مدیریت
ارائه مدل جذب و گزینش منابع انسانی بخش دولتی با رویکرد دولت کارآفرین

عطیه سرایانی؛ وحید پورشهابی؛ نورمحمد یعقوبی؛ .امین رضا کمالیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.431349.1301

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل جذب و گزینش منابع انسانی بخش دولتی با رویکرد دولت کارآفرینمی باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می‎باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه نخبگان و اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوطه در حوزۀ منابع انسانی و دولت کارآفرین در استان ...  بیشتر

مدیریت
ارائه مدل عوامل ترک خدمت نخبگان در شرکت نفت فلات قاره ایران

محمد شعف اعمال؛ احمد ودادی؛ مهدی توکلی؛ داریوش غلام زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.425103.1277

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل عوامل ترک خدمت نخبگان در شرکت نفت فلات قاره ایران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. این تحقیق همچنین از نوع تحلیل مضمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل 12 نفر از مدیران شرکت نفت فلات قاره و دانشگاه‌ها می‎باشد و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده ...  بیشتر

مدیریت
تأثیر مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی در میان کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی

زین العابدین درویشی؛ فرشید اشرفی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.396935.1190

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی در میان کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی - علّی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی با حجم 96 نفر بود که با استفاده ...  بیشتر

مدیریت
واکاوی ابعاد و مولفه های مدل توسعه یافته جانشین پروری مبتنی بر شایستگی در سازمان های آموزش محور با رویکرد فراترکیب

مهدی خداپرست؛ داود کیاکجوری؛ سید جواد مرتضوی امیری؛ سیداحمد جعفری کلاریجانی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.384659.1160

چکیده
  هدف این پژوهش واکاوی ابعاد و مولفه های مدل توسعه یافته جانشین پروری مبتنی بر شایستگی درسازمان های آموزش محور با رویکرد فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می‎باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مطالعات انجام‌شده در بازه زمانی برای پژوهش‌های ...  بیشتر

مدیریت
واکاوی ابعاد و مولفه های مدیریت پایدار منابع انسانی در دانشگاه های آزاد استان فارس با رویکرد کیفی

میترا رستگار؛ نادر شهامت؛ مسلم صالحی؛ رضا زارعی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390184.1177

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مولفه های مدیریت پایدار منابع انسانی در دانشگاه های آزاد استان فارس می باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل 18 نفر از اعضای هیئت علمی و کارکنان و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس می باشند که با نمونه گیری هدفمند و با تکنیک ملاک محور انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

مدیریت
نقش میانجی مکانیسم کامیابی در کار در تاثیرگذاری ویژگی‌های شخصیتی مثبت بر خود رهبری با تاکید بر نقش تعدیل‌گر شخصیت فعال

پیمان اکبری؛ مرضیه دهقانی زاده؛ زلیخا فصیح مفرد

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.387966.1168

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی مکانیسم کامیابی در کار در تاثیرگذاری ویژگی­های شخصیتی بر خود رهبری با تاکید بر نقش تعدیل­گر شخصیت فعال می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری (300 نفر) کارکنان کارخانه سپاهان باطری بوده که با روش تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران (169 نفر) انتخاب ...  بیشتر

مدیریت
طراحی الگوی تاب‌آوری در سازمان‌های دولتی استان کرمانشاه

مختار حیدری؛ غلامعلی طبرسا؛ نادر شیخ الاسلامی کندلوسی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 100-123

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.402648.1211

چکیده
  هدف پژوهش طراحی الگویی از تاب­آوری در سازمان­های دولتی استان کرمانشاه است. روش پژوهش از نوع کیفی – کمی است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع توسعه­ای- کاربردی و به لحاظ گردآوری داده­ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران دولتی است که حداقل 10 سال سابقه فعالیت دارند. به‌منظور نمونه‌گیری در بخش کیفی از روش نمونه ...  بیشتر

مدیریت
واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مبتنی بر متغیرهای هنجاری و فردی در مدیران ستادی آموزش و پرورش استان تهران

