مقاله پژوهشی (کمی )
بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت یادگیری آنلاین دانش آموزان در ایام بیماری کرونا

زهرا صباحی؛ مرضیه حیدری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.314083.1077

چکیده
  این مطالعه با هدف تبیین و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت یادگیری آنلاین دانش آموزان در ایام بیماری کرونا انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد و جامعه­ی آماری کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان سرچهان (600 نفر) در سال تحصیلی 1400-1399 می­باشد. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نمونه 234 نفری به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
بررسی رابطه سواد دیجیتال و مدیریت دانش با توانمندسازی معلمان شهردهدشت

نجف اصغرنژاد؛ سالار حق دوست

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.316075.1083

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین سواد دیجیتال و مدیریت دانش با توانمندسازی معلمان شهر دهدشت بود. تحقیق از نظر ماهیت، توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل همه معلمان شهرستان کهگیلویه به تعداد 2200 در سال 1398 بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) انجام شد و تعداد 327 نفر از معلمان مقطع متوسطه اول شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تأثیر جو مسموم سازمانی بر مدیریت تصویرپردازی معلمان با نقش میانجی‌اهمال کاری

حسینعلی میر؛ ناصر ناستی زایی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.325776.1094

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جو مسموم سازمانی بر مدیریت تصویرپردازی معلمان با نقش میانجی اهمال کاری انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی– همبستگی بود. 223 نفر از معلمان شهر هامون (واقع در استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 به شیوه نمونه‌گیری تصادفی– طبقه‌ای (بر حسب جنسیت) از طریق پرسشنامه‌های جو مسموم سازمانی، مدیریت تصویرپردازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
مدل سازی ساختاری تأثیر سرپرستی توهین آمیز بر رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان)

اسداله علیرضایی؛ محمد امامی کورنده؛ اسما عباسقلی زاده؛ زهرا یزدانی کچوئی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.325733.1093

چکیده
  هدف تحقیق حاضر مدل سازی ساختاری تأثیر سرپرستی توهین آمیز بر رفتار شهروندی سازمانی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان می‌باشد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان که تعداد آن‌ها در سال 1400 به 207 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
رابطه سواد اطلاعاتی و کیفیت تدریس معلمان با بهزیستی تحصیلی با نقش تعدیلگر راهبردهای مطالعه دانش آموزان

عادله رشوندی؛ هایده عاشوری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 81-102

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.316931.1086

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، سنجش رابطه سواد اطلاعاتی و کیفیت تدریس معلمان با بهزیستی تحصیلی با نقش تعدیلگر راهبردهای مطالعه دانش آموزان مدارس دخترانه مقطع متوسطه اول تنکابن است. روش پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان تنکابن به تعداد 2571 نفر و معلمان مدارس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
فراتحلیل پیشایندهای پنهان سازی دانش در سازمان‌ها

کامران نظری؛ پیمان اکبری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.329604.1100

چکیده
  پژوهش حاضر با هدفی فراتحلیل به پیشایندهای پنهان سازی دانش پرداخت. این پژوهش، از نظر هدف، توصیفی و از نوع استفاده کاربردی و از نظر نوع داده­ها، پژوهشی کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل داخلی و خارجی مرتبط طی سال­های 2016 تا 2022 بود که 25 مورد با استفاده از روش نمونه ­گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرآیند تحلیل شدند. پژوهش­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
مقایسه افشای هیجانی، تحمل آشفتگی و سبک زندگی دانش آموزان تیزهوش و عادی

ام البنین رمجی؛ ایرج شاکری نیا

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 119-140

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.316932.1087

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه افشای هیجانی، تحمل آشفتگی و سبک زندگی میان دانش آموزان مدارس پسرانه تیزهوش و عادی شهرستان تنکابن است. روش پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پایه‌های های هفتم، هشتم و نهم مدارس پسرانه تیز هوش و عادی شهرستان تنکابن به تعداد 525 نفر تشکیل دادند. تعداد 120 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تدوین الگوی رضایت شغلی بر اساس توانمندسازی شغلی و شایستگی حرفه‌ای

محمد ایزدیان شیجانی؛ میترا صدوقی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 141-164

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.287836.1076

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تدوین الگوی رضایت شغلی بر اساس توانمندسازی شغلی و شایستگی حرفه‌ای است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را معلمان مدارس متوسطه شهر رشت به تعداد 837 نفر تشکیل دادند. تعداد 263 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ...  بیشتر