نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت آموزشی، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مهارت های مدیریتی مدیران بر خشنودی شغلی معلمان انجام شد. روش این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان و مدیران دوره ابتدایی شهر شیراز در سال تحصیلی1400-1399به تعداد773 نفر(690نفر معلم و83 نفر مدیر)بودند که از این تعداد،حدود 244 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه معلمان و نیز 83 نفر به روش نمونه گیری سرشماری به عنوان حجم نمونه مدیران انتخاب شدند.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد مهارتهای مدیریتی مدیران کاتز(1974)با ضریب پایایی (0.881)و رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)با ضریب پایایی (0.854) استفاده شد که روایی آنها توسط صاحبنظران دانشگاهی و پایایی آنها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری SMART PLS و Spss استفاده شد.یافته‌های کمّی حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که میان مهارتهای مدیریتی مدیران مدارس با خشنودی شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.نتایج پژوهش نیز نشان داد که مولفه مهارت انسانی دارای بیشترین قدرت رابطه با خشنودی شغلی معلمان می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Modeling The Effect of Manager's Management Skills on Teacher's Job Satisfaction

نویسندگان [English]

  • hoda arabi makiabadi 1
  • Elham Heydari 2

1 Master of Educational Management, Department of Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Department Of Educational Management, Faculty Of Management, University Of Kharazmi, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of managers 'managerial skills on teachers' job satisfaction. The method of this study was descriptive-correlational. The statistical population of the study were primary school teachers and principals of Shiraz in the academic year 1300-1400 to 773 people (690 teachers and 83 principals) of which about 244 people based on Krejcie and Morgan table and simple random sampling method as sample size. Teachers and 83 people were selected by census sampling method as the sample size of principals. To collect data from the standard questionnaires of managerial skills Katz (1974) with a coefficient of reliability (0.881) and Minnesota job satisfaction (MSQ) with a coefficient of reliability. (0.854) were used whose validity was confirmed by academic experts and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient test. Structural equation technique was used to analyze the data using SMART PLS and Spss statistical software. Quantitative findings The test of research hypotheses showed that there is a positive and significant relationship between managerial skills of school principals and job satisfaction of teachers. The results also showed that the component of human skills has the most power in relation to job satisfaction of teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Skills
  • Job Satisfaction
  • Technical Skills
  • Perceptual Skills
  • Human Skills