نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی ،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ،تنکابن،ایران

2 استادیار ،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحدتنکابن،دانشگاه آزاداسلامی،تنکابن،ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه جهت گیری هدف و خودپنداره تحصیلی با اشتیاق به مدرسه با نقش میانجی پایستگی تحصیلی دانش آموزان انجام شد.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها ماهیت توصیفی- همبستگی است.جامعه آماری دانش آموزان مدارس دخترانه ابتدایی شهر رحیم آباد به تعداد1767 نفر بوده که به کمک روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 251 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه(وانگ و همکاران،2011؛ مارتین و مارش،2008؛ الیوت و مک گریگور،2001؛ لی یو و وانگ،2005) جمع آوری شد. روایی پرسشنامه به روش ظاهری و محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به تأیید رسید. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افراز اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که جهت گیری هدف و خودپنداره تحصیلی دارای رابطه مثبت مستقیم و غیر مستقیم با اشتیاق به مدرسه دارد. بین جهت گیری هدف با پایستگی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین خودپنداره تحصیلی با پایستگی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.پایستگی تحصیلی نقش واسطه ای در ارتباط بین جهت گیری هدف و خودپنداره تحصیلی با اشتیاق به مدرسه دارد. نتایج نشان دادند که با ارتقاء خودپنداره تحصیلی و بهبود جهت گیری هدف می توان پایستگی تحصیلی را افزایش داد و سبب افزایش اشتیاق به مدرسه دانش آموزان شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between goal orientation and academic self-concept with desire for school with the mediating role of students' academic retention

نویسندگان [English]

  • narjes malekian 1
  • samira pali 2

1 Master of Educational Sciences, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between goal orientation and academic self-concept with desire for school with the mediating role of students' academic retention. This study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection method. The primary girls in Rahimabad were 1767 people and 251 people were selected as a statistical sample using cluster random sampling method. Research data were collected through a questionnaire (Wang et al., 2011; Martin and Marsh, 2008; Elliott and McGregor, 2001; Lee Yu and Wang, 2005). The validity of the questionnaire was confirmed by its visual and content methods and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. SPSS and LISREL software were used in data analysis. The research findings indicate that the goal orientation and academic self-concept have a direct and indirect positive relationship with school motivation. There is a positive and significant relationship between goal orientation and academic persistence and students' desire for school. There is a positive and significant relationship between academic self-concept with academic retention and students' desire for school. Academic persistence plays a mediating role in the relationship between goal orientation and academic self-concept with school enthusiasm. The results showed that by improving the academic self-concept and improving the goal orientation, it is possible to increase academic retention and increase students' desire for school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • goal orientation
  • academic self-concept
  • school enthusiasm
  • academic retention