مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
اثر شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان با نقش میانجی مسئولیت‌پذیری اجتماعی

مجتبی سرگزی؛ مسعود رامرودی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.379297.1148

چکیده
  پژوهش با هدف بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان با نقش میانجی مسئولیت‌پذیری اجتماعی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری تمامی مدیران سه مقطع مدارس شهر زاهدان در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 380 نفر (191 مرد و 189 زن) بودند که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای (بر حسب جنسیت و مقطع آموزشی) و بر اساس فرمول نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت آموزشی
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربرد فناوری‌های نوین در دانشگاه نسل چهارم

عصمت سیفی؛ امینه احمدی؛ مجتبی معظمی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 24-51

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.426783.1282

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربرد فناوری‌های نوین در دانشگاه نسل چهارم می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 10 نفراز متخصصان آموزش عالی، اساتید برجسته که آشنا به کار تحقیق در زمینه مورد مطالعه هستند انتخاب شد. از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت آموزشی
نقش انواع رفتارهای رهبری مدیران مدارس در یادگیری تیمی معلمان

جمال عبدالملکی؛ محمد غفاری مجلج؛ معصومه محبوبی ابراهیمی؛ فائزه اسدی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 52-74

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.405790.1214

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انواع رفتارهای رهبری مدیران مدارس در یادگیری تیمی معلمان بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان قروه به تعداد 548 نفر بودند که از این جامعه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 225 نفر انتخاب شد. روش پژوهش همبستگی و از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جهت گردآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
تأثیر مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی در میان کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی

زین العابدین درویشی؛ فرشید اشرفی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 76-96

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.396935.1190

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی در میان کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی می­باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی - علّی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی با حجم 96 نفر بود که با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
تأثیر حمایت سازمانی و عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی هوش فرهنگی

سیدعلی بنی هاشمی؛ زهرا رجائی؛ سید حسن بنی هاشمی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 97-122

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.391657.1181

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر حمایت سازمانی و عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی هوش فرهنگی، در حوزه معاونت کتابخانه‌های آستان قدس رضوی بود. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی - همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی به شمار می‌رود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان حوزه معاونت کتابخانه‌های آستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت آموزشی
تأثیر آموزش مبتنی بر موک بر عملکرد کارکنان شهرداری تهران

سحر عقبائی؛ مریم گل بابایی؛ محمدرضا شاه آبادی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 123-140

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.396994.1195

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر موک بر عملکرد کارکنان شهرداری تهران می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, پیمایشی-مقطعی می‌باشد. جامعه آماری شامل کارکنان در واحدهای صف و ستاد شهرداری تهران به تعداد 70 نفر بودند که در مجموع با استفاده از جدول مورگان، با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت آموزشی
ارائه الگوی آموزش با رویکرد مدیریت دانش در بانک‌ها و نهادهای مالی

فاطمه حمیدی؛ نجلا حریری؛ فهیمه با ب الحوائجی؛ حسین عباسیان

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 141-168

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.400584.1206

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق ارائه الگوی آموزش با رویکرد مدیریت دانش در بانک ملی ایران است. از این رو، یک پژوهش کاربردی – توسعه­ای است که در سایر بانک­ها و نهادهای مالی کاربرد دارد. روش تحقیق کمی از نوع پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری 1156 نفر شامل کارشناسان و مدیران میانی بخش ستاد بانک ملی در استان تهران بودند. برای محاسبه حجم نمونه از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت آموزشی
ارائه‌ مدل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری علمی در نظام آموزش عالی ایران: یک مطالعۀ ساختاری تفسیری

سیروس منصوری؛ مهدیه رضایی؛ داوود رمضانی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 169-192

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.399095.1202

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری علمی در نظام آموزش­ عالی ایران انجام شد. روش پژوهش، مطالعه موردی از نوع مدل­سازی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش، خبرگان آشنا به حوزه گردشگری علمی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه­های ایران بودند که به صورت نمونه­گیری هدفمند 37 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات شامل اسناد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
واکاوی ابعاد و مولفه های مدل توسعه یافته جانشین پروری مبتنی بر شایستگی در سازمان های آموزش محور با رویکرد فراترکیب

مهدی خداپرست؛ داود کیاکجوری؛ سید جواد مرتضوی امیری؛ سیداحمد جعفری کلاریجانی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 193-220

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.384659.1160

چکیده
  هدف این پژوهش واکاوی ابعاد و مولفه های مدل توسعه یافته جانشین پروری مبتنی بر شایستگی درسازمان های آموزش محور با رویکرد فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می‎باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مطالعات انجام‌شده در بازه زمانی برای پژوهش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) مدیریت
ارائه الگوی پرورش مدیران راهبردی کشور براساس رویکرد نظریه داده بنیاد

باب اله نعمتی؛ رضا توکلی مقدم

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 221-243

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.409667.1226

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه الگوی پرورش مدیران راهبردی کشور براساس رویکرد نظریه داده بنیاد در وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، از نوع تحقیق­های اکتشافی می­ باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 12 نفر از اساتید دانشگاه در زمینه مدیریت و مدیران ارشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت آموزشی
طراحی مدل برنامه درسی مدارس مجازی در دوره دوم متوسطه شهرستان خواف

علیرضا زنگنه؛ رضا والا؛ علا الدین اعتماد اهری

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 244-262

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.384820.1162

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی مدل برنامه درسی مدارس مجازی در دوره دوم متوسطه شهرستان خواف می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, پیمایشی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری را کل دبیران مشغول در مدارس متوسطه دوم شهرستان خواف (خراسان رضوی)، به تعداد 260 نفر, تشکیل داد که براساس جدول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
طراحی الگوی مدیریت بحران برای مدیران دانشگاه فرهنگیان

فریبا عبدی؛ رسول داودی؛ نقی کمالی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 263-279

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.413031.1240

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدیریت بحران برای مدیران دانشگاه فرهنگیان می‌باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران و اعضای هئیت علمی که دارای سابقة فعالیت در مدیریت بحران داشتند       می­باشد که به‌صورت فردی مصاحبه شد و با روش نمونه­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پایدار منابع انسانی در دانشگاه‌های آزاد استان فارس با رویکرد کیفی

میترا رستگار؛ نادر شهامت؛ مسلم صالحی؛ رضا زارعی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 280-303

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390184.1177

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های  مدیریت پایدار منابع انسانی در  دانشگاه‌های آزاد استان فارس می‌باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل 18 نفر از اعضای هیئت علمی و کارکنان و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس می‌باشند که با نمونه گیری هدفمند و با تکنیک ملاک محور انتخاب شدند. ...  بیشتر