نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسنده

کارشناس ارشد، گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید باهنرکرمان،ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، سنجش تأثیر فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان با نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بین کارکنان دانشگاه شهید باهنرکرمان بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را روسا، معاونین، مدیران اداری به تعداد 50 نفر و کارکنان شهید باهنرکرمان به تعداد 352 نفر تشکیل داده‌اند که روش نمونه‌گیری برای روسا، معاونین، مدیران اداری به روش سرشماری و روش نمونه‌گیری برای کارکنان تصادفی-طبقه‌ای و حجم نمونه آن بر اساس جدول کرجسی و موگان 184 نفر برآورده شد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های معتبر مدیریت دانش دیکسون (2000)، مدیریت منابع انسانی بوسلی و ویل (۲۰۰۲)، نوآوری سازمانی مقیمی و رمضان (2012) و یادگیری سازمانی نیفه (2001) استفاده گردید که روایی آن‌ها توسط استاد راهنما و صاحب‌نظران دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن‌ها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده‌ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار آماری Lisrel و نیز نرم‌افزار آماری Spss استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری دارد. فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر یادگیری سازمانی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. یادگیری سازمانی کارکنان بر نوآوری آن‌ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. مدیریت دانش بر نوآوری کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد نهایتاً مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در تأثیرگذاری فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان نقش میانجی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The mediating role of knowledge management and organizational learning in the impact of human resource development activities on staff innovation (case of Shahid Bahonarkerman University staff)

نویسنده [English]

  • Zahra Pourrshidi

Department of Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Bahonarkerman University, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Abstract
The aim of this study was to assess the impact of human resource development activities on staff innovation with the mediating role of knowledge management and organizational learning among the staff of Shahid Bahonarkerman University. The research method is essentially descriptive-correlative and applied in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of 50 heads, deputies, administrative managers and 352 employees of Shahid Bahonar Kerman. Data sampling for heads, deputies, and administrative managers was statistical, and for staff was random- hierarchical. The sample size was 184 people based on Krejcie and Mogan table. Data were collected using Dixon (2000) Knowledge Management Questionnaire, Bosley & Will (2002) Human Resource Management Questionnaire, Moghimi and Ramadan (2012) Organizational Innovation Questionnaire and Nifeh (2001) Organizational Learning Questionnaire. Data authenticity was validated by supervisors and academic experts, and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient test. In order to analyze the data, the structural equation technique was used by means of Lisrel statistical software and Spss statistical software. The results showed that human resource development activities have a positive and significant effect on knowledge management. Human resource development activities have a positive and significant effect on organizational learning of employees. Organizational learning of employees has a positive and significant effect on their innovation. Knowledge management has a positive and significant effect on employee innovation. Human resource development activities have a positive and significant effect on employee innovation. Finally, knowledge management and organizational learning have a mediating role in the impact of human resource development activities on employee innovation.
Introduction
In the present age, known as the age of information and knowledge, the main competitive advantage of organizations lies in their knowledge capital, and knowledge is a source of power for employees, vital for organizations to compete in dynamic environments, and strategic weapons and driving force for comprehensive and sustainable development of the country. Knowledge management in the organization depends on the attitudes of the people who created this culture (Araei, Mohammadi Mehr, 2021). In order for organizations to be able to survive in the new paradigm of competition, they must look at innovation as an essential strategy in the current era and, while recognizing environmental changes and developments to be dealt with, identify the organizational indicators affecting organizational innovation. and respond appropriately to these changes (Eyni, 2020). The existing literature on innovation management shows that organizations need to be innovative while using their internal and external knowledge resources. In recent years, with the emergence of the knowledge-based economy, innovation has played a more vital role in the evolution of economic and social structures; that is, organizations with the innovation capacity will be able to respond to environmental challenges faster and better than non-innovative organizations, which in turn increases organizational performance (Singh, Gupta, Busso, Cambodia, 2019). In organizations where change and progress are the main pillars of the organization, innovation and knowledge management are important factors to achieve its goals. Accordingly, to increase the organization's ability to respond to environmental changes, while maintaining system efficiency, organizations need continuous learning (Hashemi, Khadivar, Shami Zanjani, 2018). Today, more than ever, organizations need staff and managers who have the power and innovative ideas to be able to bring the goals and strategies of the organization home (Ebili, 2015). Innovation is an important and vital factor for organizations in order to create sustainable value and competitive advantage. Innovation, on the other hand, is a management system that emphasizes the mission of the organization, seeks exceptional opportunities, and determines whether the move is the strategic direction of the organization, determines the criteria for success, and also seeks opportunities. (Rahmanzadeh, 2016). Knowledge has become the most important alternative to financial and physical capital in today's global economy. However, unfortunately, most organizations in different countries of the world are using traditional methods of financial accounting that were created centuries ago for an organizational environment based on manual operations and tangible assets. While the organizational environment is based on perception, it needs an approach that includes new intangible organizational assets such as knowledge and competencies of human resources, innovation, customer relations, organizational culture, systems, organizational structure, etc. (Heydari, Mohammadjani, 2016). This study tries to answer the question whether human resource development activities have a significant impact on staff innovation with the mediating role of knowledge management and organizational learning in Shahid Bahonarkerman University.
