نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با استفاده از مدل کرک پاتریک به ارزیابی اثربخشی آموزشی دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه که برای بهبود عملکرد مدیران فنی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح برگزار گردیده است می‌پردازد. تحقیق از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ انجام کار از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را کلیه مدیران فنی شرکت‌کننده در دوره (60 نفر) و 10 نفر از مدیران ارشد سازمان تشکیل می‌دهند. داده‌های موردنیاز به‌وسیله پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری گردیده است. برای ارزیابی سطوح رفتار و نتایج از مصاحبه‌های نیمه ساخت‎مند با مدیران و پرسشنامه‌های بسته-باز پاسخ کمک گرفته شده است. در بررسی روایی پرسشنامه‌ها از نظرات خبرگان سازمان و دانشگاه و برای بررسی پایایی نیز آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آلفای به‌دست‌آمده پایایی مناسب پرسشنامه‌ها را نشان می‌دهد. اطلاعات گردآوری‌شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با کمک نرم‌افزار SPSS22 تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. برای تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه نیمه ساخت مند و سؤالات بسته-باز پاسخ نیز از روش تحلیل محتوا با استفاده از تحلیل مقوله‌بندی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که واکنش فراگیران به نحوه سازمان‌دهی و برگزاری دوره مدیریت پروژه مثبت بوده و رضایت آنان حاصل گردیده است. نتایج ارزیابی هر یک از سطوح یادگیری، رفتار و نتایج نیز نشان می‌دهد که ارتباط نزدیکی بین نتایج مورد انتظار با اهداف تعریف شده برقرار است که این مؤید اثربخشی دوره برگزار شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation ot the educational effectiveness of specialized project management courses in improving the performance of technical managers; Case Study: One of the Armed Forces Organizations

نویسنده [English]

  • Saeed Hadavand

PhD Student, Department of Educational Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study uses the Kirk Patrick model to evaluate the educational effectiveness of specialized project management courses held to improve the performance of technical managers of an armed forces organization. The research is applicable in terms of purpose and surveyable in terms of fulfillment. The statistical population consists of all (60) technical managers participating in the course and 10 senior managers of the organization. The required data were collected by a researcher-made questionnaire. Semi-structured interviews with managers and closed-ended questionnaires were used to assess the levels of behavior and results. The organization and the university's experts opinions were used to evaluate the validity of the questionnaires, and Cronbach's alpha was used to evaluate the reliability, which shows the appropriate alpha value of the questionnaires' appropriate reliability. The collected data were analyzed by means of descriptive and inferential statistics and SPSS22 software. The content analysis method was used To analyze the qualitative data obtained from semi-structured interviews and closed-ended questions, using categorization analysis. The results of the research show that the students' reaction to the way of organizing and holding the project management course is positive and their satisfaction has been achieved. The evaluation results of each level of learning, behavior and outcomes also show that there is a close relationship between the expected results and the defined goals, which confirms the effectiveness of the course.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • educational effectiveness
  • project management
  • Kirk Patrick model
Abili K, Sobhaninejad M, Youzbashi A. (2010).Examining the factors affecting the effectiveness of training courses, case study: Iran national oil company, Human Resource Management in Oil Industry; 1 (2):59-76. (In Persian).
Acton T., and Golden G. (2010). Training the Knowledge Worker: A Descriptive Study of Training Practice in Irish Software Companies, Journal of European Industrial Training, 14(2): 52.
Alexandros, G. Sahinidis, John Bouris. (2017). Employee perceived training effectiveness relationship to employee attitudes, Journal of European Industrial Training, 40(2): 63-76
American Management Institute. (2002). Project Manager Development Framework, First edition, Newtown Square (PA, USA), American Management Institute, P.28
Ayton, J.E. (2006). In Cervices Training for Teacher in Nzo Schwa in Organizations (3rd), New Jersey: Prentice Hall, P.6
Berry, William. (2007). Competency- Based evaluation tools for integration industry Training in Family industry Residency: A Pilot Study, Education Conference in University of Madrid. P.294
Chinapah, V.; Miron, G. (2017). Evaluationg educational programmes and project: Holistic and practical considerations. Belgium: UNESCO, 55 (2): 229.
Ezaati, M; Youzbashi, A; Shateri, Ka. (2017). Assess the Curent Status ofTtraining Courses and Provide a Quality Model to Improve the Effectiveness of Training Courses, Iranian Society for Training and Development, 4(12): 127-148. (In Persian).
 Figg, W. (2014). Evaluating Training Programs: the Four Level", International Journal of Science Education, 36(23): 651-663.
Grossman, R., & Salas, E. (2019). The transfer of training: what really
matters, International Journal of Training and Development, 23(3): 61-74.
 Hadavand, S; Najm, A; Yavarzadeh, S. (2015). A Review of the Quality of Engineering Training Programs Using Servqual Model, Journal of Technology of Education, 9(3): 193-198. (In Persian)
Hossinikhah, A; Safaee Movahed, S; Peymaniyan. Sh. (2015). Evaluating the Effectiveness of MBA Training Course in Iranian National Gas Company Based on Kirk Patrick Model , Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources, 2(4): 59-76 . (In Persian)
Industry Report (2020). Training magazine’s exclusive analysis of the U.S, training industry. Training, 57(12/14): 8–24
 Kirk Patrick, D. (1959). Evaluating training programs: The four levels; San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 Kirkpatrick, D. (1996).Techniques for Evaluation Training programs, Journal of Competency American Society for Training and Development, 23(4):14-21.
 Lai, Edith. (2010). Getting in Step to Improve the Quality of In-Service Teacher Learning Trough Mentoring, Journal Article: Professional Development in Education, 11(42):448.
 Mann, S., Robertson. (2019). what should training evaluations evaluate?
Journal of Euroopean Industrial Training, 20 (9):14.
Razmi, amirmokhtar. Namati. Mohammadali. Zamanimoghadam, afsaneh. (2019). the peresentation of a comperehensive system of effective training for the standard iso 10015, Journal of new approaches in educational management, 9(35): 21. (In Persian).
 Sanjari, A., Gharayi Ashtiani, M. (2014). Strategic-Indigenous Model for Evaluating Performance of Employees and Managers of I.R. IRAN'S Military Forces. Defense Studies, 12(1): 24. (In Persian).
Schneider, K. (2018). Transfer of Learning in Organizations; Springer International Publishing, Switzerland.
Spence, L. (2011). Coaching and training transfer: a phenomenological inquiry into combined training-coaching programmers, International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, Special Issue, 5 (2):114.
Tennat, Ch. (2013). Evaluation of Training and Development Program, Journal of American