نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره،دانشگاه آزاد اسلامی اراک،ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران

چکیده

با توجه به تأثیرات کرونا آموزش‌های مدرسه در بستر خانه صورت گرفته است. تعطیلی مدارس و قرنطینه خانگی دانش آموزان به دلیل همه‌گیری، روی سلامت جسمی و روانی کودکان نیز تأثیرگذار است؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که بر روی استرس و طرد ِ والدین تأثیرگذار باشد. لذا پژوهشی باهدف رابطه استرس ادراک‌شده و طرد والدین با پرخاشگری فرزندان در همه‌گیری کرونا انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آن شامل والدین دارای فرزند در سن 12 تا 17 ساله شهر بروجرد در سال تحصیلی 1400-1399 بود.حجم نمونه 386 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه‌های مورداستفاده شامل مقیاس پرخاشگری کریمی(2012) ، مقیاس استرس ادراک‌شده کوهن(1983) و مقیاس طرد والدین روهنر(2005) بود. داده‌ها با استفاده آزمون همبستگی Spearman و نرم‌افزار SPSS-21 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های حاصل از پژوهش رابطه معنادار مثبتی به میزان (481/0r=) میان استرس منفی والدین با پرخاشگری فرزندان را نشان داد. همچنین بین استرس مثبت والدین با پرخاشگری فرزندان رابطه منفی و معنادار (286/0-r=) وجود داشت. درنهایت بین طرد والدین با پرخاشگری فرزندان رابطه مثبت و معنی‌دار (606/0r=) وجود دارد؛ بنابراین استرس و طرد والدین در بروز رفتارهای های پرخاشگرایانه فرزندان در دوره کرونا مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between perceived stress and parental rejection and child aggression during the corona Epidemic

نویسندگان [English]

  • Reza Sheibanifar 1
  • Soheil Hashemi 2

1 MA of counselling, Azad University, Arak,Iran

2 MA. School counseling Islamic Azad University, Arak,Iran

چکیده [English]

Due to the effects of corona, school education has been done at home. School closures and students' home quarantine due to the epidemic also affect children's physical and mental health; therefore, it can be expected to have an effect on parental stress and rejection. Therefore, a study was conducted to investigate the relationship between perceived stress and parental rejection and child aggression in coronary heart disease. The research design was descriptive and correlational and its population included parents with children aged 12 to 17 years in Boroujerd in the academic year 2020-2021. The sample size was 386 people who were selected using random sampling method. Questionnaires used included the Karimi Aggression Scale (2012), the Cohen Perceived Stress Scale (1983), and the Rohnner Parental Exclusion Scale (2005). Data were analyzed using Spearman correlation test and SPSS-21 software. Findings of the study showed a significant positive relationship (r = 0.481) between negative parental stress and children's aggression. There was also a negative and significant relationship between parents' positive stress and children's aggression (r=-0.286). Finally, there is a positive and significant relationship between parental rejection and child aggression (r=0.606); Therefore, stress and rejection of parents are effective in the occurrence of aggressive behaviors of children in the corona.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggression
  • Parental Exclusion
  • Stress
  • corona