نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار ، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22034/jmep.2023.384820.1162

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل برنامه درسی مدارس مجازی در دوره دوم متوسطه شهرستان خواف می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, پیمایشی ؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری را کل دبیران مشغول در مدارس متوسطه دوم شهرستان خواف (خراسان رضوی)، به تعداد 260 نفر, تشکیل داد که براساس جدول مورگان-کرسجی تعداد 152 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ باتوجه به در دسترس داشتن اسامی پاسخگویان، روش نمونه‎گیری تصادفی ساده می‎باشد. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر پرسشنامه ساخته محقق می‎باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS؛ و به منظور طراحی مدل نهایی پژوهش از نرم‌افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که طراحی برنامه درسی مدارس شامل 6 مولفه اهداف برنامه درسی، محتوای برنامه درسی، ارزشیابی برنامه درسی، جریان‌های یادگیری– یاددهی برنامه درسی، راهبردهای برنامه درسی، درجه تناسب برنامه درسی می باشد و نتایج حاصل از آماره‌‌های برازش مدل نشان می‌‌دهد مقادیر به دست آمده در مورد هر یک از شاخص‌ها نشان دهنده برازش بسیار مناسب مدل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing the curriculum model of virtual schools in the second period of high school in Khaf city

نویسندگان [English]

  • alireza zanganeh 1
  • reza vala 2
  • ala etemad 2

1 Doctoral student in the field of education management, Department of Educational Sciences, Rooden Branch, Islamic Azad University, Rooden, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to design the curriculum model of virtual schools in the second period of secondary school in Khaf city. The current research is applied in terms of its purpose and survey in terms of the research implementation method; And it is specifically based on structural equation modeling. The statistical population was made up of all the teachers working in the second secondary schools of Khaf city (Razavi Khorasan), numbering 260 people, of which 152 people were selected as a sample based on the Morgan-Kresji table; Due to having the names of the respondents available, the random sampling method is simple. The collection tool in this research is a researcher-made questionnaire. to analyze data from SPSS software; And in order to design the final research model, PLS software was used. The results showed that school curriculum design includes 6 components of curriculum goals, curriculum content, curriculum evaluation, curriculum learning-teaching flows, curriculum strategies, degree of curriculum fit, and the results of model fit statistics show that the values The results obtained for each of the indicators indicate a very good fit of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual schools
  • curriculum design
  • diverse evaluation
  • virtual education
  • interaction