نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 .گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

بر اساس پژوهش‌های پیشین، فرهنگ کیفیت به عنوان فرهنگ سازمانی غالب و خاص دانشگاهی در نظر گرفته شده است که با ارزش‌های مشترک و تعهد نسبت به کیفیت توسط عوامل دانشگاهی معنا پیدا می‌کند. هدف پژوهش حاضر، طراحی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر استقرار فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان بوده است. روش پژوهش آمیخته -اکتشافی دومرحله‌ای (کیفی- کمی) بود. در بخشِ کیفی، با بهره‌گیری از روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته 23نفر از افراد خبرۀ دانشگاهی و موضوعی به شیوۀ هدفمند از مراکز آموزشی و پژوهشی در سال 1397 مورد مصاحبه قرار گرفتند. در ادامه و در بخش کمّی تعداد 462 نفر عضو هیأت‌علمی و غیرهیأت‌علمی به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‏ای چندمرحله‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه فرهنگ کیفیت مورد تایید متخصصان قرار گرفته است، همچنین به لحاظ پایایی از روش همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ به منظور محاسبه تجانس درونی استفاده شد که بیانگر بالا بودن پایایی ابعاد و مؤلفه‌ها بر اساس تعداد عامل‌های استخراج شده از تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. یافته‏های حاصل از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول و دوم نشان داد که فرهنگ کیفیت از عوامل؛ "عناصر ساختاری/ مدیریتی"، "عناصر فرهنگی/ روان‌شناختی"، "رهبری"، "ارتباطات"، "اعتماد"، "تعهد و مسئولیت پذیری"، "مشارکت"، "توانمندسازها"، "اصلاح زیرساخت‌ها"، "نتایج و پیامدهای فرهنگ کیفیت"، تشکیل شده است و الگوی بومی آن برای استقرار در دانشگاه فرهنگیان دارای روایی سازه مناسبی است. در نتیجه، می‌توان گفت که مدل ساختاری مورد بررسی از کیفیت مناسبی برخوردار است و مقادیر مشاهده شده خوب بازسازی شده‌اند و مدل توانایی پیش‌بینی مطلوبی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling and evaluation of factors influencing the establishment of "Quality Culture" (QC) at Farhangiyan University

نویسندگان [English]

  • seyyedmohammad seyyedkalan 1
  • Adel Zahed babolan 2
  • Mahdi Moeinikia 3
  • Ali Rezaeisharif 3

1 Lecturer at Farhangian University, Tehran, Iran

2 Professor, Faculty of the Department of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran

3 Associate Professor of the Department of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran

چکیده [English]

Based on previous researches, quality culture is considered as a dominant and specific university organizational culture, which is defined by common values and commitment to quality by university agents. The purpose of the current research was to modeling and evaluate the factors influencing the establishment of quality culture in Farhangian University. The research method was mixed-exploratory two-stage (qualitative-quantitative). In the qualitative part, using the semi-structured interview method, 23 academic and subject matter experts were interviewed in a targeted manner from educational and research centers in 2017. Next, in the quantitative part, 462 faculty and non-academic members were selected by multi-stage cluster sampling and answered the questionnaires. The formal and content validity of the quality culture questionnaire has been approved by experts, also in terms of reliability, the internal consistency method using Cronbach's alpha was used to calculate the internal consistency, which indicates the high reliability of the dimensions and components based on the number of factors. Extracted from factor analysis was confirmed. The results of the first and second order confirmatory factor analysis showed that Quality culture Consist of This Factors : "structural / managerial elements", "cultural / psychological elements", "leadership", "communication", "trust", "commitment and accountability", "partnership", "empowerment", "correction" Infrastructure ",. Its indigenous model for establishment in Farhangiyan University has a well-established structural validity. As a result, it can be said that the structural model of The study is of good quality and the observed values are well restored and the model has good predictive ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality culture
  • faculty members
  • university staff
  • Farhangian University