Theoretical framework
Today, the advanced universities of the world are looking to change the educational system and teach knowledge exchange skills to the next generation of students and change the research process, and considering the practical nature of development, they are looking for new ideas. What drives the innovation process in organizations is learning. Reviewing the past literature, knowledge management has a positive effect on organizational learning which, in its turn, has a positive effect on organizational innovation. As a result, both knowledge management and organizational learning can promote innovation separately and effectively (Lo, Nag, Xu, Agung, 2020).
Methodology
The present study is a causal study in terms of method and nature of this research and is applied based on the purpose. The statistical population of this research consists of two parts: the first part consists of 50 heads, deputies and administrative managers of Shahid Bahonarkerman University and the second part consists of 352 employees of Shahid Bahonarkerman University. The method of sampling and determining the statistical sample size is divided into two parts. The census method was used to determine the sample size of the first part of the statistical population (heads, deputies and administrative managers) and in the other part of the statistical population (staff), according to Krejcie and Morgan table, by stratified random sampling method was obtained (184 persons). Knowledge Management Questionnaire (Dikson, 2000), Human Resource Management Questionnaire (Boosli, Will, 2002), Organizational Innovation Questionnaire (Moghimi, Ramezan, 2012), Organizational Learning Questionnaire (2001Nifeh,) are formulated. Formal and content validity is used to determine the validity of research tools. In order to analyze the data collected from the test of research hypotheses, first the Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of data distribution and structural equations in order to examine the relationship between independent and mediating variables with dependent variables using statistic software LISREL8.
Discussion and Results
In this section, the method of distribution of the research variables based on the most important central indicators (mean), dispersion indices (variance and standard deviation) are examined. The average of all components is higher than the number 3, and since in the range of selected 5-options, the average above 3 indicates that the status of that variable agrees in the above statistical population, so this factor indicates that the respondents agree with this component.
The standard factor load of confirmatory factor analysis to measure the strength of the relationship between each factor (hidden variable) and its observable variables (questionnaire items) in all cases is higher than 0.3. Therefore, the operating structure of the questionnaire can be confirmed. The standard factor load of confirmatory factor analysis to measure the strength of the relationship between each factor (hidden variable) and its observable variables (questionnaire items) in all cases is higher than 0.3. Therefore, the operating structure of the questionnaire can be confirmed. The standard factor load of confirmatory factor analysis to measure the strength of the relationship between each factor (hidden variable) and its observable variables (questionnaire items) in all cases is higher than 0.3. Therefore, the operating structure of the questionnaire can be confirmed. The standard factor load of confirmatory factor analysis to measure the strength of the relationship between each factor (hidden variable) and its observable variables (questionnaire items) in all cases is higher than 0.3. Therefore, the operating structure of the questionnaire can be confirmed. Knowledge management and organizational learning play a mediating role in the impact of human resource development activities on the innovation of the staff of Shahid Bahonarkerman University. In order to investigate the mediating effect of knowledge management and organizational learning in the hypothesis under discussion, the direct effect of two structures with indirect effect in the involvement of mediating variables should be considered so that if the effect increases, the mediating effect can be considered acceptable. In the present hypothesis, the direct effect is equal to 0.51. The indirect effect in the presence of a knowledge management mediating variable is:
0/69 × 0/78 = 0/538
The indirect effect in the presence of organizational learning mediating variables is:
0/71 × 0/81 = 0/575
Since the effect of direct path is less than that of indirect path, therefore, the existence of mediating variables of knowledge management and organizational learning increases the effect and the mediating role in the present hypothesis is confirmed.
Conclusion
Research findings related to the test of research hypothesis indicate that knowledge management and organizational learning have a mediating role in the impact of human resource development activities on the innovation of Shahid Bahonarkerman University staff. In the present hypothesis, the direct effect is equal to 0.51. Since the effect of direct path is less than that of indirect path, therefore, the existence of mediating variables of knowledge management and organizational learning increases the effect, and the mediating role in the present hypothesis is confirmed. The result is explained by the fact that employees gain experience from their work feedback and usually receive feedback on the occurrence of organizational events. They draw on the results of past events to accomplish their tasks. It can be explained by the research findings (2018 Asadi,) that organizational learning has a mediating role between knowledge management and organizational innovation, and thus, the role of knowledge management as an input is important, and organizational learning plays a key process role, and finally, organizational innovation is an important output in these organizations. The knowledge and skills of the employees are continuously improved and improved. Equal opportunity in training is given to all employees, and the principle of justice is observed in the payroll system. On the other hand, the necessary mechanisms are used to improve communication, perceptual and teamwork skills, and managers of the organization ask members to participate in decision-making. This makes an open and easy communication between managers and members. The results of the hypothesis test are consistent and supported by the research findings of (Araei& Mohammadi mehr, 2021; Nouroozali, 2021; Ghanari, 2019; Tiyan, 2018; Froudi, 2018). Finally, it is suggested that the recruitment and provision strategies (test, interview, selection, etc.) to be legal. The criteria for selecting human resources for entering the organization should be clear and also the knowledge and experience of employees should be used in similar projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • organizational learning
  • human resource development activities
  • staff innovation
Alipour Darvishi, Z. (2018). A compound model of Islamic Azad University academic member's intent to knowledge sharing with the approach of perceptual factors (Survey around North Branch of Tehran and Science and Researches Campus), Journal of Information Technology Management, 6(18), PP: 107-126. (in Persian).
