjects that don’t have priority for improvement have been analyzed and suggestions for managers are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Importance
  • performance
  • Ardakan University
  • IPA matrix