مقاله پژوهشی (کمی )
بررسی تاثیر تجهیزات تکنولوژی های آموزشی و وسایل کمک آموزشی در میزان ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهرستان رودسر

سمیرا پالی؛ صغری تفضلی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.243998.1031

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش تجهیزات تکنولوژی‌های آموزشی و وسایل کمک‌آموزشی در میزان ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهرستان رودسر انجام شد. روش این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس شهر رودسر بودند. جهت تعیین حجم نمونه جامعه آماری معلمان از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
مقایسه یادگیری دانشجویان آموزش دیده به روش الگوی مدیریت با دانشجویان آموزش دیده به شیوه موجود در تدریس زبان دوم

لیلا پلوئی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 31-54

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.276285.1050

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت یادگیری دانشجویان آموزش دیده به روش الگوی مدیریت با دانشجویان آموزش دیده به شیوه موجود در تدریس زبان دوم (مطالعه موردی: دانشجویان واحدهای تهران شمال و علوم و تحقیقات تهران) انجام شد.جامعه­آماری شامل دانشجویان واحدهای تهران شمال و علوم و تحقیقات مشعول به تحصیل  در سال 1399-1398 بوده است. حجم نمونه بر اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
نقش میانجی بی تفاوتی سازمانی در رابطه میان فلات زدگی شغلی با سلامت اداری کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تبریز

جواد مهربان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 55-82

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.279133.1054

چکیده
  منابع انسانی وفادار و سازگار با اهداف و ارزش‌های سازمانی که فراتر از وظایف مقرر در شرح شغل خود فعالیت کند، عامل مهمی در اثربخشی سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان فلات زدگی شغلی با سلامت اداری کارکنان با نقش میانجی بی‌تفاوتی سازمانی انجام شد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری همه کارکنان ادارات آموزش‌وپرورش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تأثیر آموزش‌های پژوهش محور بر خودراهبری دانش‌آموزان دختر پایه نهم

نیره السادات حسینی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.276076.1049

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش پژوهش محور بر خودراهبری دانش‌آموزان دختر پایه نهم شهرستان تنکابن انجام شد. پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه دانش‌آموزان دختر پایه نهم شهرستان تنکابن بود. حجم نمونه شامل 40 دانش‌آموز بود که به شیوه تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
بررسی مقایسه‌ای مدیریت کوانتومی، بهره‌وری منابع انسانی و همدلی سازمانی در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه‌های لرستان و علوم پزشکی لرستان)

مریم نظرزاده؛ ایرج نیک پی؛ عباس معدن دار آرانی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 109-138

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.283659.1057

چکیده
  با توجه به نقش آموزش عالی در تولید علم و دانش، انتظار می‌رود که در به‌کارگیری دانش به‌روز و کارآمد نیز پیشرو باشد. در این راستا، موضوع توجه به روش‌های نوین مدیریتی و موضوع ارتباطات در سازمان‌های نو در جهت افزایش بهره‌وری کارکنان هدف پژوهش حاضر است. در پژوهش حاضر سه مفهوم مدیریتی سازگار با دانشگاه‌های نو، مدیریت کوانتومی، بهره‌وری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
رابطه توسعه حرفه‌ای معلمان با عملکرد تحصیلی با تأکید بر نقش میانجی پیوند با مدرسه دانش آموزان پسر متوسطه دوم

جعفر امیری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 139-166

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.275602.1053

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه توسعه حرفه‌ای معلمان با عملکرد تحصیلی با تأکید بر نقش میانجی پیوند با مدرسه دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان و دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر شیراز بودند که تعداد 250 نفر معلم بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و تعداد 213 دانش‌آموز به روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
رابطه مهارت‌های ارتباطی معلمان با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی در مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان کاشمر

جواد شالیان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 167-195

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.282353.1056

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی معلمان با بهزیستی تحصیلی با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان و دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان کاشمر بودند که تعداد 143 نفر معلم بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و تعداد ...  بیشتر