مقاله پژوهشی (کمی )
نقش میانجی پیوند با مدرسه در رابطه میان سرسختی روان‌شناختی با پرخاشگری دانش آموزان دختر متوسطه

مریم غفوری؛ فاطمه مصدقی نیک

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.282116.1055

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی پیوند با مدرسه در رابطه میان سرسختی روان‌شناختی با پرخاشگری انجام شد. روش این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر رامسر بودند. تعداد 217 نفر به‌عنوان حجم نمونه آماری و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های پیوند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تاثیر مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش بر بهینه سازی اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان

شهاب بهرامی؛ محمد سعید کیانی؛ لیلا نظری؛ لیلا شهبازپور

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 29-54

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.305155.1068

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش بر بهینه‌سازی اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه مقطع دوم منطقه هفت شهر تهران به تعداد 2950 نفر بودند. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول کرجسی و مورگان 370 نفر تعیین شد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
شناسایی و تحلیل عوامل موثر برپیامدهای انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

عظیمه متکلم

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 55-88

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.300011.1064

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیامدهای انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان است که به روش آمیخته انجام شده است. در این پژوهش در بخش کیفی از تکنیک دلفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه فرهنگیان در پردیس‌های واقع در سه استان آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل به تعداد 550 نفر است؛ که در مرحله کیفی 27 نفر از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
بررسی فرسودگی شغلی معلمان با توجه به نقش واسطه‌ای خودکنترلی و حمایت اجتماعی در همه‌گیری کرونا

رضا شیبانی فر

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 89-112

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.310884.1071

چکیده
  همه‌گیری کرونا ازنظر برنامه‌های آموزشی فشـــار زیادی بر معلمان وارد کرده اســت. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی فرسودگی شغلی معلمان با توجه به نقش واسطه‌ای خودکنترلی و حمایت اجتماعی در همه‌گیری کرونا انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آن شامل 110 نفر معلمان مقطع ابتدایی شهر بروجرد در سال تحصیلی 1400-1399 بود. حجم نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
بررسی تاثیر الگوهای آموزش تلفیقی با روش آموزش سنتی بر خلاقیت دانش‌آموزان

هدی عربی مکی آبادی؛ حسین عباسیان

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 113-142

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.312487.1075

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش تلفیقی در مقایسه با تدریس سنتی در درس فارسی بر خلاقیت دانش آموزان بود. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل 1012 نفراز دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول تدریس در مدارس غیردولتی شهرستان سیرجان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
ارزیابی اثربخشی و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه اجرای دوره‌های آموزشی با استفاده از الگوهای کرک پاتریک و فیلیپس

حسین آشفته؛ الهه اورنگیان

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 143-179

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.311156.1072

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان اثربخشی و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه برگزاری دوره‌های آموزشی در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع مطالعه موردی، جامعه آماری کارخانجات تولیدی و نمونه آماری، یکی از کارخانجات تولیدی است که داده‌های مربوط به برگزاری دوره آموزشی در آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
نیازسنجی بازار کار استان قم نسبت به تخصص دانش‌آموختگان شاخه‌های فنی- حرفه‌ای و کاردانش

ملیحه اصغری؛ حمید جعفریان یسار

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 181-209

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.312298.1073

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نیازهای بازار کار نسبت به تخصص هنرجویان شاخه‌های فنی - حرفه‌ای استان قم انجام شده است. این پژوهش پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است جامعه آماری شامل کلیه هنرآموزان استان قم و نمونه طبق فرمول کوکران 259 نفر و روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای طبقه‌ای بود. داده‌ها توسط پرسشنامه محقق ساخته و چک لیست رشته‌ها در شاخه فنی- حرفه‌ای ...  بیشتر