مقاله پژوهشی (کمی )
رابطه میان کمرویی و اضطراب اجتماعی دانشجویان با استفاده از نقش میانجی ترس از شکست و استرس ادراک‌شده

سیما علیزاده

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.290716.1059

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش میانجی ترس از شکست و استرس ادراک‌شده در رابطه میان کمرویی و اضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد مرند بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد مرند به تعداد 6433 نفر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه تحقیق با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
نقش واسطه‌گری انگیزش تحصیلی در رابطه بین هویت تحصیلی با ابعاد بهزیستی هیجانی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان کاشان

زهرا اطهری؛ طهماسب کاوسی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.295757.1062

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تعیین نقش واسطه‌گری انگیزش تحصیلی در رابطه بین هویت تحصیلی با ابعاد بهزیستی هیجانی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر کاشان بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان کاشان به تعداد 1531 نفر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه تحقیق با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در تأثیر فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان (مورد کارکنان دانشگاه شهید باهنرکرمان)

زهرا پوررشیدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 49-76

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.296856.1063

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، سنجش تأثیر فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان با نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بین کارکنان دانشگاه شهید باهنرکرمان بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را روسا، معاونین، مدیران اداری به تعداد 50 نفر و کارکنان شهید باهنرکرمان به تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
رابطه میان هوش هیجانی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی با استفاده از نقش میانجی سلامت روانی

خدیجه حسینی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.294708.1060

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی سلامت روانی در رابطه میان هوش هیجانی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی گچساران انجام شد. روش پژوهش توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی گچساران به تعداد 958 نفر بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 274 نفر تعیین شد که بر اساس روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
رابطه ویژگی‌های شخصیتی با حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

میترا نورادی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 99-127

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.295055.1061

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی با حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور یزد انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه پیام نور یزد در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 477 نفر بودند. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
نقش میانجی اهداف اجتماعی در رابطه میان آسیب‌پذیری روانی با مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه

سارا حسینی؛ محمد میرزایی خالص

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.265558.1058

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تعیین نقش میانجی اهداف اجتماعی در رابطه میان آسیب‌پذیری روانی با مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر سنگر بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه به تعداد 730 نفر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه تحقیق با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 252 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
ارائه مدل ساختاری از تحلیل رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با انگیزه پیشرفت با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی دانش آموزان

لیلا طالبی خانسری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 151-173

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.302567.1065

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، ارائه مدل ساختاری از تحلیل رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با انگیزه پیشرفت با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه اول قزوین بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را دانش‌آموزان مدارس دخترانه دوره متوسطه قزوین به تعداد 2613 نفر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه ...  بیشتر