نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 دانش آموخته مدیریت آموزشی از دانشگاه سیستان و بلوچستان، سازمان آموزش و پرورش زاهدان

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

10.22034/jmep.2023.379297.1148

چکیده

پژوهش با هدف بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان با نقش میانجی مسئولیت‌پذیری اجتماعی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری تمامی مدیران سه مقطع مدارس شهر زاهدان در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 380 نفر (191 مرد و 189 زن) بودند که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای (بر حسب جنسیت و مقطع آموزشی) و بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 191 مدیر (96 مرد و 95 زن) به عنوان نمونه از طریق پرسشنامه‌های شفافیت سازمانی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و آوای کارکنان مطالعه شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزارهای SPSS21 وSmart PLS استفاده شد. بر اساس یافته‌ها‌ اثر مستقیم شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان ، اثر مستقیم شفافیت سازمانی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اثر مستقیم مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر آوای کارکنان ، مثبت و معنادار بود. همچنین اثر غیر مستقیم شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان ، با میانجی‌گری مسئولیت‌پذیری اجتماعی مثبت و معنادار بود. با توجه به نتایج به مدیران سازمان‌های آموزشی پیشنهاد می‌شود که با به اشتراک گذاشتن به موقع اطلاعات مرتبط، صحیح، کامل، معتبر، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها، دریافت بازخورد، برگزاری منظم جلسات شورای معلمان و صداقت داشتن در بیان دقیق و کامل اطلاعات و پرهیز از هر گونه پنهان‌کاری، می‌توانند موجبات افزایش شفافیت سازمانی، مسولیت‌پذیری اجتماعی و آوای کارکنان را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Transparency on the Employee’s Voice with the Mediating Role of Social Responsibility

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Sargazi 1
  • Masoud Ramrodi 2

1 Graduated in educational educational administration, Zahedan Education, Iran.

2 PhD student of higher education development planning, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of organizational transparency on employee’s voice with the mediating role of social responsibility. The research method was descriptive-correlation. The statistical population was all school principals in Zahedan city in the academic year 2021-2022 (N=380). By stratified random sampling 191 school principals were studied through questionnaires of organizational transparency, social responsibility and employee voice. For data analysis the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used by SPSS21 and Smart PLS software. Based on the results, the direct effect of organizational transparency on employee voice, direct effect of organizational transparency on social responsibility, and direct effect social responsibility on employee voice was positive and significant. Also, the indirect effect of organizational transparency on employee voice mediated by social responsibility was positive and significant. Based of the results managers of educational organizations are advised to by sharing relevant, accurate, complete, valid information in a timely manner, involving employees in decision-making, receiving feedback, holding regular meetings of the teachers' council and being honest in expressing accurate and complete information and avoiding any secrecy, can increase organizational transparency, social responsibility and employee’s voice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Transparency
  • Responsibility
  • Social Responsibility
  • Employee’s Voice