مدیریت
بررسی تاثیر رهبری دانش محور بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی توهم کنترل و عقلانیت

داور دیرمینا؛ غلامحسن شیردل؛ سید جواد ایرانبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.398909.1201

چکیده
  هدف این پژوهش، درک اثر متغیر رهبری دانش محور بر نوآوری سازمانی در بانک سپه بعد از ادغام می باشد. در این پژوهش، از مدل پژوهشی توصیفی-کاربردی بهره برده شده و روش آن پیمایشی و جامعه آماری آن، از بین 110 نفر از مدیران و کارشناسان ستاد بانک سپه بعد از ادغام می باشد. حجم نمونه مورد نیاز با روش نمونه گیری تصادفی ساده و متشکل از 87 نفر از طریق جدول ...  بیشتر

مدیریت
بازنمایی ادراک از عوامل موثر بر اجرای الگوی مدیریت دانش اریک چنگ در مدارس متوسطه استان آذربایجان غربی

پریوش محمدی قشلاق

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.410016.1223

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای الگوی مدیریت دانش اریک چنگ در مدارس متوسطه دوره دوم استان آذربایجان غربی صورت پذیرفت. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث جمع‌آوری اطلاعات کیفی از نوع پدیدارشناسی بوده و جامعه پژوهش مدیران مدارس متوسطه دوره دوم استان در سال تحصیلی 1402-1401 بوده که با روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع همگون ...  بیشتر

مدیریت
طراحی مدل شکست سکوت دفاعی کارکنان خلاق در سازمان‌ها

اعظم خسروی؛ کرم خلیلی؛ اسفندیار محمدی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.421536.1254

چکیده
  هدف این تحقیق ارائه مدلی برای شکستن سکوت دفاعی کارکنان خلاق در سازمان‌های دولتی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و یک تحقیق آمیخته اکتشافی از نوع کیفی – کمی می‌باشد. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 20 نفر از خبرگان (اساتید دانشگاه و محققین آشنا با موضوع تحقیق) و مدیران و معاونین سازمان‌های دولتی و جامعه آماری در بخش کمی ...  بیشتر

مدیریت
طراحی مدل اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه با رویکرد دانش محور

ناهید میر؛ امین رحیمی کیا؛ مهری دارایی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.430532.1300

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه با رویکرد دانش محور می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از شامل خبرگان دانشگاهی آگاه به بحث اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی شامل 384 نفر از کلیه مدیران دانشگاه‌های ...  بیشتر

مدیریت
شناسایی و اعتبار سنجی عوامل استرس‌زای شغلی کارکنان شرکت توزیع برق استان ایلام

اردشیر شیری

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.429921.1297

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی و اعتبار سنجی عوامل استرس‌زای شغلی در میان کارکنان شرکت توزیع برق استان ایلام انجام شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت آمیخته اکتشافی (کیفی - کمی) است که در مرحله کیفی، از استراتژی تحلیل مضمون و مرحله کمی از پژوهش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته است. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب نظران سازمانی که با نمونه‌گیری ...  بیشتر

مدیریت
طراحی مدل پیشران‌های اثرگذار بر بلوغ مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران

اسماعیل خندان؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان فرح آبادی باقریان فرح آبادی؛ سید صلاح الدین نقشبندی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.424120.1268

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل پیشران‌های اثرگذار بر بلوغ مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و از نظر ماهیت تحلیلی و اکتشافی می باشد. جامعه آماری شامل 19 نفر از خبرگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند می‌باشند. گرد‌آوری داده‌ها ...  بیشتر

مدیریت
طراحی و تبیین مدل رفتار سیاسی مدیران در سازمان های دولتی

مهدی ایزدی؛ امیر هوشنگ نظرپوری؛ رضا سپهوند؛ حجت وحدتی؛ محمد حکاک

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.422154.1256

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل رفتار سیاسی مدیران در سازمان های دولتی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و به لحاظ منطق گردآوری داده ها از نوع استقراء – قیاسی میباشد. جامعه آماری شامل 30 نفر از خبرگان (اساتید و مدیران سازمان های دولتی) می باشد و به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری ...  بیشتر

مدیریت
شناسایی و ارزیابی مولفه‌های شایستگی منابع انسانی در عصر تحول دیجیتال

مهدیه عبیدی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ مسعود حقیقی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.428335.1288

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و ارزیابی مولفه‌های شایستگی منابع انسانی در عصر تحول دیجیتال می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی-توسعه ای و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت اکتشافی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان و متخصصان آگاه به موضوع پژوهش و متخصصان در شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و ...  بیشتر

مدیریت
بررسی عوامل موثر در مدل تعهد بالای سازمانی در سازمانهای دولتی متولی امور آموزشی و فرهنگی

سیدعلیرضا میرجعفری؛ عبدالخالق غلامی انارستان؛ کرم اله دانشفرد

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390163.1183

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر در مدل تعهد بالای سازمانی در سازمانهای دولتی متولی امور آموزشی و فرهنگی می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, پیمایشی و از نوع همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان سازمان‌های دولتی متولی امور آموزشی ...  بیشتر

مدیریت
تأثیر سرمایه فکری و رهبری استراتژیک بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیل‌کنندۀ اخلاق حرفه‌ای کارکنان

سید رضا موسوی فرد

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 39-64

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.402705.1210

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه فکری و رهبری استراتژیک بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیل‌کنندۀ اخلاق حرفه‌ای کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی از نوع علّی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه بودند که حجم نمونه با استفاده ...  بیشتر

مدیریت
طراحی الگوی توسعه سواد مالی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

محسن مولاپناه؛ یوسف نامور؛ اعظم راستگو؛ مجید احمدلو؛ توران سلیمانی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 65-98

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.409505.1225

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه سواد مالی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) و جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل اساتید، متخصصان و خبرگان در حوزه مالی و در بخش کمی شامل کلیه دانشجویان دانشگاه‌های فرهنگیان استان اردبیل بود. تعداد نمونه در بخش کیفی بصورت انتخاب هدفمند، 21 متخصص و در بخش کمی، با استفاده از فرمول‌های ...  بیشتر

مدیریت
تدوین و ارائه الگوی ریاضی به منظور معماری فرهنگ سازمانی مبتنی بر ایجاد همسویی بین نقاط مرجع استراتژیک عناصر سازمانی

الیاس حسن زاده شوئیلی؛ میرمهرداد پیدائی؛ علی رضا رزقی رستمی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 124-158

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.421943.1255

چکیده
  هدف این پژوهش تدوین و ارائه الگوی ریاضی به منظور معماری فرهنگ سازمانی مبتنی بر ایجاد همسویی بین نقاط مرجع استراتژیک عناصر سازمانی می‌باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی – توسعه‌ای و از نظر ماهیت اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی می‌باشند و نمونه­گیری به صورت هدفمند قضاوتی ...  بیشتر

مدیریت
ارائه مدل جذب و گزینش منابع انسانی بخش دولتی با رویکرد دولت کارآفرین

عطیه سرایانی؛ وحید پورشهابی؛ نورمحمد یعقوبی؛ .امین رضا کمالیان

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 159-188

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.431349.1301

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل جذب و گزینش منابع انسانی بخش دولتی با رویکرد دولت کارآفرینمی باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می‎باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه نخبگان و اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوطه در حوزۀ منابع انسانی و دولت کارآفرین در استان ...  بیشتر

مدیریت
ارائه مدل عوامل ترک خدمت نخبگان در شرکت نفت فلات قاره ایران

محمد شعف اعمال؛ احمد ودادی؛ مهدی توکلی؛ داریوش غلام زاده

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 189-210

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.425103.1277

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل عوامل ترک خدمت نخبگان در شرکت نفت فلات قاره ایران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد. این تحقیق همچنین از نوع تحلیل مضمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل 12 نفر از مدیران شرکت نفت فلات قاره و دانشگاه‌ها می‎باشد و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده ...  بیشتر

مدیریت
شناسایی و سطح بندی عوامل مؤثر بر پذیرش مدل تعالی در دانشگاه آزاد اسلامی

سیده سمیه موسوی سیاه دله؛ صمد جباری اصل؛ موسی رضوانی چمن زمین

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 231-258

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.419895.1250

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی و سطح بندی عوامل مؤثر بر پذیرش مدل تعالی در دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و از نظر ماهیت، اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از اساتید رشته مدیریت دانشگاه‌های آزاد استان گیلان هستند. از روش نمونه‌گیری نظری ...  بیشتر

مدیریت
ارائه الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری

وحید محمدی؛ موسی رضوانی چمن زمین؛ بدری عباسی؛ مرتضی حضرتی؛ مهران نصیرزاد

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 259-291

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.427119.1284

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و بانکداری و به روش نمونه‌گیری گلوله برفی و در بخش ...  بیشتر

مدیریت
شناسایی مؤلفه‌های الگوی توانمندسازی کارکنان نظام اداری برمبنای هوشمندی سازمانی ‌و روابط بین فردی

