مقاله پژوهشی (کمی )
تأثیر روش تدریس دیداری با استفاده از پاورپوینت، فیلم و عکس بر مبنای الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری مفهومی

ابراهیم خاشی جمال زهی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.261432.1044

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی روش تدریس دیداری با استفاده از پاورپوینت، فیلم و عکس بر مبنای الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری مفهومی دانش آموزان در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر رشته علوم انسانی منطقه 1 و 2 شهر تهران بود که در سال تحصیلی 97-1396 در حال تحصیل بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
نقش تحصیلات تکمیلی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در بهبود عملکرد سازمانی

اکرم آبی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 17-35

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.260114.1040

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش تحصیلات تکمیلی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در بهبود عملکرد سازمانی انجام شد. روش مطالعه، توصیفی– پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی کارکنان شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1397 به تعداد 643 نفر بود. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان (1970)، 242 نفر تعیین شد که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
رابطه اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه با رضایت شغلی و باورهای خودکارآمدی (مورد مطالعه اساتید دانشگاه کرج)

رویا آقایی مطلق

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 37-53

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.260115.1041

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه با رضایت شغلی و باورهای خودکارآمدی آن‌ها انجام شد. این مطالعه از نوع پژوهش‌های همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه اساتید هیأت علمی تمام‌وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال تحصیلی 98 - 1397 به تعداد 120 نفر بودند. بر اساس جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 92 نفر تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تأثیر هوش هیجانی و مهارت‎های ارتباطی بر شیوه‌های مدیریت تعارض در بین مدیران آموزشی مدارس

ناصر محمدی احمدآبادی؛ طاهره فلاح زاده

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 55-81

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.268890.1048

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی و مهارت‎های ارتباطی مدیران آموزشی مدارس دولتی شهر اردکان در سه مقطع دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم بر شیوه‌های مدیریت تعارض در سال تحصیلی 1398- 1399 با روش توصیفی انجام شده است. به این منظور همة ۹۸ نفر از مدیران جامعة مذکور به عنوان گروه نمونه انتخاب و پس از طی مراحل اداری و جلسه توجیهی اولیه به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تأثیر آموزش الکترونیکی بر کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

مهتاب جعفری

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 83-100

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.263793.1045

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش آموزش الکترونیکی در کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران انجام شد. روش مطالعه توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به تعداد 1200 نفر بودند. بر اساس کرجسی و مورگان تعداد 290 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی )
تحلیل محتوای کتاب علوم، بر اساس مدل آموزشی مونته‌سوری (مورد پایه نهم دوره متوسطه اول)

سید رسول تودار

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 101-118

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.267037.1046

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب علوم پایه نهم دوره اول متوسطه بر اساس مدل آموزشی مونته‌سوری انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری این پژوهش، کتاب‌های درسی دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 1398- 1397 بود که توسط دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی، تألیف و چاپ شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تأثیر اشتیاق تحصیلی و جدیت تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی منطقه 7 شهر کرج

حمید ابوطالبی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 119-134

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.267311.1047

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش اشتیاق تحصیلی و جدیت تحصیلی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی منطقه هفت شهر کرج انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره ابتدایی منطقه هفت شهر کرج در سال تحصیلی 1398-1397 به تعداد 8500 نفر بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد ...  بیشتر