مقاله پژوهشی (کمی )
امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه

ندا محسنی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.239041.1023

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه انجام شد. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری در این پژوهش فراگیران، مدرسین، مسئولین و کارشناسان بخش های انفورماتیک و آموزش بودند. برای سنجش مؤلفه فرهنگی تعداد 16 نفر از مدرسین و 300 نفر از فراگیران، برای سنجش مولفه فنی تعداد 12 نفر از مسئولین و کارشناسان انفورماتیک و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
ارزیابی میزان اثربخشی آموزشی دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه در بهبود عملکرد مدیران فنی؛ موردمطالعه: یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح

سعید هداوند

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.237888.1022

چکیده
  این پژوهش با استفاده از مدل کرک پاتریک به ارزیابی اثربخشی آموزشی دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه که برای بهبود عملکرد مدیران فنی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح برگزار گردیده است می‌پردازد. تحقیق از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ انجام کار از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را کلیه مدیران فنی شرکت‌کننده در دوره (60 نفر) و 10 نفر از مدیران ارشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
نقش میانجی شادکامی و انگیزش تحصیلی در رابطه میان خودراهبری یادگیری با پذیرش اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان تنکابن

سمیرا پالی؛ لیلا اذعانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.241484.1027

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش میانجی شادکامی و انگیزش تحصیلی در رابطه میان خودراهبری یادگیری با پذیرش اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان تنکابن انجام شد. انجام شد. روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه این تحقیق دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان تنکابن بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 204 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
رابطه اخلاق حرفه‌ای با مدیریت تعارض در مدیران دبیرستانهای غرب استان مازندران

مهدی شعبانی آزادبنی؛ محمود صفری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.242850.1028

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و مؤلفه‌های مدیریت تعارض در مدیران دبیرستان‌های غرب استان مازندران انجام شد. این پژوهش با روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری آن شامل کلیه مدیران دبیرستان‌های غرب استان مازندران بودند که با استفاده از جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 152 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
بررسی اثرات فرهنگ‌سازمانی بر ابعاد سازمان یادگیرنده (موردمطالعه: دانشگاه‌های آزاد استان گیلان)

طالب اقبالی برمچی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 77-95

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.243532.1029

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات فرهنگ‌سازمانی بر ابعاد سازمان یادگیرنده کارکنان و مدیران دانشگاه‌های آزاد استان گیلان انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران دانشگاه‌های آزاد استان گیلان بودند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و نمونه‌ای به حجم 270 نفر با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
رابطه میان ادراک لیاقت، احساس انسجام و مسئولیت‌پذیری با خلاقیت شغلی دبیران دبیرستان‌های دولتی دخترانه تنکابن

اکرم ترویجی؛ مرتضی ترخان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.246591.1034

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین ادراک لیاقت، احساس انسجام و مسئولیت‌پذیری با خلاقیت شغلی دبیران دبیرستان‌های دولتی دخترانه تنکابن انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، شامل دبیران دبیرستان‌های دخترانه تنکابن بودند. نمونه آماری شامل 182 نفر از دبیران بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های کامپیوتری بر میزان پرخاشگری و اضطراب تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم منطقه 8 شهر تهران

زهرا بالازاده

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.240980.1026

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های کامپیوتری بر میزان پرخاشگری و اضطراب تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم منطقه 8 شهر تهران انجام شد. روش مطالعه حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم منطقه 8 شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. حجم نمونه بر اساس ...  بیشتر