نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسنده

دانشجوی دکتری بازیابی اطلاعات و دانش،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی روش تدریس دیداری با استفاده از پاورپوینت، فیلم و عکس بر مبنای الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری مفهومی دانش آموزان در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر رشته علوم انسانی منطقه 1 و 2 شهر تهران بود که در سال تحصیلی 97-1396 در حال تحصیل بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان از بین 1300 دانش‌آموز دختر مشغول به تحصیل در رشته علوم انسانی 297 دانش‌آموز تعیین شد. الگوی مدیریت آموزش بر اساس تدریس دیداری در درس تاریخ برای گروه آزمایش و روش تدریس متداول و سنتی برای گروه کنترل به کار گرفته شد. در مرحله اول، معلومات قبلی دانش‌آموزان با استفاده آزمون پیشرفت تحصیلی درس تاریخ در خصوص وضع جاری اندازه‌گیری شد و پس از اجرای الگوی مذکور برای گروه آزمایش، پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. داده‌های جمع‌آوری شده از آزمون t زوجی بیانگر تأثیر قابل توجه الگوی مدیریت آموزش بر اساس تدریس دیداری بر یادگیری مفهومی در درس تاریخ دانش‌آموزان در گروه آزمایش بود. لازم است با آشنایی و پشتیبانی مدیران مدارس ساختار و فضای مناسب برای اجرای الگوی مدیریت آموز در فرایند تدریس ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of visual teaching method using PowerPoint, video and photo based on educational management model on conceptual learning

نویسنده [English]

  • ebrahim khashi jamalzehi

PhD Student in Information and Knowledge Retrieval, Department of Information Science and Knowledge, Islamic Azad University of Tonekabon, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was how to determine the effectiveness of visual teaching method using PowerPoint, video and photos and based on the educational management model on students' conceptual learning. A quasi-experimental method was used in this study. The statistical population included female students of humanities in districts 1 and 2 of Tehran who were studying in the academic year 2017-2018. The sample size was determined based on Krejcie Morgan table, according which 297 students from among 1300 female students studying in the field of humanities. The education management model was based on visual instruction in the history course for the experimental group, and the current and traditional teaching method for the control group. The students' pre-knowledge was measured by means of the academic achievement test of the history course regarding the current situation at the first step, and after implementing the model for the experimental group, post-test was performed in either groups. The data collected from the paired t-test showed a significant effect of the educational management model based on visual teaching on conceptual learning of students' history course in the experimental group. With the familiarity and support of school principals, it is necessary to create a suitable structure and atmosphere for the implementation of the learner management model in the teaching process.t-test showed a significant effect of the educational management model based on visual teaching on conceptual learning in the history of students in the experimental group. It is necessary to create a suitable structure and atmosphere for the implementation of the learner management model in the teaching process through familiarizing and support of school principals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual learning
  • management teaching method over education
  • visual teaching
Ahmadi, T., & Ahmadi, G. A. (2019). Teaching the history of necessities and new methods. The growth of history education. 26. 20 (1). 26-31. (In Persian)
Behrangi, M. R., Mesbah, T. (2015). The Impact of Using the Educational Model of "Education Management" in the Educational System in order to Use the Opportunities and Overcome the Challenges and Barriers to Progress, 4th Conference on the Islamic-Iranian Model of Progress, May 21, 2015. (In Persian).
Behrangi, M. R.,; Mesbah, T. (2016). The effect of using the educational model of "education management" in the educational system in order to use the opportunities and overcome the challenges and obstacles to progress, the fourth conference of the Islamic-Iranian model of progress, May 21, 2015. (In Persian)
Khalili, A. (2017).Comparison of the effect of education with multimedia (Genoebra, PowerPoint) and traditional education in learning mathematics (geometry) in the first secondary school of Fajr 2 in Qom, Master Thesis F Payam Noor Rey. (In Persian)
Kordloo, A., Behrangi, M. (2020). The effect of intellectual scaffolding on educational management in the application of new educational technologies on academic motivation and academic achievement in science courses for female students in the fifth grade of elementary school. Management and Educational Perspective, 2(1), 19-33. (In Persian) doi: https://dx.doi.org/10.22034/jmep.2020.231073.1012
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement30(3), 607-610.
Mirjamali, S. Kh., Behrangi, M. R., Abdollahi, B., & Abasian, H. (2019). Investigating Repleshing the Attributes of the Managerial Wisdom and Entrepreneurship into Different Stages of the Managing Enterprenureship Education Model to Enhance the Entrepreneurial Motivation of Students and Their Management Wisdom. Managing Education in Organizations, 8(1), 127-157. (In Persian)
Nasiri, R. A. (2015). Investigating the effect of teaching experimental sciences with the model of education management on self-directed learning and academic achievement of male third year middle school students in Baharestan city in the academic year of 2013-2014; Master's thesis; Teacher Training University - Tehran - Faculty of Psychology and Educational Sciences. (In Persian)
Poloie, L., Farhadian, F. (2020). The Application of Educational Technology Components in the Main Sources of Curriculum Planning. Management and Educational Perspective, 2(1), 49-69. (In Persian) doi: https://dx.doi.org/10.22034/jmep.2020.233969.1015
Rahimi, K., & Rahimi, A. (2016)., History lesson and learning it through school and teacher perspective, the first national conference on new research in the field of humanities and social studies in Iran, Tehran. (In Persian)
Sotoneh, M. (2014) Investigating the Impact of Education Management Model on Students' Learning and Attitude Based on Reengineering Approach, M.Sc. Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences; Teacher Training University, Tehran. (In Persian)
Shafiee, S., & Sharifzadeh, M. (2021) A Study of Students' Learning Styles, Contemporary Research in Science and Research, Volume and Number: Volume 2, Number 13, 35-44. (In Persian)
Zabarjadi Ashti, A. (2015). The effectiveness of the first year high school math education management model in academic achievement and self-efficacy of Asadabad male students in the academic year 2013-2014 Thesis. Faculty of Management and Accounting, Teacher Training University. Tehran, (In Persian)
Zoghipour, S. (2014). "Documenting the importance of science education management model by identifying the impact of the application of organizational health principles in the management of the geography class of the second year of Koohdasht girls' high school" Thesis. Masters; Faculty of Education and Psychology. Teacher Training University - Tehran. (In Persian)
Zheng, H., Moosavi, V., & Akbarzadeh, M. (2020). Machine learning assisted evaluations in structural design and construction. Automation in Construction119, 103346.
Wu, S. P., & Rau, M. A. (2018). Effectiveness and efficiency of adding drawing prompts to an interactive educational technology when learning with visual representations. Learning and Instruction55, 93-104.