Araei, M., Mohammadi Mehr, M. (2021). The Mediating Role of Organizational Learning in the Relationship between Knowledge Management and Organizational Innovation (Case Study: Faculty Members of a Military University). Journal of Military Medicine, Volume 22, Issue 4, PP: 373-383. (in Persian).
Asadi S, Mahmoudi M. (2018).Survey of the Relationship of Knowledge Management and Organizational Creativity and Innovation among the Employees of Tehran University of Medical Sciences. Journal of Hospital; 17(1):97-108. (in Persian).
Ebili, KH., Mazari, E., Khabaze, K., Maleki, M. (2015). Explanation Role of Employeesʼshuman Capital of higher Education Centersontheir Tendency Toorganizational innovation (Case:University of Birjand). Journal of New Approaches in Educational Administration, 6(1), PP: 63-84. (in Persian).
Eyni, A. (2020). The effect of meritocracy on organizational innovation in Alborz University Campus, Journal of Management and Vision Training, 2(1), PP: 87-101.. (in Persian).
Fadil, H., Singh, K., & Joseph, C. (2016). The Influence of Organizational Innovation towards Internal Service Quality in MBKS. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224,PP: 317-324.
Ghamkhari, M. (2020). The Impact of Employee Empowerment on Innovation Considering the Role of Learning Culture, First National Conference on Law, Jurisprudence and Culture, Shiraz. (in Persian).
Ghanbari, F., Ghanbari, Z., Mohammadi, Z., Salavati, F. (2020). Investigating the Relationship between Organizational Learning and Dimensions of Knowledge Management (Case Study: Staff of Islamic Azad University of Mazandaran Province), Fifth National Conference on New Approaches in Education and Research, Mahmoudabad https://civilica.com/doc/1152813. (in Persian).
Hashemi P, Khadivar A, Shami Zanjani M. (2018). Development of Process-Based Ontology for Knowledge Management Technologies. Journal of Information Processing and Management, 33 (3): 1153-1176. (in Persian).
Lo JY, Nag R, Xu L, Agung SD. (2020). Organizational innovation efforts in multiple emerging market categories: Exploring the interplay of opportunity, ambiguity, and socio-cognitive contexts. Research Policy; 49(3):103911. doi:10.1016/j.respol.2019.103911
Nouroozali, ali. 2021, Investigating the role of organizational learning and knowledge management on organizational agility (Case study: Shahroud Social Security Organization), https://civilica.com/doc/1225296. (in Persian).
Ortiz, J., Chang, S. H., Chih, W. H., & Wang, C. H. (2017). The Contradiction between Self-protection and Self-presentation on Knowledge Sharing Behavior. Computers in Human Behavior.
Othman, S. H., & Beydoun, G. (2016). A metamodel-based knowledge sharing system for disaster management. Expert Systems with Applications, 63, PP: 49-65.
RahmanZadeh, SA. (2016). Elements effective on promotion of creativity and innovation in IRIB organization. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 6(3), pp: 1-34. (in Persian).
Rajabi, M., Hasani, M., Mohajeran, B. (2016). The purpose of this paper is to examine the role of Human Resource management practices on innovation, test the role of mediator organizational learning and knowledge management among employers by Imam Khomeini Committee in West Azarbaijan, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 6(3), PP: 151-178. (in Persian).
Singh SK, Gupta S, Busso D, Kamboj S. (2019) Top management knowledge value, knowledge sharing practices, open innovation and organizational performance. Journal of Business Research. doi:10.1016/j.jbusres.2019.04.040
Tian, G.; Cai, H.; Jiang, Y. (2018). A Study of the Effects of Organizational Supporton Organizational Learning based on Knowledge Management. EURASIA J Math Sci and Tech Ed, 14(5), ISSN:1305-8223, PP: 1979-1986.
Zhang, X., Liu, S., Deng, Z., & Chen, X. (2017). Knowledge sharing motivations in online health communities: A comparative study of health professionals and normal users. Computers in Human Behavior, 75, PP: 797-810.