نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 مربی،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روانسنجی( ساختار عاملی، پایایی، و روایی) پرسشنامه تجربه دوره آموزشی ( CEQ- 1997) (Wilson, et al, 1997 ) در میان دانشجویان دانشگاه گیلان می باشد. پژوهش حاضر، از حیطه پژوهش های هنجاریابی است که در نیمسال اول تحصیلی 1401- 1400 در دانشگاه گیلان اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشجویآن ورودی سالهای تحصیلی 1397 و 1398 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بر روی 332 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان انجام گرفت. ساختار عاملی پرسشنامه تجربه دوره آموزشی با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی هفت عامل را به دست داد که 71 درصد از واریانس کل را تبیین می کند. به علاوه نتایج تحلیل عامل تاییدی روی گویه ها نشان دادکه تمامی گویه ها بار عاملی معنی داری بر عوامل خود داشتند و مدل ساختار هفت عاملی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. ضریب روایی ملاکی همزمان از طریق همبستگی بین هر یک از عامل های مقیاس تجربه دوره آموزشی با متغیرهای ملاک( رضایت کلی از دوره و پیشرفت تحصیلی) که به لحاظ نظری به آن مرتبط بودند، مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در مجموع یافته های حاصل از این پژوهش نشان داده است که مقیاس تجربه دوره آموزشی ( CEQ- 1997) در نمونه ایرانی از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است و می توان از آن در موسسات آموزش عالی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of psychometric features(Factor structure validity and reliability) of the Course Experience Questionnaire in guillan university students

نویسندگان [English]

  • Ali Poursafar 1
  • Naghi Raadi afsuran 1
  • Hamid Abdi 2

1 Assistant professor -Departement of education, Faculty of Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran

2 Instructor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Gilan University, Rasht, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the psychometric features(Factor structure, validity and reliability) of the Course Experience Questionnaire(CEQ) that have 43 items and developed by Wilson and et al(1997). This research is from the field of normative research that was carried out in the first semester of the academic year 1401-1400 at Gilan University. The statistical population of this research included all students entering the academic years of 2017 and 2018, which was conducted using a simple random sampling method on 332 third and fourth year undergraduate students of the Faculty of Humanities of Guilan University. Exploratory factor analysis elicited 7 factors which generally explained 71% of the total variance. Furthermore Confirmatory factor analysis on the items showed that all the items have significant load factor on their own factor, and seven-factor structure of the questionnaire was approved. Concurrent criterion validity coefficient between each of items of Course Experience Scale With the criterion variables (the Course Satisfaction and Achievement) that were linked theoretically was also significant. Altogether, founding of this study showed that seven-factor scale of the Course Experience Questionnaire (CEQ) have a adequate reliability and validity among Iranian samples and Can be used as an valid evaluation tool in higher education institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Student Evaluation
  • Reliability
  • Course Experience
  • Validity
  • Factor Structure
  • Indicators