نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت کلاس بر جوّ روانی-اجتماعی کلاس و خودکارآمدی معلمان انجام گرفت. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان جدیدالاستخدام شهر زابل (استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل می‌دهد. نمونه آماری شامل 30 نفر معلم می‌باشد که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه‌های جوّ روانی-اجتماعی کلاس فریزر و همکاران و خودکارآمدی معلم تچانن و همکاران بود که تمام آزمودنی‌ها در مرحله پیش آزمون آن را تکمیل کردند، سپس برنامه آموزش مهارت‌های ارتباطی بین فردی برای گروه آزمایش در هشت جلسه (60 دقیقه‌ای) اجرا شد و در نهایت، پس آزمون از تمام گروه‌های گروه آزمایش و کنترل گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چند متغیره) با کمک نرم‌افزارSPSS21 استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های ارتباطی بین فردی بر جوّ روانی-اجتماعی کلاس و خودکارآمدی معلم تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین می‌توان آموزش مهارت‌های مدیریت کلاس را به عنوان یکی از پیش نیازهای ورود به حرفه معلمی برای معلمان تازه کار مورد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of classroom management skills training on classroom psychosocial climate and teachers self-efficacy

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Azarboueh 1
  • Naser Nastiezaie 2

1 Master student, Department of Management and Educational Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

The Porpouse of this research was to investigate the effectiveness of classroom management skills training on classroom psychosocial climate and teacher’s self-efficacy. A quasi experimental design was employed with pretest, posttest and control group. The population of this study included all new teachers were employed in Zabol city (Sistan and Baluchestan province) in the academic year 2021-2022. The sample consisted of 30 teachers which were randomly selected in two groups of 15 experimental and control. The data collection instrument was questionnaires of classroom psychosocial climate of Fraser et al., and teacher self-efficacy of Techanan et al., that all participants completed as the pre-test. Then, the classroom management skills training were conducted in the experimental group for eight sessions (60 minutes). Finally, the same questionnaire was completed by both experimental and control groups. In order to analyze the data, descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (multivariate analysis of covariance) were used by SPSS21. The findings indicated that classroom management skills training can affect classroom psychosocial climate and teacher self-efficacy. Therefore, classroom management skills training should be considered as one of the prerequisites for the teaching profession for novice teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • classroom management skills
  • psychosocial climate
  • self-efficacy
  • teacher