مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت آموزشی
واکاوی نقش تعدیل‌کننده مدیریت مشارکتی در رابطه بین مثلث‌ تاریک شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

حسین رحیمی کلور؛ ایمان قاسمی همدانی؛ وحیده ابراهیمی خراجو

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390158.1175

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل‌کننده مدیریت مشارکتی در روابط بین تأثیر مثلث تاریک شخصیت بر رفتارشهروندی سازمان با نقش میانجی‌گری بی‌ادبی در محیط کار انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی است. با توجه به اعلام آمار سایت دانشگاه محقق اردبیلی، کارکنان این دانشگاه شامل ۴۰۰ نفر هیئت علمی و ۳۹۱ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی سازگار گرا بر رفتارهای ناب مدیران مدارس با میانجی‌ گری رهبری مربی گرایانه

فرزانه سلطانقلی؛ محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ افشین افضلی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 24-47

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.381978.1153

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی سازگار گرادر رفتارهای ناب مدیران مدارس با میانجی‌گری رهبری مربی گرایانه آنان بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی استان ایلام که از این جامعه با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی و بر مبنای فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 339 معلم انتخاب شد. روش پژوهش کمی از نوع مطالعات همبستگی و رویکرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
واکاوی و رتبه بندی توانایی، جهت شفافیت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در نظام آموزش سلامت کشور

فریده نوری؛ عباسعلی حق پرست؛ رضا ستوده؛ حبیب پیری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 48-70

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390889.1180

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی و رتبه بندی توانایی، جهت شفافیت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نظام آموزش سلامت کشور می‌باشد. با توجه به موضوع تحقیق، نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه می باشدکه پس از تحلیل دلفی و اجماع نظر خبرگان به پرسشنامه‌ای محقق ساخته با توجه به نظرات خبرگان دست پیدا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت آموزشی
شناسایی موانع اجرای بهینه ارزشیابی آموزشی در شرکت ملی گاز ایران: یک مطالعه کیفی

امید عشاقی؛ میترا عزتی؛ کیوان صالحی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 71-101

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.383362.1157

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اجرای بهینه ارزشیابی آموزشی در شرکت ملی گاز ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن انجام شده است. بدین منظور با بهره‌گیری از ظرفیت رویکرد پژوهش کیفی و روش گروه‌های کانونی، به شناسایی موانع پدیده مورد مطالعه پرداخته شد. داده‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاکی و مصاحبه کانونی با 4 گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت آموزشی
طراحی الگوی پارادایمی توسعه فرهنگ عمومی در برنامه درسی دوره ابتدایی با رویکرد داده بنیاد

سمیرا مستعلی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ کامبیز پوشنه؛ عباس خورشیدی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 102-124

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.382273.1182

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی پارادایمی توسعه فرهنگ عمومی در برنامه درسی دوره ابتدایی با رویکرد داده بنیاد است. شرکت کنندگان پژوهش، شامل متخصصان و خبرگان حوزه مطالعات برنامه درسی و علوم اجتماعی بودند که انتخاب آن ها به صورت هدفمند ، از نوع گلوله برخی انجام گرفت. داده های پژوهش از طریق مطالعه گستره نظری پژوهش و مصاحبه با خبرگان جمع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت آموزشی
تأثیر مهارت‌های مدیریت کوانتومی بر آمادگی به تغییر کارکنان دانشگاه با نقش میانجی چابکی سازمانی

سمیرا علی صوفی؛ سمانه سلیمی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 125-143

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390174.1176

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارت­های مدیریت کوانتومی بر آمادگی به تغییر با نقش میانجی چابکی سازمانی بود که با روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان با تعداد 294 نفر تشکیل دادند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (1971) حجم نمونه 200 نفر محاسبه گردید و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت آموزشی
شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخصهای مدیریت مدرسه محوری بر مبنای ارزش‌های اسلامی- ایرانی

مسعود تقیانی؛ معصومه اولادیان؛ محمود صفری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 144-167

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.375433.1143

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد، مولفه­ها و شاخصهای مدیریت مدرسه محوری بر مبنای ارزش‌های اسلامی- ایرانی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 19 نفر از اساتید دانشگاه در سال 1401-1400 و مسئولین با سابقه در آموزش و پرورش می‎باشد. روش نمونه گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) مدیریت آموزشی
شناسایی عوامل موثر بر تضعیف کارآفرینی در دانش آموختگان دانشگاه های پیام نور استان تهران

علیرضا زارع داویجانی؛ خدیجه خانزادی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ نادر سلیمانی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 168-194

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.396987.1191

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر تضعیف کارآفرینی در دانش اموختگان دانشگاهی دانشگاه های پیام نور استان تهران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی), از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت از نوع تحقیق های اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 11 نفر از خبرگان در حوزه کارآفرینی و اساتید ...  بیشتر