محمد برمه؛ محمد نقی ایمانی؛ سعید علیزاده؛ بابک نصیری؛ رضا سورانی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 124-154

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.412540.1238

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مبتنی بر متغیرهای هنجاری و فردی در مدیران ستادی آموزش و پرورش استان تهران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی – اکتشافی و از نظر ماهیت در زمره تحقیقات داده بنیاد می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 12 نفر از صاحب نظران و خبرگان ...  بیشتر

مدیریت
آموزش کارکنان با استفاده از هوش مصنوعی (ارائه یک مدل سیستمی)

وحید پورشهابی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 248-281

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.422828.1258

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه مدل سیستمی آموزش کارکنان با استفاده از هوش مصنوعی انجام شده است. روش تحقیق، ترکیبی از روش‌های کیفی و کمّی می‌باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان آشنا به موضوع با تعداد نامحدود می‌باشد و نمونه آماری در این بخش به تعداد ۲۰ نفر با روش گلوله‌برفی انتخاب شده است. جامعه آماری در بخش کمّی شامل کلیه متخصصین و کارشناسان ...  بیشتر

مدیریت
نیازسنجی بازار کار استان قم نسبت به تخصص دانش‌آموختگان شاخه‌های فنی- حرفه‌ای و کاردانش

ملیحه اصغری؛ حمید جعفریان یسار

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 181-209

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.312298.1073

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نیازهای بازار کار نسبت به تخصص هنرجویان شاخه‌های فنی - حرفه‌ای استان قم انجام شده است. این پژوهش پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است جامعه آماری شامل کلیه هنرآموزان استان قم و نمونه طبق فرمول کوکران 259 نفر و روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای طبقه‌ای بود. داده‌ها توسط پرسشنامه محقق ساخته و چک لیست رشته‌ها در شاخه فنی- حرفه‌ای ...  بیشتر

مدیریت
رابطه میان ادراک لیاقت، احساس انسجام و مسئولیت‌پذیری با خلاقیت شغلی دبیران دبیرستان‌های دولتی دخترانه تنکابن

اکرم ترویجی؛ مرتضی ترخان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.246591.1034

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین ادراک لیاقت، احساس انسجام و مسئولیت‌پذیری با خلاقیت شغلی دبیران دبیرستان‌های دولتی دخترانه تنکابن انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، شامل دبیران دبیرستان‌های دخترانه تنکابن بودند. نمونه آماری شامل 182 نفر از دبیران بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب ...  بیشتر

مدیریت
تبیین رابطه بین خلاقیت و توانمند سازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهر کاشان

سلیمان بهرام زاده

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 71-86

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.227901.1009

چکیده
  اعتماد در سازمان‌ها در سایه خلاقیت ایجاد می‌شود و شرایط کاری و رقابت سازمان‌ها بیش از هر چیز دیگری مدیران را وادار به توانمندسازی کارکنان می‌کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین خلاقیت و توانمندسازی نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش شهر کاشان انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل معلمان و مدیران مدارس ...  بیشتر

مدیریت
رابطه خودشیفتگی و منبع کنترل با موفقیت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

مهران شورج

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 87-103

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.227075.1007

چکیده
  موفقیت شغلی کارکنان تابعی از عوامل رفتاری و شخصـیتی آنان است. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه خودشیفتگی و منبع کنترل با موفقیت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه کارکنان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و بر اساس جدول ...  بیشتر

مدیریت
نقش کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت در رفتار شهروندی سازمانی معلمان مقطع متوسطه

عباداله هادی پور

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22034/jmep.2019.100580

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت بر رفتار شهروندی معلمان شهرستان تنکابن انجام گرفت. این مطالعه از نوع توصیفی – همبستگی بود و جامعه آن را همه معلمان مقطع متوسطه دخترانه و پسرانه شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 97-1398 تشکیل می‌دادند. نمونةموردنظر با توجه به جدول مورگان 207 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر