مقاله پژوهشی (کمی )
اثر سکته سازمانی بر بدگمانی سازمانی معلمان با میانجی‌گری شایعه سازمانی

مینا ایرندگانی؛ ناصر ناستی زایی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.349972.1126

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سکته سازمانی بر بدگمانی سازمانی معلمان با میانجی‌گری شایعه سازمانی است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 476 نفر از معلمان ابتدایی شهر کنارک (استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 است که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای (بر حسب جنسیت) تعداد 213 معلم از طریق پرسشنامه‌های سکته سازمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تأثیر منابع انسانی و مالی بر فرایند برنامه ریزی عملیاتی در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رضا بشارتی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 21-41

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.340158.1115

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عامل "منابع انسانی و مالی" بر فرایند برنامه ریزی عملیاتی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است. در این پژوهش کاربردی که برای انجام آن از روش‌های مروری، تطبیقی و کمی استفاده شد، تعداد ۱۷۶ نفر از صاحب نظران برنامه ریزی شرکت کردند. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
ارائه مدل ساختاری از عملکرد شغلی بر اساس مهارتهای ارتباطی با میانجی گری درگیری شغلی در معلمان مدارس ابتدایی

معصومه داداشی؛ سمیرا پالی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 42-66

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.345442.1123

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف آزمون مدل علّی عملکرد شغلی بر اساس مهارتهای ارتباطی با میانجی گری درگیری شغلی در معلمان انجام شد. بر این اساس روش تحقیق توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری معلمان مدارس ابتدایی شهر لاهیجان در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 295 نفر بودند. تعداد 167 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
ارزیابی کیفیت خدمات خوابگاهی با ترکیب مدل‌های سروکوال و IPA (مطالعه موردی: دانشگاه اردکان)

میترا موبد؛ علی نادی زاده اردکانی؛ پریسا شاکر اردکانی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 67-91

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.340094.1114

چکیده
  نظام آموزشی زمانی از عهده وظایف خود بر می­آید که علاوه بر کمیت، از نظر کیفیت نیز در وضع مطلوبی باشد. از طرفی، با توجه به رقابت ملی و جهانی دانشگاه‏ها و رشد کمی آن­ها در سال‏های گذشته، این مؤسسات برای باقی ماندن در فضای رقابت و تبدیل شدن به اولویت انتخاب دانشجویان و جامعه، ناچار به افزایش کیفیت خدمات خود هستند. یکی از خدمات مهم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
نقش میانجی جهت گیری هدف و هویت تحصیلی در رابطه میان خوش بینی تحصیلی با درگیری تحصیلی دانش آموزان

سیما لطفی؛ هایده عاشوری

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 92-110

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.345433.1122

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه خوش بینی تحصیلی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی جهت گیری هدف و هویت تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه شهرستان عباس آباد بود. این پژوهش از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیق، همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه شهرستان عباس آباد در سال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) مدیریت
ارائه مدل حکمرانی هوشمند با تمرکز بر توسعه و آموزش منابع انسانی در بخش دولتی

قائم قیروانی؛ محمد منتظری؛ شمس السادات زاهدی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 111-141

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.388453.1171

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حکمرانی هوشمند با تمرکز بر توسعه و آموزش منابع انسانی در بخش دولتی می باشد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب نوع داده‌ها آمیخته (کیفی- کمی) است. جامعه آماری در بخشی کیفی پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در وزارت کشور و مدیران استانداری خراسان جنوبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت آموزشی
طراحی الگوی کیفی تکیه‌گاه سازی آموزشی برای دانش آموزان مقطع متوسطه

مریم سوری؛ محمد مجتبی زاده؛ رسول داودی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 142-161

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.357712.1134

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی کیفی تکیه­ گاه سازی آموزشی برای دانش آموزان مقطع متوسطه می‌باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصان حوزه یادگیری - یاددهی، روش­های تدریس و تکیه­گاه سازی و اسناد مکتوب مرتبط با موضوع می‌باشد و با روش نمونه گیری گلوله برفی برای خبرگان و نمونه گیری ...  بیشتر