نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی )

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

2 گروه آموزش محیط زیست، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری علمی در نظام آموزش‌ عالی ایران انجام شد. روش پژوهش، مطالعه موردی از نوع مدل‌سازی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش، خبرگان آشنا به حوزه گردشگری علمی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های ایران بودند که به صورت نمونه‌گیری هدفمند 37 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل اسناد، مصاحبه و پرسشنامه محقق‌ساخته بود و برای تجزیه و تحلیل داده-ها از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. در گام اول با بررسی ادبیات پژوهش به شیوۀ مرور نظام‌مند و همچنین از طریق مصاحبه با صاحب‌نظران و به رویکرد اسقرایی عوامل مؤثر بر گردشگری علمی در آموزش عالی استخراج شد و در گام دوم با استفاده از تکنیک 6 مرحله‌ای مدل‌سازی ساختاری- تفسیری، مدل مورد نظر استخراج گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که 9 عامل اصلی مؤثر بر شکل‌گیری گردشگری آموزش عالی در ایران به ترتیب تأثیرگذاری عبارتند از: تبادلات سیاسی پویا با جهان در سطح ملی، وجود سیاست‌گذاری‌های کلان ملی در حوزه تعامل دانشگاهی، تسهیل فرایند پذیرش در ابعاد سیاسی و اداری، وجود زیرساخت‌های اقتصادی و فنی برای دانشجویان خارجی، سطح زبان بین‌المللی اعضای هیأت علمی و کارکنان و ساختار آموزش عالی پویا و پذیرنده، وجود احساس امنیت در ابعاد اجتماعی، امنیتی و سیاسی برای دانشجویان خارجی و عوامل برند بودن دانشگاه‌ها و معرفی و ارائۀ جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی به جهانیان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting the model of factors affecting the development of scientific tourism in Iran's higher education system: an interpretative structural study

نویسندگان [English]

  • Sirus Mansoori 1
  • Mahdieh Rezaei 2
  • Davood Ramazani 3

1 Department of Education, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran.

2 Department of Environmental education, Payame Noor University(PNU), Tehran, Iran

3 Department of education, Payame Noor University(PNU), Tehran, Iran

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of providing a model of factors affecting the development of scientific tourism in Iran's higher education system. The research method was a modeling case study. The statistical population of the research was the experts familiar with the field of scientific tourism, including the faculty members of Iranian universities, who were selected by purposive sampling of 37 people. The data collection tools included documents, interviews and researcher-made questionnaires, and the interpretive structural modeling technique was used to analyze the data. In the first step, the factors affecting scientific tourism in higher education were extracted by reviewing the research literature using a systematic review method and also through interviews with experts and using the elicitation approach, and in the second step, using the 6-step of Structural-interpretive modeling, the intended model was extracted. The obtained results showed that the 9 main factors affecting the formation of higher education tourism in Iran in order of influence are: dynamic political exchanges with the world at the national level, the existence of macro-national policies in the field of academic interaction, facilitating the admission process. In the political and administrative dimensions, the existence of economic and technical infrastructures for foreign students, the international language level of faculty and staff members and the structure of dynamic and accepting higher education, the existence of a sense of security in the social, security and political dimensions for foreign students and agents. Being a brand of universities and presenting historical, cultural and religious attractions to the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • development of scientific tourism
  • Iran's higher education system
  • interpretive structural model