مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
نقش میانجی مکانیسم کامیابی در کار در تاثیرگذاری ویژگی‌های شخصیتی مثبت بر خود رهبری با تاکید بر نقش تعدیل‌گر شخصیت فعال

پیمان اکبری؛ مرضیه دهقانی زاده؛ زلیخا فصیح مفرد

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.387966.1168

چکیده
  هدف این پژوهش، نقش میانجی کامیابی در کار در تاثیرگذاری ویژگی‌های شخصیتی بر خود رهبری با تاکید بر نقش تعدیل‌گر شخصیت فعال می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی ـ همبستگی است که با یک پیمایش انجام شد. جامعه آماری (300نفر) کارکنان کارخانه سپاهان باطری بوده که با روش تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران (169نفر) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
طراحی مدل شایستگی‌های رهبری دوسوتوان در سیستم‌های اجتماعی

معصومه محترم؛ زهرا پاکباز

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390813.1179

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی شایستگی‌های مرتبط با رهبری دوسوتوان در سیستم‌های اجتماعی بود؛ لازم به ذکر است که پژوهش پیش‌رو از حیث هدف کاربردی است، رویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش فراترکیب می باشد. برای انجام این پژوهش، مراحل هفت‌گانه‌ی سندلوسکی و بارسو (2007) که از جامعیت لازم برخوردار است استفاده گردید. به-منظور اطمینان و اعتباربخشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار و اثرپذیر رهبری کوانتومی در حوزه شبکه‌های اجتماعی

روزبه حاجی زاده مجدی؛ شهرام فتاحی؛ ایرج رنجبر

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.396988.1192

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار و اثرپذیر رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه‌های اجتماعی می باشد. روش پژوهش کمی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان عرصه رسانه، اساتید علوم سیاسی، اساتید مدیریت رسانه و مدیریت می‌باشند که به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و جهت انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
ارائه الگوی حکمرانی سبز با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

زهرا روزبه؛ شیوا مداحیان؛ امین نیک پور

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.397241.1199

چکیده
  تحقیق حاضر به ارائه الگوی حکمرانی سبز با رویکرد توسعه پایدار در نظام سلامت (مورد مطالعه بیمارستان‌های شهر کرمان‌) پرداخته است. روش تحقیق در‌این پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ هدف از نوع تحلیلی و از نظر فرآیند جز تحقیقات کیفی و روش جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها جزو نظریه داده بنیاد(گرندد تئوری) می‌باشد. ابتدا، اقدام به مصاحبه با 12 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) مدیریت
طراحی الگوی تاب آوری در سازمانهای دولتی استان کرمانشاه

مختار حیدری؛ غلامعلی طبرسا؛ نادر شیخ الاسلامی کندلوسی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.402648.1211

چکیده
  هدف پژوهش طراحی الگویی از تاب‌آوری در سازمان‌های دولتی استان کرمانشاه است. روش پژوهش از نوع کیفی – کمی است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع توسعه‌ای- کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران دولتی است که حداقل 10 سال سابقه فعالیت دارند. به‌منظور نمونه‌گیری در بخش کیفی از روش نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
واکاوی ابعاد و مولفه های فرهنگ سازمانی مبتنی بر متغیرهای هنجاری و فردی در مدیران ستادی آموزش و پرورش استان تهران

محمد برمه؛ محمد نقی ایمانی؛ سعید علیزاده؛ بابک نصیری؛ رضا سورانی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.412540.1238

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی ابعاد و مولفه های فرهنگ سازمانی مبتنی بر متغیرهای هنجاری و فردی در مدیران ستادی آموزش و پرورش استان تهران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی – اکتشافی و از نظر ماهیت در زمره تحقیقات داده بنیاد می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 12 نفر از صاحب نظران و خبرگان مطلع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت آموزشی
طراحی الگوی آموزش مجازی درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران

مهیار یاراحمدی؛ حبیب هنری؛ میثم شعبانی نیا

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.399178.1203

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی الگو آموزش مجازی درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون یا تم بود. برای جمع آوری داده‌ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام گرفت. مشارکت‌کنندگان پژوهش ، 14 کارشناسان عضو فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، اساتید بلندپایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت آموزشی
تأثیر آموزش عالی بر توسعه سیاسی؛ مطالعه تطبیقی در ایران و ترکیه

مسعود شفیعی چافی؛ رضا مهدی؛ مهدی اسدی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.395796.1186

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی تأثیر آموزش عالی بر توسعه سیاسی در دو کشور ایران و ترکیه در سال 1402-1401 است. این تحقیق از نظر هدف و ماهیت، در رده تحقیقات کاربردی و از منظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان و صاحب‌نظران آموزش عالی و توسعه سیاسی است که برای نمونه‌گیری از این جامعه، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده ...  بیشتر