فاطمه خوشحال؛ علیرضا سرگلزایی؛ زهرا وظیفه

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 292-314

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.396991.1194

چکیده
  هدف ­پژوهش ­حاضر، شناسایی مؤلفه‌های الگوی توانمندسازی کارکنان نظام اداری برمبنای هوشمندی سازمانی ­و روابط بین فردی درصنعت برق استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی است. جامعه آماری شامل 17 نفر ازخبرگان علمی و مدیران ارشدشرکت های صنعت برق می باشدکه ازروش نمونه گیری هدفمندو در دسترس ...  بیشتر

مدیریت
ارزیابی فرآیند نیاز سنجی دوره‌های آموزش کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان

شهین حیاتی؛ هاله فاضل؛ لورا چپری

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 315-332

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.422428.1257

چکیده
  هدف این پژوهش ارزیابی فرآیند نیاز سنجی دوره‌های آموزش کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و بر مبنای رویکرد استقرایی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید مدیریت ورزشی، مدیران، معاونان ادارات کل ورزش و جوانان می‌باشد و نمونه‌گیری به صورت (تعمدی یا قضاوتی) انجام ...  بیشتر

مدیریت
ارائه مدل تفکر حرفه‌ای کارکنان مبتنی بر ابعاد دوسوتوانی و توانمندسازی روانشناختی

عبدالمجید کرد؛ منصور گرکز؛ علیرضا معطوفی؛ علی خوزین؛ علیرضا حسن ملکی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 333-350

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.451482.1348

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تفکر حرفه‌ای کارکنان مبتنی بر ابعاد دوسوتوانی و توانمندسازی روانشناختی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی؛ از نظر رویکرد فرضیه‌ای ـ قیاسی و از نظر روش اجرای پژوهش توصیفی ـ اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 1100 نفر از جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد ...  بیشتر

مدیریت
اثر شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان با نقش میانجی مسئولیت‌پذیری اجتماعی

مجتبی سرگزی؛ مسعود رامرودی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.379297.1148

چکیده
  پژوهش با هدف بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان با نقش میانجی مسئولیت‌پذیری اجتماعی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری تمامی مدیران سه مقطع مدارس شهر زاهدان در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 380 نفر (191 مرد و 189 زن) بودند که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای (بر حسب جنسیت و مقطع آموزشی) و بر اساس فرمول نمونه‌گیری ...  بیشتر

مدیریت
تأثیر مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی در میان کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی

زین العابدین درویشی؛ فرشید اشرفی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 76-96

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.396935.1190

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی در میان کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی می­باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی - علّی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی با حجم 96 نفر بود که با استفاده ...  بیشتر

مدیریت
تأثیر حمایت سازمانی و عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی هوش فرهنگی

سیدعلی بنی هاشمی؛ زهرا رجائی؛ سید حسن بنی هاشمی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 97-122

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.391657.1181

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر حمایت سازمانی و عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی هوش فرهنگی، در حوزه معاونت کتابخانه‌های آستان قدس رضوی بود. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی - همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی به شمار می‌رود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان حوزه معاونت کتابخانه‌های آستان ...  بیشتر

مدیریت
واکاوی ابعاد و مولفه های مدل توسعه یافته جانشین پروری مبتنی بر شایستگی در سازمان های آموزش محور با رویکرد فراترکیب

مهدی خداپرست؛ داود کیاکجوری؛ سید جواد مرتضوی امیری؛ سیداحمد جعفری کلاریجانی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 193-220

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.384659.1160

چکیده
  هدف این پژوهش واکاوی ابعاد و مولفه های مدل توسعه یافته جانشین پروری مبتنی بر شایستگی درسازمان های آموزش محور با رویکرد فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می‎باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مطالعات انجام‌شده در بازه زمانی برای پژوهش‌های ...  بیشتر

مدیریت
ارائه الگوی پرورش مدیران راهبردی کشور براساس رویکرد نظریه داده بنیاد

باب اله نعمتی؛ رضا توکلی مقدم

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 221-243

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.409667.1226

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه الگوی پرورش مدیران راهبردی کشور براساس رویکرد نظریه داده بنیاد در وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، از نوع تحقیق­های اکتشافی می­ باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 12 نفر از اساتید دانشگاه در زمینه مدیریت و مدیران ارشد ...  بیشتر

مدیریت
طراحی الگوی مدیریت بحران برای مدیران دانشگاه فرهنگیان

فریبا عبدی؛ رسول داودی؛ نقی کمالی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 263-279

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.413031.1240

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدیریت بحران برای مدیران دانشگاه فرهنگیان می‌باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران و اعضای هئیت علمی که دارای سابقة فعالیت در مدیریت بحران داشتند       می­باشد که به‌صورت فردی مصاحبه شد و با روش نمونه­گیری ...  بیشتر