مقاله پژوهشی (کمی )

1. نقش میانجی اهداف اجتماعی در رابطه میان آسیب‌پذیری روانی با مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه

10.22034/jmep.2021.265558.1058

سارا حسینی؛ محمد میرزایی خالص


2. رابطه ویژگی های شخصیتی با حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

10.22034/jmep.2021.295055.1061

میترا نورادی


3. نقش واسطه‌گری انگیزش تحصیلی در رابطه بین هویت تحصیلی با ابعاد بهزیستی هیجانی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان کاشان

10.22034/jmep.2021.295757.1062

زهرا اطهری؛ طهماسب کاوسی


4. نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در تاثیر فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان (مورد کارکنان دانشگاه شهید باهنرکرمان)

10.22034/jmep.2021.296856.1063

زهرا پوررشیدی


5. رابطه میان کمرویی و اضطراب اجتماعی دانشجویان با استفاده از نقش میانجی ترس از شکست و استرس ادراک شده

10.22034/jmep.2021.290716.1059

سیما علیزاده


6. رابطه میان هوش هیجانی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی با استفاده از نقش میانجی سلامت روانی

10.22034/jmep.2021.294708.1060

خدیجه حسینی


7. ارائه مدل ساختاری از تحلیل رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با انگیزه پیشرفت با تاکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی دانش آموزان

10.22034/jmep.2021.302567.1065

لیلا طالبی خانسری